חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לפילוסופיה של המדע
  Introduction to the Philosophy of Science I                                                          
0618-1041-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1400-1600144גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ פיש מנחם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
לאחר מבוא שיטתי קצר הסוקר גישות שונות בפילוסופיה של המדע, יוקדש עיקרו של הקורס לתיאור וניתוח תולדות המאמץ לבאר ביאור פילוסופי של המדע למן שלהי המאה ה-16. בתוך כך, וככל שיותיר הזמן, נדון בפילוסופיות המדע של בייקון ודקארט; בבעייתיות שהציבה להן הפיסיקה של ניוטון; באתגר שהעמיד החשבון הדיפרנציאלי והאינטגראלי לגישות רציונליסטיות; בקושי שהציבה ביקורת האינדוקציה של היום לגישות האמפיריציסטיות; במשמעות הפילוסופית של פיצול הפיסיקה הבתר-ניוטונית לאנליטית וריאליסטית; בחידושה של הגישה האינסטרומנטליסטית במתמטיקה ובמדע בשלהי המאה ה-18; בבעיתיות הפילוסופית לנוכח לידת מדעי ההתהוות בראשית המאה ה-19; בפילוסופיית המדע הקאנטיאנית; באמפיריציזם האנטי-בייקוני שלאחר היום; במשבר הפילוסופי שליווה את קריסת הפיסיקה הקלאסית בתחילת המאה ה-20; ובעיקרי הגישות שפותחו בתגובה.
השיעור יסתיים בבחינת כיתה.
Course description
Following a brief survey of various approaches to philosophy of science, the course will historically chart and analyse several of milestone attempts to understand modern science, their background and shifting contexts. These will include: the two foundational philosophies of science that accompanied the rise of science during the 17th century: Francis Bacon's empiricist-inductivism and Rene Descartes' rationalism; the acute philosophical challenge af Newton's physics; the debate concerning the nature of the infinitesimal calculus; the birth of scientific instrumentalism in the Lagrange's analytical mechanics; the challenge of Hume's purist empiricism; Kant's philosophy of science; the philosophical challenge of the birth of the historical sciences; several major trends in 19th century philosophy of science; the philosophical challenge of early 20th century physics, and the nature of its two novel responses.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת