חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי
  Qualitative Research Methods in Feminist Study  
0608-1133-02
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  ב'1200-1400278 גילמןשיעור ות ד"ר וילמובסקי ענבל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בשנים האחרונות תופסות שיטות המחקר האיכותניות מקום נכבד בחקר העולם החברתי. התיאוריות הפמיניסטיות תרמו תרומה מכרעת להתפתחותן של שיטות מחקר אלה ולדיון התיאורטי והמוסרי המלווה אותן. קורס זה עוסק בהיכרות ראשונית עם כלי המחקר העיקריים שבהם נעשה שימוש במחקר איכותני, דוגמת ראיון עומק, תצפית וניתוח טקסט. בנוסף, יקשור הקורס בין תיאוריות פמיניסטיות לבין שיטות מחקר, בין היתר, תוך בחינת סוגיות בחירת שאלת המחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, יחסי חוקרת-נחקרת, הטיה ופרשנות. הדוגמאות שילוו את הקורס הם מחקרים פמיניסטיים מישראל וממדינות אחרות העושים שימוש בכלי מחקר איכותניים. התלמידות תידרשנה להגיש תאור בכתב של בחירת שדה המחקר, להציג בכיתה לקחים מתודולוגיים מעבודתן ולהגיש עבודה מסכמת שתכלול דו"ח תצפית, תמלול של ראיון, וניתוח רפלקסיבי של חווית השימוש בכלי מחקר איכותניים.

מטלות ביניים: הגשת תרגיל לאחר שאלת מחקר, הגשת דו"ח תצפית ותמלול ראיון

מרכיבי הציון באחוזים:
חובת נוכחות, השתתפות פעילה והגשת מטלות ביניים במועדן כתנאי להגשת עבודה מסכמת (100%)
Course description
Qualitative research methods gain growing importance within the study of the social world. Feminist theories contributed substantially to the development of these methods and to the theoretical and moral debates surrounding them. This course course provides introduction to basic research tools such as interview, observation and text analysis. In addition, the course deals with the relation between feminist theories and methodology. It looks into the questions of choosing the research question, the studied population, research methods, power relations between the researcher and the informants, interpretation and validity. The examples provided throughout the course are feminist studies from Israel and other countries that use qualitative methodology.

Course requirements: regular attendance, active participation, and submission of interim assignments on time as a prerequisite for the submission of the final assignment (100%).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת