חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  סמינר עיבוד: חישוביות וקוגניציה
  Parsing Seminar:computation and Cognition                                                            
0627-4191-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1000-1200301ווב - שפותסמינר ד"ר קציר רוני
סמ'  א'1400-1600401ווב - שפותסמינר
סילבוס מקוצר
חלק א: חישוביות. בחלקו הראשון של הסמסטר נעסוק בגישות מתמטיות לעיבוד תחבירי. נסקור תחילה מספר אלגוריתמים בסיסיים לניתוח באמצעות ייצוגים רגולריים וחפשיי–הקשר, הן באופן דטרמיניסטי והן באופן הסתברותי. נדון במושגי היכולת הגנרטיבית החלשה והחזקה של דקדוק, תוך בחינה מפורטת של תנאי קבילות רגישי הקשר, דקדוקי צירופים מבוססי תכוניות, ותחשיב למבק. מכאן נפנה לייצוגים בעלי רגישות הקשר מוגבלת כדוגמת דקדוקים קטגוריאליים קומבינטוריים, דקדוקי הצמדת עצים, ודקדוקים מינימליסטיים.
חלק ב: קוגניציה. בחלקו השני של הסמסטר נדון בנסיונות להבין כיצד פועל המעבד התחבירי האנושי. נתחיל בעבודות הקלאסיות של ינגבה, מילר וחומסקי, וקימבל, ומשם נמשיך לאיפיונים של עומס זכרון תחת אסטרטגיות עיבוד שונות. נדון בהיפותזת הכשירות החזקה וברלוונטיות שלה לשאלה האם צירופים בלתי קנוניים הם חלק מן הדקדוק. נדון בהצעות הקושרות קשיי עיבוד למושג הגיאומטרי של תלויות פתוחות ברשתות הוכחה וכן בנסיונות אחרים לאפיין קשיי עיבוד במונחי ניהול משאבים. כמו כן נדון בגישות המקשרות קשיי עיבוד לתכולת המידע של רכיב הקלט הנוכחי.
דרישות: נוכחות והשתתפות, קריאה, ועבודה סמינריונית

דרישות קדם: בלשנות חישובית מתקדמים

Course description
Parsing: computation and cognition

Part I: Computation. In the first half of the semester we will cover mathematical and computational approaches to parsing. We start by reviewing the basic algorithms for parsing with regular and context-free formalisms, both deterministically and probabilistically. We discuss the notions of weak and strong generative capacity, looking in detail at context-sensitive node admissibility conditions, generalized phrase-structure grammar, and the Lambek calculus. We then turn to mildly context-sensitive formalisms, focusing in particular on combinatory categorial grammars, tree-adjoining grammars, and minimalist grammars.
Part II: Cognition. In the second half of the semester we discuss attempts to understand how human parsing works. We start with the classical proposals of Yngve, Miller and Chomsky, and Kimball, and then proceed to characterizations of the memory loads in different parsing strategies. We discuss the Strong Competence Hypothesis and its relation to the question of whether non-canonical constituents should be part of the grammar. We will look at proposals that tie processing difficulties to the geometric notion of open dependencies in proof nets, along with other attempts to capture processing costs in terms of resource management, such as Gibson's dependency locality theory. We also discuss approaches, such as Hale's surprisal and entropy-reduction proposals, that relate processing difficulty to the information content of the current input element.

Requirements: attendance and participation, reading, and a research paper

Prerequisites: Advanced Computational Linguistics

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת