חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  חשבונאות פיננסית מתקדמת ב'
  Advanced Financial Accounting B  
1211-4128-20
ניהול | חוג לחשבונאות
סמ'  ב'103 רקנאטיתרגיל מר לוי רועי שמעון
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר
דרישות קדם:  בעיות מתקדמות בחשבונאות א'; בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'

הקורסים מעמיקים את הידע בנושאים חשבונאיים מורכבים תוך הקניית בקיאות בהתפתחויות השוטפות בתחום החשבונאות הפיננסית בארץ ובעולם. מטרת הקורסים היא להקנות לסטודנטים הבנה בחשבונאות וכן להביא את התלמיד לרמה שתאפשר לו לגשת בהצלחה לבחינות מועצת רו"ח בחשבונאות פיננסית מתקדמת. הנושאים העיקריים הנכללים בקורסים הם: מסגרת מושגית, אחוד דוחות כספיים ושיטת השווי המאזני-חזרה, יחוס מיסים, תרגום דוחות כספיים, צירופי עסקים, אופציות והתחייבויות המירות, אופציות לעובדים, רווח למניה, החזקה הדדית של מניות וניירות ערך המירים, דיווח כספי לפי מגזרים, דוח על תזרימי המזומנים, תקינה חשבונאית ועדכוני חשבונאות ודיווח.

סילבוס מפורט

ניהול | חוג לחשבונאות
1211-4128-20 חשבונאות פיננסית מתקדמת ב'
Advanced Financial Accounting B
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | מר לוי רועי שמעון

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת