חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ב

  ילדות וילדים במרחב הציבורי של התרבות העברית החדשה
  CHILDREN & CHILDHOOD IN THE PUBLIC SPACE OF THE NEW HEB CULT  
0602-6129-01
מדעי הרוח
 
סמ'  א'0800-1000261 גילמןסמינר ד"ר שוהם חזקיה
דרישות קדם  
 
 
סילבוס מקוצר

התוכנית למחקר תרבות הילד והנוער
אוניברסיטת תל-אביב

ילדוּת וילדים במרחב הציבורי של התרבות העברית החדשה
ד"ר חזקי שוהם

סמסטר א', יום שני, 08:00-10:00
חזקי שוהם: Hizky.shoham@gmail.com
שעת קבלה: בתיאום מראש באמצעות האימייל

תיאור הקורס:
הקורס יעסוק בנוכחות הציבורית של הילדוּת ושל ילדים כסוכני תרבות בתרבות העברית החדשה. למן התחלותיה באירופה של המאה ה-19 תוארה תרבות זו כתרבות "צעירה" שהיוותה כביכול את ניגודה של התרבות הגלותית ה"זקנה", ולפיכך הטעינה מטען אידיאולוגי רב על "דור בארץ", ויצרה קשר בין "ילדוּת" ל"ילידיוּת" ובמשתמע גם ל"אותנטיות" של התרבות החדשה. הקורס יעסוק הן במושג הילדוּת ובהופעותיו במרחב הציבורי של התרבות העברית החדשה, והן בילדים עצמם כסוכני תרבות, וינוע אפוא בין שני צירים: בציר האחד נעסוק במאפיינים ה"צעירים" של התרבות העברית החדשה ככלל, וננתח את חשיבות מושג הילדות בספירה הציבורית של הישוב כאפיק המרכזי ליצירת תרבות אותנטית שתיבדל מהתרבות הגלותית. בציר השני ינתח את האופן שבו תפקדו הילדים עצמם כסוכני תרבות של התרבות העברית החדשה עבור מחנכיהם, הוריהם ויוצרי תרבותם, בד בבד עם היווצרות תרבות נוער עצמאית שלעתים מזומנות היוותה תרבות-שכנגד לאידיאולוגיה הציונית או לפחות הציעה לה פרשנויות חלופיות, לא-רשמיות. במהלך הקורס נבדוק את תפקידם של הילדוּת והילדים בשדות השונים של התרבות העברית: שפה, תרבות חזותית, קולנוע, תיאטרון, פזמונאות ומוסיקה, ריטואלים ציבוריים (כמו ימי הולדת או קופסת קק"ל) ותרבות ה"חבר'ה". בכל שדה כזה יודגשו היבטים רשמיים ולא רשמיים של פעילות הילדים כסוכני תרבות.

דרישות הקורס:
א. נוכחות בקורס, השתתפות פעילה וקריאה שוטפת של הפריטים הביבליוגרפים (בשבוע בו יש יותר מפריט קריאה אחד לשיעור יש לבחור פריט אחד) – 20%.
ב. הצגת מאמר בכיתה –10% (יש להזדרז ולשבץ עצמכם באמצעות האימייל כדי שתציגו במועד הנוח לכם. יימצא מאמר אחד לכל משתתפ/ת).
ג. מטלת אמצע: דף תגובה ביקורתית על אחד הטקסטים מרשימת קריאת החובה – 10%.
ד. עבודה בסיום הקורס, שתתבסס על המושגים וצורת החשיבה שהוקנו בקורס. בעבודה יש לעשות שימוש לפחות בחמישה פריטים ביבליוגרפיים שלא מרשימת קריאת החובה (רצ"ב רשימת קריאה נוספת) – 60%.

רשימת קריאה (ספרים שכולם או מרביתם ייקראו):
נחום גוטמן, עיר קטנה ואנשים בה מעט: סיפורים על ראשיתה של אחוזת בית היא תל אביב, תל-אביב: עם עובד ודביר, 1959.
תמר כתריאל, מלות מפתח: דפוסי תרבות ותקשורת בישראל, חיפה: אוניברסיטת חיפה, 1999.
מירי טלמון, בלוז לצבר האבוד: חבורות ונוסטלגיה בקולנוע הישראלי, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2001.
אלון חילו, אחוזת דג'אני. תל-אביב: ידיעות אחרונות, 2008.

סדר הנושאים כולל פריטי קריאת חובה:

שבוע 1: מבוא – ילדוּת, תרבות, לאומיות

שבוע 2: היהודי החדש – "צעיר"?
אניטה שפירא, "המיתוס של היהודי החדש", יהודים חדשים יהודים ישנים, תל-אביב: עם עובד, 1997, עמ' 174-155.
עוז אלמוג, הצבר – דיוקן, תל-אביב: עם עובד, 1997, עמ' 127-137.
[קטע מסרט: "זאת היא הארץ" (תל-אביב, 1935)]

שבוע 3: פוריות ומשפחה בתרבות העברית החדשה
דבורה ברנשטיין, "בין האשה-האדם ובין אשת הבית", החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים, בעריכת אורי רם, תל-אביב: ברירות, 1993, עמ' 103-83.
תמי רזי, "'ראויה המשפחה שיבנוה מחדש': תפישות של המשפחה בתקופת המנדט", מרגלית שילה, רות הלפרין-קדרי ואייל כתבן (עורכים), משפט אחד לאיש ולאישה: נשים, זכויות ומשפט בתקופת המנדט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 2010, עמ' 56-21.

שבוע 4: ילדות, ילידיות, אותנטיות 1
אניטה שפירא, "דור בארץ", אלפיים 2 (1990): 203-178.

שבוע 5: ילדות, ילידיות, אותנטיות 2 – תרבות ילדים אוטונומית?
תמר כתריאל, "'החלפות': טקסי חליפין בתרבות הילדים", "'בכיבודים': טקסי נתינה בתרבות הילדים"", מלות מפתח: דפוסי תרבות ותקשורת בישראל, חיפה: אוניברסיטת חיפה, 1999, עמ' 32-19, 48-33.

שבוע 6: ילדות, ילידיות, אותנטיות 3
אלון חילו, אחוזת דג'אני. תל-אביב: ידיעות אחרונות, 2008.

שבוע 7: ילדים כסוכני תרבות – פאסיביות ואקטיביות
זהר שביט, "ילדים כנושאי מהפכת הדיבור העברי", ילדים בראש המחנה: ילדות ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית, בעריכת יעל דר, טל קוגמן ויהודית שטיימן, תל-אביב: מופת, תשע"א, עמ' 38-15.
שושנה סיטון, "גן-הילדים העברי: לידתו של מושג חינוכי", הד הגן סג, א (תשנ"ט): 15-4.


שבוע 8: טקסי ילדוּת
שושנה סיטון, "חינוך ותרבות בגיל הרך ביישוב: בנייתה של תרבות ילדים חדשה", זמנים 72 (2000): 56-44.
Lea Shamgar-Handelman. “Celebrations of Bureaucracy: Birthday Parties in Israeli Kindergartens”, Ethnology 30, 4 (1991): 293-312.

שבוע 9: ילדים, ילדוּת ועיצוב המרחב
יצחק שנל, "עיר בלב השממה: נחום גוטמן כיוצר של מיתוס חלוצי", זמנים 106 (2009): 125-118.
שרון רוטברד, עיר לבנה, עיר שחורה. תל-אביב: בבל, 2005, עמ' 136-111.
[דיון בספר: נחום גוטמן, עיר קטנה ואנשים בה מעט: סיפורים על ראשיתה של אחוזת בית היא תל אביב, תל-אביב: עם עובד ודביר, 1959.]

שבוע 10: "יפי הבלורית והטוהר" – צעירים לנצח בדת האזרחית הציונית
מעוז עזריהו, "הר הרצל: מתווה היסטורי של בית הקברות הלאומי בירושלים", אופקים בגאוגרפיה 65-64 (תשס"ה): 383-369.
[דיון בשיר "מגש הכסף" מאת נתן אלתרמן]

שבוע 11: תרבות נוער-שכנגד
תמי רזי, "בשולי העיר: תת תרבות של בני נוער בתל אביב המנדטורית", זמנים 106 (2009): 75-64.
עודד היילברונר, "מחאה דרך טקסים: תרבויות משנה של צעירים ישראלים", העיר הישראלית: העיר העברית האחרונה?, בעריכת עודד היילברונר ומיכאל לוין, תל-אביב: רסלינג, 2006, עמ' 140-113.

שבוע 12: חבורות
תמר כתריאל, "גיבוש כמטאפורה חברתית", "שיחות נפש באתוס הישראלי", מלות מפתח: דפוסי תרבות ותקשורת בישראל, חיפה: אוניברסיטת חיפה, 1999, עמ' 167-148, 190-171.
מירי טלמון, "בראשית היתה החבורה: חבורת החלוצים בקולנוע הישראלי", בלוז לצבר האבוד: חבורות ונוסטלגיה בקולנוע הישראלי, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2001, עמ' 110-73.

שבוע 13: "צברינו החמודים" 1 – חבורות נערים ותרבות נעורים
מירי טלמון, "החבורה הקולנועית והזהות הישראלית", בלוז לצבר האבוד: חבורות ונוסטלגיה בקולנוע הישראלי, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2001, עמ' 72-39; עמ' 138-126 (פרקים 2, 4).

שבוע 14: "צברינו החמודים" 2 – גברים המסרבים להתבגר
מירי טלמון, בלוז לצבר האבוד: חבורות ונוסטלגיה בקולנוע הישראלי, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2001, פרק 5.
חיים לפיד, ‬ "על הפנים: מחקר מלומד על סרטי-מתיחות ישראליים", תיאוריה וביקורת 2 (1992): 52-25 (אפשר לעצור אחרי עמ' 42).


חומרים אפשריים נוספים:

זאב יעבץ, "על דבר החנוך לילדי האכרים בארץ ישראל", הארץ (בעריכת זאב יעבץ), ירושלים תרנ"א, כרך ב, עמ' 63-57.
גרשון חנוך, "סדרי-חיים (רשימות בעקבות הפורים)", הפועל הצעיר 18, י"ט אדר תרפ"ו, 5.3.1926, עמ' 15-14.
שמואל נבון, "החג בעבודת החנוך של הקרן הקיימת לישראל", שורשים, ג (א) (תרצ"ט): 24-19.
מנחם אוסישקין, קול האדמה, ירושלים: הלשכה הראשית של הקק"ל, תרפ"ט, עמ' 7.

אבן-זהר, איתמר. 1980. "הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, 1882-1948", קתדרה 16: 189-165.
אבן-זהר, בשמת. תשע"א. "שיתוף הילדים ביוזמה העברית בשנים 1905-1880", ילדים בראש המחנה: ילדות ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית, בעריכת יעל דר, טל קוגמן ויהודית שטיימן, תל-אביב: מופת, עמ' 70-39.
אופק, אוריאל. 1977. "מן הנסים אל הגבורות: נושאי חנוכה בראשיתה של ספרות הילדים העברית", ספרות ילדים ונוער י: 7-3.
אייזנשטדט, שמואל נח. 1986. "לדמותו של הנוער בחברה המודרנית", בין שני עולמות: המעמד החברתי של נעורים, בעריכת תמר רפופורט, ירושלים: האוניברסיטה העברית, עמ' 172-161. ‬ 301.431 בין לימודית-סוראסקי/חברה
אלבוים-דרור, רחל. 1996. "'הוא הולך ובא, מקרבנו הוא בא העברי החדש': על תרבות הנוער של העליות הראשונות", אלפיים 12: 135-104.
אלבוים-דרור, רחל. תשמ"ב. "מוקדי ההחלטה במערכת החינוך העברי בא"י", קתדרה 23: 156-125.
אריה-ספיר, נילי. תשס"ב. "תהלוכת האור: חנוכה כחג לאומי בתל-אביב בשנים 1909-1936", קתדרה 103: 150-131.
בן-עמוס, אבנר. 2004. "במעגל הרוקד והמזמר: טקסים וחגיגות פטריוטיים בחברה הישראלית", פטריוטיזם: אוהבים אותך מולדת, בעריכת אבנר בן-עמוס ודניאל בר-טל, תל-אביב: דיונון, עמ' 315-275.
בן-פורת, זיוה. 1989. "הפזמון כבעיה וכמושא של חקר הספרות", ליריקה ולהיט, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, המכון לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר.
בר-גל, יורם. תשנ"ט. סוכנת תעמולה ארץ-ישראלית: הקרן הקיימת לישראל 1924-1947, חיפה: אוניברסיטת חיפה וזמורה-ביתן.
גרץ, נורית. 1998. "ה"אחרים" בסרטים הישראליים בשנות הארבעים והחמישים: ניצולי שואה, ערבים, נשים", מבטים פיקטיביים - על קולנוע ישראלי, עמ' 402-381.
דותן, שמואל. תשנ"ט. "מחג החנוכה ל'חג החשמונאים' – צמיחתו של 'חג לאומי' ציוני", מחקרי חג, 10: 53-29.
דרור, יובל. תשס"א. "סוגיות אישיות ולאומיות בזהות הנוער היהודי החילוני בארץ-ישראל בשנות העשרים והשלושים כפי שהן משתקפות בעיתוני הגימנסיות העבריות העירוניות", עיונים בתקומת ישראל 11: 305-261.
הירש, דפנה. 2002. ‫ "באנו הנה להביא את המערב": השיח ההיגייני בארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי", זמנים 78: 120-107.
הלמן, ענת. 2007. אור וים הקיפוה: תרבות תל-אביבית בתקופת המנדט, חיפה: אוניברסיטת חיפה, עמ' 99-91.
ויטל, דוד. תש"ס. "הציונות כמהפכה? הציונות כמרידה?", עידן הציונות, בעריכת אניטה שפירא, יהודה ריינהרץ ויעקב הריס, ירושלים: מרכז שז"ר, עמ' 348-337.
זלקין, מרדכי. 2008. "'את הדר הטבע לא ידעו ואת תכלת השמים לא ראו'? ילדות בחברה היהודית המסורתית במזרח-אירופה", זמנים 102: 65-58.
משיח, סלינה. 1989. "משירי משחק לדראמה – לוין קיפניס: קוים לראשיתו של המחזה העברי לילדים בארץ ישראל", במה 116: 50-43.
משיח, סלינה. 2003. "נס גדול היה פה: פרודיה על מחזה החנוכה בהצגות הילדים", במה 169: 84-75.
משיח, סלינה. 2004. "מכבים אנחנו": המחזה הארצישראלי לילדים כמיתוס פוליטי", מעגלי קריאה 30: 14-3.
סיון, עמנואל. 1991. דור תש"ח: מיתוס, דיוקן, זיכרון. תל-אביב: מערכות.
סיטון, שושנה. 1998. "בין פמיניזם לציונות: מאבק הגננות העבריות להכרה מקצועית", זמנים 61: 37-26.
סיטון, שושנה. 1998. חינוך ברוח המולדת: התכנית החינוכית של מועצת המורים למען הקק"ל (1925-1953) (דור לדור י"ד), תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, עמ' 160-157.
סיטון, שושנה. תש"ס. "מועצת המורים למען הקרן הקיימת לישראל כמעצבת תרבות לאומית עממית", דור לדור טז: 99-85.
סיטון, שושנה. תשנ"ד. "תרומתה של מועצת המורים למען הקק"ל לעיצוב החגיגות והטקסים הציוניים", הקונגרס העולמי למדעי היהדות 11, ב 2: 242-235.
פלד, רינה. 2002. "האדם החדש" של המהפכה הציונית: השומר הצעיר ושורשיו האירופיים. תל-אביב: עם עובד.
צימרמן, בארי. 1992. "שמלת השבת של חנה’לה", אלפיים 5: 137-149.
צימרמן, משה. 2001. תל-אביב מעולם לא היתה קטנה, תל-אביב: משרד הביטחון, עמ' 133-109 [על "מציצים"].
קראוזמן בן-עמוס, אילנה. 2008. "נעורים ומודרניות: התזה של פיליפ אריאס", זמנים חדשים: מחקרים בהיסטוריוגרפיה המודרנית, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.
רזי, תמי. 2009. ילדי ההפקר: החצר האחורית של תל-אביב המנדטורית, תל-אביב: עם עובד.
רז-קרקוצקין, אמנון. 2002. "תוכניות הלימודים בהיסטוריה וגבולות התודעה הישראלית", היסטוריה, זהות וזיכרון: דימויי עבר בחינוך הישראלי, בעריכת אבנר בן-עמוס. תל-אביב: רמות, עמ' 67-47.
שביט, זהר. 1996. מעשה ילדות: מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1996, עמ' 66-13.
שביט, זהר. 1999. "התפתחות ספרות הילדים בארץ-ישראל". תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה ג, א, עמ' 465-439.
שביט, זהר. 2008. "תל-אביבי, דבר עברית: על ההצלחה החלקית של מהפכת העברית", פנים 45: 64-50.
שביט, יעקב. תשנ"ו. "הרובד התרבותי החסר ומילויו: בין 'תרבות עממית רשמית' ל'תרבות עממית לא-רשמית' בתרבות העברית הלאומית בארץ-ישראל", התרבות העממית, בעריכת ב"ז קדר, ירושלים: מרכז שז"ר, עמ' 345-327.
שור, רנן. 1975. "ילדים מזדקנים: על מציצים ועיניים גדולות של אורי זוהר", קולנוע 5.
שחר, שולמית, ילדות בימי הביניים, תל-אביב : דביר, 1990. לימודית 940.1 שחר.
שטימן, יהודית. 2002. עיצוב דמותו של הילד העברי החדש כחלק מתכנון תרבות בארץ-ישראל בראשית המאה ה-20, תל-אביב: עבודה לקבלת תואר דוקטור.
שילה, מרגלית. תש"ע. "נשים וילדים בירושלים ביישוב הישן 1917-1799", ספר ירושלים: בשלהי התקופה העות'מאנית, עמ' 125-117.
שמיר, זיוה. 2003. "נו"ן = "ניצחון" או "נס"? על "נס גדול היה פה", מסכת לחנוכה מאת נתן אלתרמן", במה 169: 74-57.


Berkowitz, Michael. 1993. Zionist Culture and West European Jewry before the First World War, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 119-143.
Helman, Anat. 2007. “Zionism, Politics, Hedonism: Sports in Interwar Tel-Aviv", Jack Kugelmass (Ed.), Jews, Sports and the Rites of Citizenship, Urbana and Chicago: University of Illinois Press , pp. 95-113.
Manor, Dalia. 2004. "Orientalism and Jewish National Art: The Case of Bezalel," Orientalism and the Jews, Ivan Davidson Kalmar and Derek J. Penslar (Eds.), Waltham: Brandeis University, pp. 142-161.
Shavit, Yaakov and Shoshana Sitton. 2004. Staging and Stagers in Modern Jewish Palestine: The Creation of Festive Lore in a New Culture, 1882-1948, Translated by Chaya Naor, Detroit: Wayne State University Press.
Yassif, Eli, "The 'Other' Israel: folk cultures in the Modern State of Israel", Cultures of the Jews, David Biale (Ed.), New York: Schoken, 2002: pp. 1062-1096.

 


אוניברסיטת ת