חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  זכויות עובדים וצדק חברתי
  Workers' Rights and Social Justice  
1880-1401-01
סמ'  ב'1800-2000308 טרובוביץ משפשיעור פרופ מונדלק גיא
דרישות קדם   בחינה  
סילבוס מקוצר
מצד אחד אנחנו חושבים על העבודה כהתקשרות בין עובד למעסיק שמתנהלת בשוק העבודה. עניין חוזי שכפוף לכוחות ההיצע והביקוש. מצד שני – "העבודה היא חיינו", העבודה היא מקור להכנסה, העבודה היא מרכיב חשוב בזהותנו. האם השוק נותן ביטוי לכל מאפייני העבודה? מדוע עובדים צריכים "זכויות"? מהן הזכויות הללו, מה מקורן, כיצד משיגים אותן, והאם זכויות בעבודה מקדמות צדק חברתי? מטרת הקורס היא לבחון כיצד תפישות שונות של צדק חברתי ככלל, ולגבי עולם העבודה בפרט, מעצבות את ההבניה של זכויות העובדים בישראל. הקורס מבחין בין סוגים שונים של זכויות (זכויות חוזיות, רגולציה, הסדרה קיבוצית והסדרה "רכה"), כמו גם דרכים שונות לקידום ערכים של צדק בשוק העבודה (חקיקה, התדיינות משפטית, מאבק ציבורי, שביתה).
הקורס משלב בין הכרות ראשונית עם הדין הישראלי בדבר זכויות עובדים ובין טקסטים קלאסיים על עבודה ועל צדק, פרוזה, קולנוע דוקומנטרי, וכתיבה מדיסציפלינות שונות במדעי החברה. במסגרת הקורס נבחן את סביבתנו – מקומות העבודה בהם אנחנו עובדים, מאבקים של עובדי קבלן להבטחת זכויותיהם, ניסיונות התארגנות של עובדים באיגוד מקצועי, מאבקים מרכזיים בסקטור הציבורי, עמדותינו האישיות לגבי אפליה של קבוצות שונות ותקוות וחששות לגבי עתידנו בשוק העבודה.
מנהלה:
נפתח אתר אינטרנט של הקורס במערכת moodle. באתר תמצאו את חומר העזר:
- רשימת הקריאה, מחולקת על פי נושאים
- חומרי הקריאה של הקורס - ערוכים על מנת להקל על הקריאה
- תרשימים אשר הוצגו בשיעור, שאלות לדוגמה ותרגילים שלהם תזדקקו לתרגול, פורום שאלות והערות
- מדי שבוע תפורסם באתר הודעה עם הנחיות לגבי הקריאה הנדרשת לשבוע הבא
 
 
דרישות הקורס: 100% בחינת כיתה (שאלות פתוחות).

בקורס זה חלה מגבלת רישום נוספת - בשל תכני לימוד קרובים סטודנטים מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומהחוג ללימודי עבודה מנועים מלהירשם לקורס זה, על אף שטכנית הדבר אפשרי. סטודנט שיירשם לקורס למרות שהוא מנוע מלעשות זאת - הרשמתו תבוטל גם אם הדבר יתגלה בסוף הסמסטר.   

סילבוס מפורט


1880-1401-01 זכויות עובדים וצדק חברתי
Workers' Rights and Social Justice
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ מונדלק גיא

סילבוס מפורט/דף מידע
 
תוכן הקורס ורשימת קריאה
*רשימת הקריאה אינה סופית ותעודכן עם תחילת הסימסטר
שיעור 1 (18 לפברואר): למה זכויות עובדים? בעיית העבודה וצדק חברתי
מילטון פרידמן, החופש לבחור: עיקרי הכלכלה החופשית, (דביר 1988) עמ' 225-242.
קרל מרקס, "מגילת היסוד של התאגדות הפועלים הבינלאומית", ב: יסעור, אברהם (עורך), קרל מרקס, מבחר כתבים פוליטיים (ספריית הפועלים 1983), עמ' 227-235.
הרמן מלוויל, ברטלבי (1853)
 
שיעור 2 (25 לפברואר) : כוחות השוק כזכות
חקיקה: חוק החוזים (חלק כללי) 1973; ס' 11(א) לחוק פיצויי פיטורים
ס"ע (חי) 8681-04-09 פריטיקו – אי.אס.אס (8.2.2012)
עע 941/08 סוהא סרג'י – קופת חולים לאומית (10.5.2009)
בגצ 1758/11 אורית גורן נ' הום סנטר ובית הדין הארצי לעבודה (17.5.2011)
שרון רבין מרגליות, "ההסבר (התירוץ) השוקי לפערי שכר מגדריים", הפרקליט נ 501, 510-520 (2008)
בג"צ 4542/02 "קו לעובד" ואח' נ ‘מדינת ישראל ואח' (30.3.2006)
 
שיעור 3 (4 למרץ): דע/י את זכויותיך – זכויות עובדים בעבודות סטודנטיאליות
מלצרים: עע 300113/98, ד.ג.מ.ב. אילת מסעדות – ענבל מלכה (1.6.2005)
מתמחים: עע 252/07 אשר עמי-עד – זוהיר בכריה (11.11.2007)
שומרים: עע (ארצי) 212/06 ‏ ‏ ימית א. ביטחון (1988) בע"מ נ' אלי אפרים (12.11.2008)
 
שיעור 4 (11 למרץ): רגולציה– מקורות, תכלית ואכיפת זכויות
דב"ע לג/12-3 איליה צ'יבוטרו — אטלקה אברהם פד"ע ד 173.
ע"ע (ארצי) 274/06 פלונית נ' אלמוני (2008)
ע"ע (ארצי) 90/08 איסקוב ענבר נ' הממונה על חוק עבודת נשים (8.2.2011)
ויליאם ל.פ. פלסטינר, ריצ'רד ל. אייבל ואוסטין סאראט, "היווצרותם של סכסוכים והשתנותם: מתן שם, הטלת אשם, עמידה על זכות", מעשי משפט כרך ג (2010, פורסם במקור באנגלית 1980.)
 
 
שיעור 5 (18 למרץ): זכויות קיבוציות (1) – מערכת יחסי העבודה בישראל ומעמד ההסכם הקיבוצי
Guy Mundlak, Yitchak Saporta, Yitchak Haberfeld, Yinon Cohen, Union Density in Israel 1995–2010: The Hybridization of Industrial Relations, 52 Industrial Relations 78 (2013)
חוק ההסכמים הקיבוציים, 1957
דוגמאות להסכמים קיבוציים - מיוחד,כללי וצו הרחבה
 
שיעור 6 (25 למרץ – שיעור כפול): זכויות קיבוציות (2) - התארגנות עובדים ומאבק מאורגן
הסרט – "שביתה" (2003), בבימוי אסף סודרי ואמיר טאוזינגר
עסק 25476-09-12 ההסתדרות הכללית – פלאפון תקשורת (2.1.2013)
סק"כ 722-09-11 מדינת ישראל, משרד הבריאות ואח' – ההסתדרות הרפואית בישראל ואח' (4.9.2011)
 
שיעור 7 (1 לאפריל): העסקה עקיפה/ישירה
חקיקה: חוק העסקת עובדים דרך קבלני כוח אדם 1996; חוק הגברת אכיפה, 2012
הסכם קיבוצי לענין עובדי קבלן (2012)
עע 273/03 דברת שוואב – מדינת ישראל משרד החקלאות ואח' (2.11.2006)
מאיר אמיר ואביה ספיבק, העסקה ישירה של עובדות ניקיון באוניברסיטת תל-אביב (2012).
ברברה ארנרייך, כלכלה בגרוש: איך (לא) להסתדר באמריקה (2004), פרק 2
 
שיעור 8 (8 לאפריל): אי/שוויון: אפליה בתעסוקה
חקיקת עבודה (עיון כללי בלבד, למעט פריט מודגש): חוק שיווי זכויות האשה; חוק עבודת נשים, התשי"ד – 1954; תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות) התש"ם – 1979; חוק שירות התעסוקה, התשי"ט - 1959, סעיפים 42, 42א; חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה - התשמ"ח – 1988; חוק גיל פרישה שווה לעובד ועובדת, התשמ"ז 1987; חוק שכר שווה לעובד ועובדת בעד עבודה שוות ערך, התשנ"ו – 1996; חוק שירות המדינה (מינויים), ס' 15א; חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998 +התקנות; חוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות, התשנ"ח- 1998, פרקים א-ד.
 
מין: דב"ע נא/ 8-3 מדינת ישראל נ' גסטטנר, פד"ע כד 65
העדפה מינית: בג"צ 721/94 אל על נתיבי אויר לישראל נ' יונתן דנילוביץ' עבודה עליון ז 747
לאום/מיעוטים: בשא 3683/09 קאדי עבדולכרים – רכבת ישראל (8.9.2009)
מוגבלות: עב (נצ') 17332/04 דה-קסטרו – מ.ב.א. הזורע (10.7.2005)
 
שיעור 9 (29 לאפריל): בין תעסוקה לאבטלה
Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld and Hans Zeisel, Marienthal: The Sociography of an Unemployed (1971)
חקיקה: חוק עבודת נשים, ס' 9; חוק ארגון הפיקוח על העבודה, ס' 24; חוק שיוויון הזדמנויות, ס' 10; חוק מבקר המדינה, ס' 45; חוק חשיפת עבירות על החוק ופגיעה בטוהר המידות ובמנהל התקין
ע"ע 1027/01 ד"ר יוסי גוטרמן – המכללה האקדמית עמק יזרעאל, פד"ע לח 448, עמ' 455.
בג"צ 6268/00 קיבוץ חצרים נ' מנהל מקרקעי ישראל
עע 209-10 ליבי וינברגר ואח' אוניברסיטת בר-אילן (6.12.2012)
עב (ב"ש) 5980/04 קבשנבסקי אסטלה – לשכת שירות התעסוקה (14.7.05)
עב (י-ם) 1506/06 מגבה רגווי– תוכנית מהל“ב-ועדת הערר (14.6.200)
 
שיעור 10 (20 למאי): מחאה חברתית והחברה האזרחית – מה קרה בשדרה?!?
יובל אלבשן, "בין משפט למחאה", ספר ברק 139 (2009)
זאב רוזנהק ומיכאל שלו, "הכלכלה הפוליטית של מחאת 2011: ניתוח דורי ומעמדי", תיאוריה וביקורת (טרם פורסם 2013).
"לקראת עיצובה של חברה ישראלית צודקת יותר" דו"ח הועדה לשינוי כלכלי חברתי (2011)
 
שיעור 11 (27 למאי): גלובליזציה – וחזיתות חדשות לפירוק ויצירת זכויות
ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, and the follow-up to the declaration (1998) http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm
10 Common Misunderstandings about the WTO http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10mis_e/10m00_e.htm
Social Accountability 8000 Standardhttp://www.sa-intl.org/
Nike, Corporate Social Responsibility website http://nikeinc.com/pages/responsibility
Gay Seidman, Workers’ Rights, Human Rights, and Solidarity Across Borders, 80 International Labor and Working Class History, 169-175 (2011).
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת