חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ספרות הילדים העברית: מבוא
  An Introduction to Hebrew Children's Literature  
0602-6016-01
מדעי הרוח
סמ'  א'0800-1200262 גילמןשיעור פרופ דר יעל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
ספרות הילדים העברית: מבוא
סמסטר ב, תשע"ד, יום ד, 18:00-14:00
פרופ' יעל דר
 
מטרת הקורס לערוך מיפוי היסטורי-תרבותי של הכתיבה הספרותית לילדים בעברית. בתחילת הקורס נברר מושגים מרכזיים שיילוו את הדיון: "שדה תרבותי", "הבניית תרבות", "סוכני תרבות", "קובעי טעם", "קהילת קוראים", "מגע בין תרבויות", "דורות בספרות", "קנון ספרותי", "קלאסיקה", "קלסיקונים" ו"היסטוריזציה של שדה תרבותי".
נתחיל את הדיון בכתיבה הספרותית לילדים באירופה ובארץ-ישראל בעשורים האחרונים של המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים. נברר מה היו הנסיבות התרבותיות שהביאו לכתיבה בעברית, מי היו כותביה ולמי נועדה. במקביל נבחן את הכתיבה לילדים ביידיש שנכתבה בשנים אלה ואת זיקתה לכתיבה בעברית.
נמשיך במעבר של המרכז התרבותי היהודי לארץ-ישראל, בשנות העשרים של המאה העשרים, ונברר מתי התבססה לראשונה הגמוניה בשדה הספרותי לילדים, מה היה אופייה, מי היו סוכניה ומי היה קהל הקוראים שלה ומי היו היוצרים המרכזיים שלה.  
אחר כך נבחן את השפעת המעבר מאתוס חלוצי לאתוס אזרחי על ספרות הילדים, לאחר הקמת המדינה, בשנות החמישים והששים. נבחן כיצד השפיע תהליך הדה-פוליטיזציה שעברה תרבות הילד בישראל בשנים אלה על ספרות הילדים הישראלית. 
נמשיך בתמורות שחלו בספרות הילדים לאחר מלחמת יום כיפור, ובשינויים המפליגים בפרוזה לילדים שחלו בשנות השמונים והתשעים. נסיים את הדיון בבחינת השפעתה של הגלובליזציה והמדיה החדשה על ספרות הילדים הישראלית בעשורים האחרונים.
דרישות הקורס: נוכחות חובה; קריאה שוטפת של יצירות ספרות ומאמרים; מטלה אישית;
בחינת-בית בסוף הסמסטר
 
Course description
An Introduction to Hebrew Children's Literature
Prof. Yael Darr
 
The aim of this course is to recount the history of Hebrew children's literature. We shall begin by investigating children's literature that was written in Hebrew and Yiddish in the first decades of the twentieth century in Europe and Palestine.  We will continue by discussing when a literary hegemony was established, what were its literary tastes, and who its agents were.
We shall then explore   the impact on the literary preferences of the shift from a pioneering ethos to a civilian one in the 1950s and 1960s, and the growing role, from the 1970s, of commercial culture.  We conclude by considering the present-day influence of globalization and new media on Israeli children's literature.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת