חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  ביקורת חשבונות מתקדמת
  Advanced Auditing  
1211-4113-01
ניהול | חוג לחשבונאות
סמ'  ב'104 רקנאטישיעור ות מר זיכלינסקי ניר
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

דרישת קדם:  ביקורת חשבונות

שנת ההשלמה בביקורת מתקדמת כוללת את התכנים הנדרשים הן במועצת רו"ח לבחינה בביקורת חשבונות מתקדמת - סופיות ב' והן תכנים שמאפשרים לסטודנטים לימוד התחומים מהפרקטיקה.

במסגרת זו, מרוכזים מספר תחומים וביניהם סוגיות בסיסיות ביסודות הביקורת וביקורת חשבונות, סוגיות מתקדמות בביקורת, ביקורת חברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו לרבות הפעילות בשוק ההון, ביקורת בענפים מיוחדים וביקורת מערכות מידע ממוחשבות.

בין הנושאים שנלמדים בתחומים הנ"ל נמצא את: דוח המבקר, הסתייגויות והימנעויות לרבות דוחות מיוחדים, סקירת דוחות כספיים לתקופות ביניים; סקירה אנליטית; אחריותו החוקית של רואה החשבון; פסקי דין בישראל בנושא אחריותו החוקית של רואה החשבון; עקרון העסק החי; הסתמכות על רו"ח אחרים; הסתמכות על מומחים; אירועים לאחר תאריך המאזן; דוחות בלתי מבוקרים; עסקאות עם צדדים קשורים; הקשר עם עו"ד החברה; הצהרת מנהלים; הדוח המפורט; הקשר עם הדירקטוריון וועדותיו; סיכוני ביקורת, SOX ו- ISOX בקרת איכות וסקר עמיתים; סקירת חידושים בנושאי ביקורת בישראל; אתיקה בתחום המס; שקידה נאותה והתייחסות רו"ח למידע אחר.

כמו כן, ישולבו נושאים בתחומי ביקורת מערכות מידע ממוחשבות בתוך נושאי הביקורת האמורים, לרבות התייחסות לאבטחה ובטיחות של נתונים, טכניקות של ביקורת ממ"מ.

סטודנטים יחוו את עבודתו של רו"ח בשוק ההון וכן את דרך פעילותו כמבקר של ענפים מיוחדים לדוגמא: מלכ"רים, עמותות, חברות לתועלת הציבור, חברות ממשלתיות ומשרדי ממשלה וכו'.

סילבוס מפורט

ניהול | חוג לחשבונאות
1211-4113-01 ביקורת חשבונות מתקדמת
Advanced Auditing
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | מר זיכלינסקי ניר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת