חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  רגולציה: אתגרים משפטיים, דמוקרטיים ופוליטיים
  Regulation-Legal,Democratic and Political Challenges                                                 
1411-6054-01
סמ'  א'1500-1630203טרובוביץ - משפטיםשיעור ד"ר ידין שרון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
רגולציה: אתגרים משפטיים, דמוקרטיים ופוליטיים –ד"ר שרון ידין
רגולציה הפכה למונח שגור בפינו, בייחוד בהקשר העסקי-כלכלי. ואולם, בלבול רב שורר בקשר למהותה וטיבה של תופעת הרגולציה, והציבור הרחב נוטה לראות בה התערבות מדינתית כופה, העשויה להיות ממוקמת בשני קטבים מנוגדים: יתר-רגולציה ודה-רגולציה. מטרת הקורס היא לפתח בקרב הסטודנטים תפיסה מלאה, עשירה ומדויקת של תחום הרגולציה כפי שהיא משתקפת באקדמיה ובפרקטיקה, ולהעניק כלים לניתוח ביקורתי של תופעות המתרחשות במסגרתה. לשם כך, הקורס פותח בהגדרת מושגי היסוד החיוניים להבנת הזירה הרגולטורית: רגולציה, רגולטורים, מפוקחים. נכיר מוסדות אלה בראי ספרות הרגולציה המולטי-דיסציפלינרית, המשתרעת על פני תחומי המשפט, כלכלה, ניהול, סוציולוגיה, מדע המדינה ועוד. לאחר מכן, נסקור את ההצדקות השונות להתערבות רגולטורית, הכלכליות והחברתיות, בראי גישת האינטרס הציבורי ברגולציה, ונדגים אותן על רגולטורים שונים כגון רשות ניירות ערך, רשות ההגבלים העסקיים, ועדת הריכוזיות, משרד הכלכלה, משרד האוצר, המפקח על הבנקים, משרד התקשורת, המשרד להגנת הסביבה ועוד. בהמשך יערוך הקורס היכרות עם אסטרטגיות וכלים רגולטוריים המצויים כיום בשימוש בקרב רגולטורים בישראל. בתוך כך נבחן כלי ציווי ושליטה מסורתיים, לצידם של כלים רכים יותר הנשענים על משאבי השוק ומאפשרים בו שליטה ללא ציווי, כגון רגולציה הסכמית, רגולציה עצמית, רגולציה של גילוי, תמריצים כלכליים ועוד. לבסוף, נדון בתיאוריות רגולטוריות מגוונות, העוסקות בין היתר, באינטרסים הפרטיים הפועלים בזירה הרגולטורית, כגון השבי הרגולטורי, הדלת המסתובבת ותורת הבחירה הציבורית, ונייבא אותן אל תוך הזירה התרבותית-חברתית-פוליטית הקיימת בישראל. הקורס שזור בדוגמאות עדכניות ופרשות רגולטוריות הלקוחות מן הספירה המסחרית והציבורית בישראל. בין היתר, נדון ברגולציה של תאגידים נסחרים, של תגליות אנרגיה, של שוק המזון, של כלי התקשורת, של מונופולים, של מפעלים מזהמים ושל מוסדות פיננסיים.
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: עם ספרים.
Course description
Regulation – Legal, Democratic and Political Challenges – Dr Sharon Yadin
Regulation has become a buzzword, particularly in the business and economic context. However, a great deal of confusion exists regarding the nature and characteristics of the phenomenon of regulation. The general public tends to view regulation as enforced state interference, in one of two extremes: over-regulation and de-regulation. Contrary to that, the course aims to develop a complete, rich and considerably more precise conception of the 'real' regulatory domain, as it reflects in both practice and academia, while providing tools for critical analysis of regulation. We will begin by defining basic concepts essential for understanding the regulatory arena, such as regulation, regulators and controlled entities. We will introduce these institutions through multi-disciplinary regulatory literature, which covers areas of law, economics, management, sociology, political science and more. Then, we will review the various justifications for regulatory intervention, both social and economic, as they manifest in the public interest approach to regulation, and apply them on regulators such as the Israeli Securities Authority, the Israeli Antitrust Authority, the Committee for Reduction of Concentration, the Supervisor of Banks, and the Ministries of Economy, Finance, Communications and Environmental Protection. We will further explore Israeli regulatory strategies and tools and look at traditional command and control tools alongside softer tools which rely on market resources, allowing regulatory control without the need to command by law. These may include contractual regulation, self-regulation, regulation by discovery, economic incentives, and more. Finally, we will discuss various regulatory theories, concerned mostly with private interests influencing the regulatory arena, such as regulatory capture theory, revolving door and public choice theory. Next we will apply these theories to the Israeli cultural-social-political arena. The Course is intertwined with current examples of regulatory cases taken from the Israeli commercial and public sphere. We will discuss the regulation of publicly traded corporations, energy discoveries, the food market, the media, monopolies, polluting factories and financial institutions.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת