חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  בין עבר לעתיד: הרומן ההיסטורי לילדים
  Between Past and Future: Historical Fiction for Children  
0602-6158-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400362אגילמןסמינר ד"ר הלוי רימה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בין העבר לעתיד: הרומן ההיסטורי לילדים ולנוער
ד"ר רימה שיכמנטר

Historical Fiction for Children
Dr. Rima Shikhmanter

לרומן ההיסטורי לילדים ולנוער תפקיד מרכזי בעיצוב הזהות הלאומית והזיכרון הקולקטיבי של דור העתיד, והעיסוק בעבר הלאומי הופך אותו לזירת מאבק על עמדותיו הפוליטיות ועל תפיסת המציאות שלו. מאחר שאינו נתפס אצל קוראיו כחומר לימוד, עשוי הרומן ההיסטורי לשמש ככלי רב כוח בהפצת דימויים היסטוריים. בו בזמן טמונה בו האפשרות לאמביוולנטיות, לעמימות ואף להצגה של נרטיבים היסטוריים של קבוצות שוליות מבחינה פוליטית.
באמצעות התמקדות בטקסטים ישראלים לילדים ולנוער שבמרכזם תיאור של אירועים היסטוריים, נבחן את תמונת העבר שהציגו הספרים לקוראיהם, ואת השתנותה לאורך הזמן. כמו כן נעסוק בקורס בבעיות עקרוניות של היסטוריוגרפיה, נבחן את מאפייני הרומן ההיסטורי לילדים ולנוער ואת השתנותם לאורך השנים ונעמוד על הזיקה בין הרומן ההיסטורי לבין הנסיבות התרבותיות והאידאו-פוליטיות שבהן הוא נוצר. בקורס נבחן את השימושים הנעשים בייצוגי העבר לשם עיצוב זהותם הלאומית והפוליטית של הקוראים. בנוסף לכך נעמוד על האופנים שבהם מעצבים הרומנים ההיסטוריים את עמדותיהם המוסריות של הקוראים ומשפיעים על תפיסותיהם ביחס לשלל נושאים, כמו משפחה, יחסים בין-דוריים, תפקידים מגדריים, מהותו של תהליך ההתבגרות ועוד.

בקורס נעסוק בספריהם של דבורה עומר, אסתר שטרייט-וורצל, ישראל לרמן, גלילה רון-פדר-עמית, אורי אורלב, נאוה מקמל-עתיר, אורה מורג ואחרים.
Course description
Between Past and Future: Historical Fiction for Children
Dr. Rima Shikhmanter
Children’s historical fiction plays a central role in shaping the national identity and collective memory of the next generation, engagement with the nation’s past turning this type of literature into an arena for the struggle over political views and perceptions of the past. Not being regarded by its readers as learning material, historical fiction can serve as a powerful tool for disseminating historical images. At the same time, it also contains the possibility for ambivalence, opacity, and even the presentation of historical narratives of marginal political groups.
Focusing on Israeli children’s and young adults’ texts that describe historical events, we shall examine the picture of the past such books present to their readers and the ways in which this presentation has changed over the years. We shall also discuss the essential problems of historiography, the features of historical fiction for young readers, and the link between historical fiction and the ideo-political conditions in which it is created. The uses made of representations of the past in order to mould the readers’ national and political identity will also be addressed. Finally, we shall look at the ways in which historical fiction shapes its readers’ views regarding a range of topics—including the family, intergenerational relations, gender roles, the nature of the maturation process, etc.
We shall analyze the works of Dvora Omer, Esther Streit-Wurzel, Israel Lerman, Galila Ron-Feder-Amit, Uri Orlev, Nava Macmel-Atir, Ora Morag, and others.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת