חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  מדיניות חינוך ורפורמה חינוכית: שוויון, צדק, צדקה ושווי?
  Education Reform and Policy: Equality, Justice, Charity, or  
1880-0701-01
סמ'  א'1600-1800100 טרובוביץ משפשיעור פרופ גבתון דן
דרישות קדם   בחינה  
סילבוס מקוצר
השיעור יציג בפני המשתתפים את מדיניות החינוך של ישראל בעיקר בשני העשורים האחרונים. שאלות יסוד של שוויון ובחירה, אינטגרציה, בחינות הבגרות, נגישות להשכלה גבוהה, מרכז ופריפריה, הכשרת מורים/ות, במערכת החינוך בישראל יהיו במרכז הקורס. יוצגו נתוני היסוד של מערכת החינוך בישראל, והם ישוו לנתוני יסוד של מדינות אחרות, למשל ב-OECD, בעיקר אנגליה וארה"ב. נדון במערכת החינוך הסקנדינבית הזוכה לפופולריות בתקשורת ונבדוק אם היא מתאימה למדינת ישראל (אז זהו שלא). מדיניות החינוך תבחן לאור תהליכים כלליים ופוליטיים גלובליים (קורפורטיזם, הפרטה, וקומודיפיקציה של החינוך) ואת התאמתה לשוק עבודה עתידי. כל זה מתוך ראייה ביקורתית הרואה את מערכת החינוך ככלי מרכזי (equity tool) להשגת שוויון במאבק לצדק חברתי, על רקע המחאה בישראל ב-2011-12.

חובות התלמידים/ות
1.      השתתפות פעילה בשעורים, רצוי תוך הבעת עמדות ביקורתיות.
2.      קריאת ספרות חובה, לפי הלוח להלן והנחיות המרצה בשעור.
3.      עמידה בבחינת בית בתום הקורס, אפשרי בזוגות (100% מהציון).
סילבוס מפורט


1880-0701-01 מדיניות חינוך ורפורמה חינוכית: שוויון, צדק, צדקה ושווי?
Education Reform and Policy: Equality, Justice, Charity, or
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | פרופ גבתון דן

סילבוס מפורט/דף מידע
להלן קריאת החובה לפי סדר המפגשים. המקורות באתר הקורס ב-Moodle. בחלק מהמקורות ההפניה היא לפרק בתוך המקור (מספר הפרק או המאמר בסוגריים).
נושא
קריאה מקור מס'
פתיחה: רפורמת בחינות הבגרות האנגלית מה נתן ללמוד ממנה? כיצד מעוצבת מדיניות חינוך? למה, והאם, כ"כ טוב לחיות בישראל? ;-)
28, 30
מטרות החינוך הציבורי ויישומן בישראל : צדק חברתי, מימוש עצמי ואוטנטיות, תפיסת היכולות. מושגי יסוד: פוסטמודרניות, גלובליזציה, מנג'ריאליזם, קורפורטיזם, וקומודיפיקציה.
6
 
הפלגה: המקרה הבריטי הכרות יסודית: מבטלר לתאצ'ר 1944-1992; טוני בלייר וגורדון בראון 1997-2008. ניסוי במנג'ריאליזם להשגת צדק חברתי
6
המשך המקרה הבריטי 2009-2012
 
תהליכי שוויון./ אי-שוויון: נתונים ומחשבות.
21, 2 (איכילוב)
24 (3)
תהליכי שוויון./ אי-שוויון: נתונים ומחשבות.
2 (סבירסקי) 14 (8)
תהליכי שוויון./ אי-שוויון: נתונים ומחשבות .
35 (1), 18 (3)
רגולציה, תהליכי מרכוז./.ביזור: אוטונומיה וניהול עצמי כתהליכים מרכזיים במדיניות החינוך (נתוח מקרים) כולל NCLB.
12 (פרק אדלר עמ' 59); 19 (8),
דיאלקטיקה של שינויים בתהליכי הרפורמה:  אג'נדות וחלונות.
22
המקרה של כח המשימה והמשכו (אפק חדש; עז לתמורה, אבני ראש"ה; רמ"א): האם רצינו יותר מדי (כנראה שלא).
12 (פרק אדלר, עמ' 59)
הוראה וניהול כפתח תקווה ואבן נגף בדרך לשיפור החינוך.
3 (פרק: אדי-רקח); 21
גלובליזציה, מעורבות גורמים פרטיים במדיניות ציבורית בחינוך ותהליכי האזרוח של החינוך – לטוב ו/או לרע.
50 (3),
גלובליזציה, מעורבות גורמים פרטיים במדיניות ציבורית בחינוך ותהליכי האזרוח של החינוך – לטוב ו/או לרע.
34
סיכום: החינוך הציבורי בישראל על רקע תהליכים גלובליים. האם חלף עידן הרפורמות הגדולות? (אולי).
 33 (6).
 
 
רשימת ספרות
1.         איילון ח', יוגב ר', 1997, גורמי הטייה בחיזוי ההצלחה בלימודים באוניברסיטה, המרכז לפיתוח ע"ש פנסח ספיר, אוניברסיטת תל-אביב. (עמ' 4-1, 9-8, 16, 21-20, 28-26, 35-31). (חינוך גבוה)
2.         איכילוב א' (עורכת), 2010, הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל, תל-אביב: בי"ס לחינוך / היחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה / רמות / אוניברסיטת תל-אביב. [חינוך ציבורי בעידן הניאו ליברלי]
3.         ברק-ארז,ד'2010, "יציבותממשליתבישראל: האםבכלאשמהשיטתהבחירות?", 'משפט ואדם' בסימן גבורות לפרופ' אמנון רובינשטיין, הכנס השנתי של כה"ע משפט ועסקים, בי"ס רדזינר למשפטים, המרכז הבין תחומי, הרצליה י"ז-י"ח בסיון תש"ע, 30-31 במאי 2010. [שיטת הממשל בישראל]
4.         גבתון ד', 2003, אוטונומיה, אנומיה, אינטגרציה ואנרכיה: חקיקה ופסיקה כמכשירים להפעלת רפורמות חינוכיות ויישום מדיניות החינוך בישראל, בתוך: דרור י', שפירא ר', נבו ד' (עורכים), מדיניות החינוך בישראל בשנות ה-2000407 – 454. [מדיניות חינוך, תהלכים עכשוויים, מרכוז וביזור]
5.         גבתון ד', 2006, חינוך כדין: הבטים ומשמעויות משפטיות, בתוך: ענבר ד' (עורך), לקראת מהפכה חינוכית?, ירושלים: מכון ואן-ליר והוצ' הקיבוץ המאוחד, עמ' 104-129.
6.         גבתון ד', 2010, לחיות על פי עקרונות או לחנך לקראתם? מקום המשפט ברפורמות חינוכיות כמכשיר לקידום הוגנות: ניתוח שלושה מקרים. בתוך: הקר ד', זיו נ' האם המשפט חשוב? תל-אביב: הפקולטה למשפטים / אוניברסיטת תל-אביב עמ' 355-416.
7.         דו"ח כח המשימה הלאומי לקידום החינוך, הוגש לממשלה בינואר 2005. [רפורמות בישראל]
8.         דרור י', 2004, מערכת החינוך כסוכנת הפטריטוזים היהודי במדינת ישראל: מ-"ציונות חלוצית" ל-"ישראליות מאוזנת", פרק 5 בתוך: בן-עמוס א', ברטל ד', פטריוטיזם: אוהבים אותך מולדת, תל-אביב: דיונון (עמ' 137-174).
9.         וורגן י', 2011, יובל וורגן "מספר התלמידים בכיתה במערכת החינוך בישראל – תמונת מצב" (הכנסת, מרכז המחקר והמידע, 2011).
10.       וולנסקי ע', 2003, מניסוי חינוכי למדיניות חינוכית: צעבר בתי"ס בישראל לניהול עצמי, בתוך: וולנסקי ע', פרידמן י' (עורכים) (2003). ניהול עצמי: מבט בין לאומי. ירושלים: משרד החינוך. (207-220). (ניהול עצמי וביזור: המצב בישראל)
11.       יוגב ר', 2003, צמצום פערים חברתיים בחינוך בעידן הפוסטמודרני. בתוך: דרור, י', שפירא ר', נבו ד' (עורכים), מדיניות החינוך בישראל, רמות – אוניברסיטת תל-אביב 23-34. [שיוויון/אי-שיוויון במדיניות חינוך]
12.       ענבר ד' (עורך), (2006) לקראת מהפכה חינוכית?, ירושלים: מכון ואן-ליר והוצ' הקיבוץ המאוחד. [רפורמות בישראל]
13.       Ball, S.J. (2007). Education Plc.: Understanding private sector participation in public sector education. London: Routledge. [הפרטה ומעורבות גורמים עסקיים בחינוך]
14.       Ball SJ (2012). Global education inc. New policy networks and the neo-liberal imaginary. London: Routledge.
15.       Bangs, J, MacBeath, J, Galton, M (2010) Reinventing Schools, Reforming Teaching: From Political Visions to Classroom Realities. London: Routledge. 
16.       Berends, M, Cannata, M, Goldring EB (Eds) (2011) School choice and school improvement (3-16). Cambridge, MA: Harvard Education Press.
17.       Boyd,W.L. (2003) Public education’s crisis of performance and legitimacy: Rationale and overview of the yearbook. Ch. 1 in: Boyd, W.L., Miretzky, D. (Eds.). American Educational Governance on Trial: Change and Challenges – the 102nd Yearbook of the National Society for the Study of Education (NSSE) (pp. 1-19). Chicago Illinois: Chicago University Press. (תפקידו של החינוך הציבורי)
18.       Darling-Hammond L (2010). The flat world and education: how America’s commitment to equity will determine our future. New York: Teachers College Press.
19.       Elmore RF (ed) (2010). I used to think… and now I think…: Twenty leading educators reflect on the work of school reform. Cambridge, MA.: Harvard Education Press. 
20.       Fitz, J. Davies, B., Evans, J. (2006). Educational Policy and social Reproduction: Class inscription and symbolic control. Oxon, UK: Routledge.
21.       Gewirtz, S. (1998). Post-welfarist schooling: A socail justice audit. Education and Social Justice 1 (1) pp. 52-63. [מדיניות רווחה ומדיניות חינוך והפליות בתוך מערכת החינוך]
22.       Gibton D (2011). Post-2000 Law-based Educational Governance in Israel: From Equality to Diversity? Education Management, Administration & Leadership   39 (4) pp. 434 – 454
23.       Gibton, D (2013). Law, Education, Politics, Fairness: England'sEXTREMElegislation for education reform. London: University of London, Institute of Education Press. (חקיקה ורפורמות בבריטניה)
24.       Gillborn, D. (2008). Racism and Education: coincidence or Conspiracy. Abingdon, UK: Routledge. [הפליה ממוסדת במערכת החינוך הבירטית]
25.       Hill, P.T. (2003). What’s wrong with public education governance in big cities and how should it be fixed? Ch. 4 in: Boyd, W.L., Miretzky, D. (Eds.). American Educational Governance on Trial: Change and Challenges – the 102nd Yearbook of the National Society for the Study of Education (NSSE) (pp. 57-81). Chicago Illinois: Chicago University Press. (חינוך ציבורי ומשילות)
26.       Jakobi, AP (2009) Global education policy in the making: international organisations and lifelong learning. Globalisation, Societies and Education Vol. 7, No. 4, 473–487
27.       LaFever, K. (2006). NCLB: Nexus of citizens learning the business, Neoliberalism, and the No Child Left Behind Act. Ch. 5 in: Peotter, T.S., Wegwert, J.C., Haerr, C. (Eds.), No Child Left Behind and the Illusion of Reform (pp. 49-62). Lanham, Maryland: University Press of America. [ביקורת על מדיניות החינוך האמירקנית בשנות ה-2000]
28.       Lauen DL and Tyson K (2009) Perspectives from the disciplines: Sociological contributions to education policy research and debates. In: Sykes G, Schneider B and Plank D (eds) Handbook of Education +Policy Research. New-York: AERA/Routledge, 71-82.
29.       Le Grand, J. (2005). Inequality, choice and public services. Ch. 12 in: Giddens, A., Diamond, P. (eds.), The New Egalitarianism (pp. 200-210). Cambridge, UK: Polity Press.
30.       McDonnell LM (2009) A political science perspective on education policy analysis. In: Sykes G, Schneider B and Plank D (2009) Handbook of Education-Policy Research. New-York: AERA/Routledge, 57-70.
31.       McLaren, P. (2005). Critical pedagogy in the age of global imperialism: Dispatches from headquarters. Ch. 1 in: Satterthwaite, J., Atkinson, E. (Eds.) Discourses of Education in the Age of Imperialism. (pp. 3-24). Stoke on Trent, UK: Trentham Books. [גישה ביקורתית מרכסיסיטית]
32.       Nussbaum, M.C. (2006). Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species membership. Cambridge, MA: Belknap/Harvard.[גישה היכולולת לצדק חברתי]
33.       Payne, CM (2008). So much reform – So little change: the persistence of failure in urban schools. Cambridge, MA: Harvard Education Press.
34.       Rizvi, R., Engel, LC, (2008). Neo-Libderal Globalization, Educational Policy, and the Struggle for Social Justice. Ch. 34 in: Ayers, W., Stovall, D., Quinn, T. (eds), Handbook Of Social Justice In Education (529-541). New-York: Taylor & Francis. [גלובליזציה ומדיניות חינוך]
35.       Sadovnik, A.R., Dworkin, G.A., Gamoran, A., Hasllinqan, M., Scott, J. (2008). Conclusion: sociological Perspectives on NCLB and Federal Involvement in Education. Ch. 18 in: Sadovnik, A. R., O'Day, J.A., Bohrnstedt, G.W., Borman, K.M. (Eds.), No Child Left Behind and the Reduction of the Achievement Gap (pp. 359-374). New-York: Routledge. [הסתכלות סוציולוגית על רפורמת NCLB[
36.       Torres CA and Van Heertum (2009) Education and domination: Reforming policy and practice through criticaltheory. In: Sykes G, Schneider B and Plank D (eds). Handbook of Education-Policy Research. New-York: AERA/Routledge, 221-239. [תיאוריה ביקורתית ומדיניות החינוך]
37.       Yogev, A. (1997). Autonomy and choice as school strategies for peripheral communities in Israel. In: Shapira, R., Cookson, P.W. (Eds.). Autonomy and Choice in Context: An International Perspective (pp. 177-201). P.W. Great Britain: Pergamon Press. פיצול מערכת החינוך הממלכתית בישראל) [רב-תרבותיות
38.       Young OR (2006) Choosing governance systems: a plea for comparative research. In: Moran M, Rein M and Goodin R (eds) The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford, UK: Oxford University Press, 844-857.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת