חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ממשקים בין הלשוני/לחוץ-לשוני
  Linguistic/Extralinguistic Interfaces                                                                
0627-2220-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1800-2000103ווב - שפותפרוסמינר פרופ אריאל מירה
סמ'  א'1400-1600103ווב - שפותפרוסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני

הקורס בוחן את היחסים המורכבים בין מובנים דקדוקיים לבין מובנים שמקורם חיצוני ללשון. נבחין בין מובנים לשוניים ובין (1) המושגים האד-הוקיים המוצגים בשיח, מושגים הנגזרים בהיסק מן ההקשר; (2) מובנים הנגזרים מתוך השימוש הלשוני במבע הספציפי (המכונים לא מילוליים); (3) אימפליקטורות שיחתיות; (4) מושגים קוגניטיביים. נבדק את היחסים המורכבים בין מובנים לשוניים וכל אחד מארבעת המובנים האחרים. שאלות רלבנטיות שיידונו: אילו מן המובנים לעיל תורמים לאינטרפרטציה של תנאי האמת הרלוונטיים למשפט? אילו הינם אוניברסליים? איך ניתן להסביר את מובנים (1), (2), (3) מן המובנים הלשוניים? עד כמה הניסויים החדשים משכנעים בתמיכה שהם מעניקים לטענה שתפיסת מושגים קוגניטיביים מוטה על ידי הלשון (הספציפית)? האם אנו יכולים להסביר יצירתם של מובנים לשוניים חדשים כקונוונציונליזציה של (1), (2), ו- (3)? תיאוריות בולטות בהן נדון הנן תיאוריות של היסקים פרגמטיים, תיאוריות פסיכובלשניות לגבי שפה (לא)מילולית, תיאוריות של גרמטיזציה, והצעות חדישות לגבי הקשר בין שפה וקוגניציה.


Course description
‘The linguistic-extralinguistic interface’

This course examines the complex relations between grammatical/lexical meanings and meanings which originate outside of language. We distinguish between linguistic meanings and: (1) the ad hoc context-induced narrowed down concepts they actually introduce into discourse; (2) derived (so-called non-literal) meanings; (3) conversational implicatures; (4) cognitive concepts. We examine the complex relations obtaining between linguistic meanings and each of the above. Relevant questions addressed: Which of the above meanings contribute to the truth-conditional interpretation of the sentence? Which are universal? How can we account for the derivation of (1), (2) and (3) from linguistic meaning? How convincing are current experiments testifying to language-specific biases in the development of (4)? Can we explain semanticization (the creation of new linguistic meanings) as the conventionalization of (1), (2), or (3)? Prominent theories to be discussed are pragmatic inferencing theories, psycholinguistic theories about literal/nonliteral language, theories of grammaticization, and current proposals about language and cognition.

THE LINGUISTIC-EXTRALINGUISTIC INTERFACE
(WITH INTRODUCTION TO PRAGMATICS)
Shaul Lev
Shaulle3@post.tau.ac.il

Course outline
Ch. Title Topic Reading
1 Introduction to pragmatics
1a. Introduction A taste of pragmatic puzzles
The goal of pragmatics Ariel 2010
1b. Pragmatic topics Speech acts Austin 1962
Functional syntax; Subordination, Cleft Sentences, VIP mi
1c. Inferential pragmatic theories Gricean theory Grice 1975, Ariel 2010: 5.1
Neo-Gricean theories Horn 1984 Ariel 2010: 5.2
Relevance theory Sperber and Wilson 1986/1995, Ariel 2010: 5.3
2 Synchronic interfaces: Combining the linguistic with the extralinguistic
2a. Linguistic / extralinguistic divisions of labor Literal and non-literal meanings Ariel 2002
Linguistic codes versus extralinguistic inferences. Ariel 1999
2b. Pragmatics of explicit communication Conveyed meaning Giora and Fein 1999
Linguistic underdeterminacy Carston 2002:1
What is said \ Explicature Carston 2002:2
3 Language system interfaces
3a. Is language arbitrary?
Motivation in grammar Ariel 2008: 4
The unfolding of language Deutscher 2005: 7
3b. The innateness question
The mapping problem – object naming Bowerman & Choi
Carey 2001
The mapping problem - Spatial coordinates Levinson 2001
Finger and hand Brown 2005
3c. The universality question Language and conceptual universals Rosch 1974
Grammatical categories: Riau Indonesian Gil 2010
3d. Language and cognition Color Terms and color perception Foley 1997:7
Levinson 2000
Kay and Regier 2007
Gilbert et al. 2006
3e. Can Language affect cognition? Whorf hypothesis
Miura et al. 1993
Boroditsky et al. 2003
Kay and Kempton 1984
4 The diachronic interface: Turning the extralinguistic into linguistic
4a. Grammaticalization How does inference turn into code? Ariel, 2008: Ch. 7.7+ Ch. 6
Explicatures, conveyed meanings, background assumptions. Traugott and Heine 1991

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת