חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לפילוסופיה של הדת
  Introduction to the Philosophy of Religion I                                                         
0618-1016-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1400-1600223גילמן - מדעי הרוחשיעור מר מירב יואב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא הקניית מושגי יסוד בפילוסופיה של הדת מבחינה תמטית והיסטורית. בין הנושאים שיידונו יהיו: הנחיצות (או האי-נחיצות) התאולוגית והמטפיזית של אל; הוכחות לקיום האל (ולאי-קיומו); הוויכוח בין הדת והפילוסופיה על מקורות ההכרה; היתכנותם (או אי-היתכנותם) הלוגית של ההשגחה, הנבואה והנס; בעיית הרע; מקורות הלגיטימיות של האמונה הדתית; חילוניות, אגנוסטיציזם ואתאיזם. הנושאים השונים יוצגו באמצעות קריאה של טקסטים שונים מהעת העתיקה, מימי הביניים ומהעת החדשה תוך הבאה בחשבון של הנסיבות ההיסטוריות והתרבותיות של כתיבתם.
דרישות הקורס: נוכחות ומבחן. הציון הסופי בקורס מורכב מציון המבחן.
Course description
The present course aims at introducing basic concepts in the philosophy of religion from a thematic and historical point of view. Among the topics to be discussed are: the theological and metaphysical necessity (or non-necessity) of a deity; proofs for the existence (or non-existence) of God; the quarrel between religion and philosophy regarding the sources of knowledge; the logical possibility (or impossibility) of providence, prophecy, and miracles; the problem of evil; the sources of the legitimacy of religious faith; secularism, agnosticism, and atheism. The various topics will be presented through key readings from ancient, medieval, and modern times, while taking into consideration the historical and cultural circumstances of their writing.
Course requires: participation and a final exam. The final grade for the course is the grade of the exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת