חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פונטיקה
  Phonetics                                                                                            
0627-1120-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1200-1400001ווב - שפותשיעור ות ד"ר כהן אבן-גרי
סמ'  א'1200-1400144גילמן - מדעי הרוחשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
פונטיקה - סמסטר א', 2014/15
0627.1120.01
אוון כהן
אתר האינטרנט: http://moodle.tau.ac.il דוא"ל: evan@post.tau.ac.il
שיעור: ב' – 12-14, ווב 001
ד' – 12-14, ווב 001 שעת קבלה: יום ד', 14:00-15:00, ווב 410
מבחן סופי: שיעור חזרה: @@@
מועד א: @@@
מועד ב: @@@ בוחן ברישום פונטי: @@@
(אין מועד ב' בבוחן ברישום פונטי)
שיעורי תרגיל (עם מר ברק פז): @@@
@@@=תאריך ינתן בהמשך
תאור הקורס:
הקורס מהווה מבוא כללי לפונטיקה חיתוכית (ארטיקולטורית) ופונטיקה אקוסטית.
בתחום הפונטיקה החיתוכית, יילמדו עקרונות למיון ההגאים המופיעים בשפות העולם על פי תכוניותיהם ויוצג אופן רישום ההגאים ע"פ התעתיק הפונטי של IPA. בתחום הפונטיקה האקוסטית, יוצגו התכונות האקוסטיות השונות של הגאים ויילמדו שיטות לניתוח אקוסטי של הגאים.
החומר התיאורטי יילמד בשילוב עם תרגולים מעשיים ברישום פונטי.

דרישות הקורס:
• הגשת מטלות: במהלך הקורס יינתנו 6-8 מטלות בכתב.
o הגשת המטלות לתאו של המתרגל, ברק פז, היא עד 12:00 בתאריך ההגשה. הגשת מטלות בדוא"ל אפשרות עד 23:59 בתאריך ההגשה. מומלץ בכל מקרה להגיש מטלות בדוא"ל: barakpaz@mail.tau.ac.il.
o חובה להגיש את כל המטלות לבדיקה במועד שנקבע. שימו לב: ממטלה שתוגש לאחר המועד שנקבע יופחתו 10 נקודות מהציון הסופי, ללא קשר לסיבת האיחור.
o מטלות שיוגשו באיחור לא ייבדקו ויקבלו ציון 0. מטלות שלא יוגשו יקבלו ציון 0.
o אין להגיש מטלות משותפות או זהות באופן חלקי או מלא. גם אם עובדים בקבוצה, על כל סטודנט להגיש מטלה נפרדת שאינה זהה לאחרות. מטלות משותפות או זהות יזכו לציון 0. חלק מהמטלות ייבדקו ויינתן עליהן ציון ושאר המטלות ייבדקו במשותף, בשיעור, ולא יינתן עליהן ציון.
o תלמידים בעלי שניים (או יותר) ציוני 0 לא יוכלו לגשת למבחן.
• מטלות המופיעות באתר האינטרנט של הקורס: על הסטודנטים לבקר באתר האינטרנט של הקורס לפני כל שיעור, להתעדכן בלוח ההודעות ולמלא אחר המטלות המופיעות באתר.
• בוחן ברישום פונטי: תלמידים שאינם ניגשים לבוחן ברישום פונטי לא יוכלו לגשת למבחן.
• מבחן סיום: יערך בתאריך המופיע בידיעון.
• הציון יחושב באופן הבא: 70% מבחן סוף סמסטר
20% ממוצע ציוני המטלות (כולל אפסים)
10% בוחן ברישום פונטי
• ציונו הסופי של תלמיד, שממוצע המטלות ו/או ציון מבחן סוף הסמסטר שלו נמוך מ60%, יהיה הנמוך מבין שני הציונים.

קריאה:
• לאופר, א. מבוא לבלשנות, יחידות 4-5: פונטיקה ופונולוגיה. תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה
• Ladefoged, Peter and Keith Johnson. 2010. A Course in Phonetics.
בספריה נמצאות מספר מהדורות של ספר זה ואין הבדלים מהותיים בין המהדורות השונות.

קריאה נוספת:
• IPA (1999). Handbook of the International Phonetic Alphabet. Cambridge University Press.
• Ladefoged, P. and Maddieson, I. (1996). The sounds of the world's languages. Oxford: Blackwell.
• Ladefoged, P. (2001) Vowels and Consonants: An introduction to the sound of languages. Oxford: Blackwell.

תכנית הלימודים:

נושא קריאה מתוך: A course in phonetics מספר שיעורים
1 מבוא: מהי פונטיקה (פונטיקה חיתוכית, אקוסטית ותפישתית), פונטיקה ופונולוגיה, פונמות ואלופונים, זוגות מינימליים, רישום פונטי ויתרונותיו Ch.1
Ch.2 1
2 מסלול הקול ואברי ההיגוי
התכונות החיתוכיות של העיצורים: מקום חיתוך Ch.7: Articulatory targets 2
3 התכונות החיתוכיות של העיצורים: אופן חיתוך


התכונות החיתוכיות של העיצורים: קוליות
הטבלה הפונטית של הIPA Ch.7: Manners of articulation
Ch. 3: The consonants of English
Ch. 6: States of the glottis 3
4 תרגול I: רישום פונטי (בקבוצות) 1
5 מסומנות Markedness 1
6 חיתוך כפול וחיתוך משני: secondary & double articulations Ch. 7: Articulatory targets
Ch. 9: Secondary articulatory gestures 2
7 עיצורים באוויר לא ריאתי (non-pulmonic consonants): Ejectives, Implosive, Clicks Ch. 6: Airstream mechanisms 2
8 Overlapping gestures: תזמון איברי ההגוי, VOT, פרה-נזליזציה, instrusive consonants Ch. 6: Voice Onset Time 2
9 קוארטיקולציה ואלופוניה (Co-articulation and allophony): אלופונים, קו-ארטיקולציה Ch. 2: Phonology
Ch. 3: Rules for English consonant allophones
Ch. 4: Rules for English vowel allophones 2
10 תרגול II: סיכום עיצורים (בקבוצות) 1
11 תנועות: התנועות הקרדינליות, טרפז התנועות
התכונות החיתוכיות של התנועות: קדמיות התנועה, גובה התנועה ועיגול שפתיים, ATR, nasalization, rhotacization, length, דו-תנועות, חצאי-תנועות Ch. 1: The sounds of vowels
Ch. 4: English vowels
Ch. 9 4
12 תרגול III: רישום פונטי (בקבוצות) 1
13 סופרה-סגמנטלים (supra-segmentals): הברה, בולטות, טעם, אינטונציה, טון Ch. 1: Suprasegmentals
Ch. 5
Ch. 10 1
14 מבוא לפונטיקה אקוסטית: מדידות אקוסטיות, תדירות, ניתוח ספקטרוגרפי, שיטות לבדיקת דיבור (phonetic instrumentation, speech analysis) Ch. 8 3
15 בוחן ברישום פונטי 2

Course description
Phonetics
0627.1120.01
Evan Cohen

Course website: http://moodle.tau.ac.il e-mail: evan@post.tau.ac.il
Lessons: Mon.12:00-14:00
Wed. 12:00-14:00 Office hours: Mon. 14:00-15:00

Course Description:
The course is an introduction to articulatory phonetics and acoustic phonetics.
In the domain of articulatory phonetics, the principles for the categorization of sounds in the world's languages according to features will be discussed and phonetic transcription according to the IPA will be taught. In the field of acoustic phonetics, the various acoustic characteristics of different sounds will be presented, and the acoustic analysis of sounds will be taught.
The theoretical studies will be accompanied by practical exercise in transcription.

Course Requirements:
• 6-8 written assignments. Assignments not submitted will get a 0 grade. Students with two or more 0 grades will not be able to take the written exam.
• Keeping up-to-date with assignments and information on course website
• Transcription exam
• Final written exam

Grade:
• Final written exam – 70%
• Written assignments – 20%
• Transcription exam – 10%
• Students are required to get at least 60% in the final written exam in order to complete the course.

Note, there may be some changes in the course syllabus. The final syllabus will be published towards the beginning of the semester.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת