חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הסטוריה של הפיזיקה 1700-1970
  History of physics 1700-1970                                                                         
0659-2451-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1000-1400212כיתות דן-דודסמינר ד"ר קציר שאול
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יבחן התפתחויות מרכזיות בתולדות הפיזיקה מראשית המאה השמונה עשרה ועד לחלקה השני של המאה העשרים. נעמוד על המסורות המרכזיות בחקר הטבע והבנתו, וסוגי השאלות והתשובות להם ציפו חוקרי הטבע הדומם כפי שבאו לידי ביטוי בפיזיקה הקלאסית – על פניה התאורטיים והניסויים במאה ה-18 והתפתחותם במאה ה-19. דגש מיוחד יושם על הגילויים האמפיריים והשינויים המושגיים שהובילו למהפכה בפיזיקה בראשית המאה הקודמת, מהפכה שכללה את נטישת העקרונות והמושגים שהעמיד ניוטון וצמיחת תיאורית היחסות והמכניקה הקוונטית. במקביל לדיון זה ובהתייחסות אליו נדון בשינויים המרכזיים במעמדה של הפיזיקה וביחסיה עם גורמים חברתיים וטכנולוגיים. התפתחויות אלו יודגמו ויובהרו בעיקר באמצעות מעקב אחר מחקר החשמל והאופטיקה, להם היה תפקיד מרכזי במהפכה בפיזיקה. כמו כן נדון בצמיחת התרמודינמיקה במאה ה-19 ובהתפתחותם של מושגים מרכזיים בתוכה כגון אנרגיה, שמור האנרגיה ואנטרופיה שהשפיעו באופן בולט על המחשבה המערבית בתקופה, ובהתחזקות מעמדה של הפיזיקה במהלך המאה העשרים בקשר ישיר להשלכותיה הכלכליות והצבאיות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת