select 1 as coursetype,x.* from old_course x where x.dep_num='1411' and x.course_num='7319' and x.semester like '2019%' order by x.group_num,x.last_name,x.first_name,x.semester,x.day_of_week
סילבוס הקורס זכויות אדם - תש"ף, פקולטה ל, אוניברסיטת ת"א
חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  זכויות אדם
  Human Rights                                                                                         
1411-7319-01
אחת לשבועיים
סמ'  א'1400-1600305טרובוביץ - משפטיםשיעור עו"ד שבאיטה הישאם
סמ'  ב'1400-1600305טרובוביץ - משפטיםשיעור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

Human Rights

הקורס יסקור סוגיות שונות של עולם זכויות האדם בהקשר הישראלי.  הקורס יתמקד בכלים המשפטיים להגנה על זכויות האדם, תוך ניתוח היתרונות, המגבלות והדילמות שמתעוררות כתוצאה מכך. בשיעור נבחן את הקשר שיש בין השיח האוניברסלי של זכויות האדם ליישום המקומי וההשפעה שיש להקשר ההיסטורי, התרבותי, הבין-לאומי, החברתי והפוליטי על שיח זכויות האדם בישראל. בקורס נבחן את השינויים והמגמות שעוברת החברה בישראל בשנים האחרונות תוך ניתוח המצב הייחודי של ההקשר הישראלי.

הקורס ישלב קריאה של טקסטים תיאורטיים בתחום זכויות האדם עם דיונים במקרי מבחן קונקרטיים הרלבנטיים לארגוני חברה אזרחית בישראל.

מרכיבי הציון: עבודות 100% . חובת נוכחות בקורס.

הקורס כולל פעילות מעשית עבורה יקבלו הסטודנטים 2 ש"ס נוספים (למעט סטודנטים המשתתפים בקורס במסגרת תכניות אחרות). העבודה המעשית כוללת מגוון פעילויות לרבות מחקר משפטי, קבלת פניות ציבור וסיוע במיצוי זכויות.

מרכיבי הציון לסטודנטים המקבלים 4 ש"ס:  10% השתתפות פעילה; 40% פעילות מעשית (בהיקף של 50 שעות שנתיות); 50% הגשת עבודה מסכמת.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת