חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  בלשנות של שפות קהילה: פונולוגיה ומרפולוגיה
  Heritage Linguistics: Phonology and Morphology                                                       
0627-4066-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1600-1800101ווב - שפותסמינר פרופ בתאל פוקס אותי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בלשנות של שפות קהילה: פונולוגיה ומורפולוגיה
אותי בת אל -
דוברי שפות קהילה הם "דו לשוניים עוקבים", אשר רכשו שתי שפות לפני הגיל הקריטי )מכאן דו לשוניים( - -
אולם שפה אחת נרכשה לפני השניה )לכן עוקבים(. המיוחד בדוברי שפות קהילה הוא שהשפה הדומיננטית
שלהם היא שפת הסביבה, אשר נרכשה שנייה ) L2 (, ואילו השפה הראשונה שלהם ) L1 (, שהיא שפת
הקהילה המדוברת בבית, לא נרכשה במלואה או שנשחקה. כתוצאה מכך, הידע הלשוני של L1 שונה מידע
של דוברים ילידיים, אך גם שונה מידע של דוברים אשר רכשו את השפה בגיל מאוחר. מעבר לכך, גם הידע
של L2 לא תמיד זהה לזה של דוברים ילידים. לכן, דוברי שפות קהילה מהווים אתגר יחודי לבלשנות
הגנרטיבית, המבוססת בעיקרה על דוברים ילידיים, כאשר האתגר הראשוני הוא לחזור למושג הבסיסי "דובר
ילידי".
במרכז הקורס עומד המחקר שלכם על מערכת פונולוגית ו/או מורפולוגית בשפתם של דוברי קהילה בישראל.
במקביל למחקר שלכם, שיתחיל ביום הראשון של הסמסטר, נקרא ונדון במאמרים העוסקים בגיל הקריטי,
חד/דו לשוניות ובלשנות של שפות קהילה. -
דרישת קדם: סמינר בפונולוגיה(אופטימליות סגמנטלית ו/או רכישת הפונולוגיה) אפשר במגביל לקורס –
חובות הקורס: נוכחות בשעורים, קריאת מאמרים, הצגת מאמר, איסוף נתונים, הצגת המחקר ועבודה
מקורית.
Course description
Heritage Linguistics: Phonology and Morphology
Outi Bat-El
Heritage speakers are sequential bilinguals, who acquired two languages before the critical age (thus bilingual), but one language acquired before the other (hence sequential). The unique characteristic of heritage speakers is that their dominant language is the language of the surrounding, which was acquired second (L2), while their first language (L1), the heritage language spoken at home, has not reached completion, or suffered from attrition. Consequently, L1 linguistic knowledge is different from that of native speakers, but also different from that of late learners. Furthermore, even the knowledge of L2 is not always identical to that of native speakers. Heritage speakers thus pose a challenge to research in generative linguistics, which is based primarily on native speakers. To begin with, we are forced to inquire into the notion of “native speaker”, a notion that we often take for granted.
At the center of this seminar stands your research on a phonological and/or morphologically system of some heritage speakers in Israel. While doing your research, starting from the beginning of the semester, we will read and discuss articles dealing with the critical age, mono- and bilingualism and heritage linguistics.
Prerequisite: A seminar in phonology (Segmental Optimality and/or Acquisition of Phonology). Prerequisites can be taken in parallel with the course.
Course requirements: Attendance, reading, presenting an article in class, data collection, presenting your research, original paper.
בלשנות של שפות

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת