חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  היסטוריה אינטלקטואלית של אירופה 1900-1500
  Intellectual History of Europe 1500-1900  
0621-1185-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600326 גילמןשיעור פרופ מאלי יוסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הנחת היסוד של הקורס היא כי ההיסטוריה האינטלקטואלית של אירופה בתקופה הנידונה מתמצית בסוגיית החילון (סקולריזציה) של כל אורחות החיים והחשיבה בה. הווה אומר - ב"הסרת מעטה-הקסמים מעל פני העולם" (כניסוחו של מקס וובר). במהלכו של הקורס נבחן את משמעותו, תולדותיו, והיבטיו השונים של התהליך למן "גילוי האדם וגילוי העולם" ברנסנס האיטלקי ואילך, כפי שבא לידי ביטוי בשלושה נושאים עיקריים: האדם, החברה וההיסטוריה. נדון ברעיונות של הוגים ואסכולות אינטלקטואליות בהקשריהם ההיסטוריים, וננסה להבהיר האם ועד כמה מבטאים הם עמדות דתיות ישנות או שמא תחושות והשקפות מדעיות חדשות לגמרי.
אגב כך נבקש לחשוף את הדיאלקטיקה הפנימית של תהליך החילון - להראות כיצד כנגד כל רעיון ומעשה של חילון רדיקלי עלו תמיד קולות ותנועות שאיששו מחדש את תורות הקסם. התמונה הכוללת שתעלה מהקורס תעניק רקע הולם להבנת הפרדוקס המודרני של תהליכי חילון ותחייה דתית המתחוללים הדדית בימינו
Course description
The course will trace the development of the secular worldview in European cultural history from the Italian Renaissance to the end of the nineteenth century, with particular attention to the individual "intellectuals" who inspired it

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת