חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  נוירובלשנות: שפה ומוח
  Neurolinguistics                                                                                     
0627-4077-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1200-1400103ווב - שפותשיעור ד"ר מלצר אשר איה טובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
נוירובלשנות: שפה ומוח
ד"ר איה מלצר-אשר

הקורס מציג מגוון נושאים בחקר השפה והמוח, במטרה לספק בסיס נרחב ללימודים מתקדמים בתחום הנוירובלשנות.
הנושאים שיידונו בקורס כוללים:
• הקדמה ומושגי בסיס
o מבוא קצרצר לנוירואנטומיה ונוירופיזיולוגיה
o מודולריות לעומת קונקציוניזם
o מבוא לשיטות הדמיה
o מבוא לאפאזיות
• תפישת דיבור ועיבוד אודיטורי
o בעיית זיהוי הדיבור
o תפישת דיבור: פרדיגמות וממצאים
o לקסיקון זיהוי הדיבור
o הפרעות בעיבוד אודיטורי
• מורפולוגיה והלקסיקון המנטלי
o פרדיגמות וממצאים
o הפרעות מורפולוגיות
• סמנטיקה לקסיקלית
o הטרמה, N400 וארגון הלקסיקון
o ממצאי הדמיה בסמנטיקה לקסיקלית
o הפרעות בסמנטיקה לקסיקלית
• הבנת משפטים
o עיבוד תחבירי: מודולריות לעומת אינטראקטיביות
o עיבוד בזמן אמת וזיכרון עבודה
o אגרמטיזם
דרישות קדם: יסודות הבלשנות התיאורטית, תחביר מתחילים, פונולוגיה מתחילים
דרישות הקורס: מטלות, בחינת אמצע, בחינת סוף
ספר לימוד:
Ingram, J.C.L (2007). Neurolinguistics: An Introduction to Spoken Language Processing and its Disorders. Cambridge: Cambridge University Press.
Stemmer, B. & Whitaker, H.A. (2008). Handbook of the Neuroscience of Language. Elsevier.
Course description
Neurolinguistics: Language and the brain
Dr. Aya Meltzer-Asscher

The course includes various topics in the study of language and the brain, with the aim of providing the students with a broad basis for advanced studies in the field of neurolinguistics.
The topics discussed will include:
• Introduction and basic concepts
o Very short intro to neuroanatomy and neurophysiology
o Intro to imaging techniques
o Intro to Aphasiology
• Speech perception and auditory processing
o The problem of speech recognition
o Speech perception: paradigms and findings
o The speech recognition lexicon
o Deficits in auditory processing
• Morphology and the mental lexicon
o Paradigms and findings
o Morphological impairments
• Lexical semantics
o Priming, the N400 and the organization of the lexicon
o Imaging findings on lexical semantics
o Deficits in lexical semantics
• Sentence comprehension
o Syntactic processing: modularity vs. interactivity
o Real time processing and working memory
o Agrammatism

Prerequisites: foundations of theoretical linguistics, beginners syntax, beginners phonology
Course requirements: bi-weekly assignments, midterm, final exam
Course books:
Ingram, J.C.L (2007). Neurolinguistics: An Introduction to Spoken Language Processing and its Disorders. Cambridge: Cambridge University Press.
Stemmer, B. & Whitaker, H.A. (2008). Handbook of the Neuroscience of Language. Elsevier.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת