חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  גישות אתיות וחברתיות באדריכלות העכשווית
  Social and Ethical Approaches in Contemporary Architecture Practice  
0881-3521-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1300-1500201 כיתות דן דודשיעור ד"ר כהן שלי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא להציג גישות עכשוויות שונות ליישום חשיבה אתית וחברתית בפרקטיקה

האדריכלית. בעידן של נסיגת מדינת הרווחה, הפרטה, וכלכלה ניאו ליברלית, מרבית הפרויקטים

המתוכננים ונבנים בעיר הם ביוזמת כוחות השוק או משרתים את הקבוצות החזקות בחברה,

והתכנון המרחבי מעודד דחיקת קבוצות חלשות מן העיר. הפתרונות למשבר הדיור מדגישים

מדדים כמותיים ולא אדריכליים של דיור. מבקרי האדריכלות מותחים ביקורת על עיסוק היתר

בצורה האדריכלית ועל התפתחות של אדריכלות הראווה, על חשבון התמקדות בשאלות

חברתיות. מהן אפשרויות הפעולה של אדריכלים לטובת כלל האוכלוסייה, גם המוחלשת,

ולקידום ערכים חברתיים כמו צדק, וגיוון חברתי?

כתגובת נגד לתכנון עבור כוחות השוק, התפתחו בתחום האדריכלות דיונים ודרכי עשייה למען

מטרות חברתיות ומתוך גישות אתיות: אדריכלים, מעצבים ומתכננים יוזמים או מצטרפים

ליוזמות של קהילות, ארגוני חברה אזרחית, קליניקות באקדמיה, או של הממסד העירוני

ומתכננים פרויקטים עבור מוחלשים. בנוסף הם יוזמים תכנון אלטרנטיבי שיענה על צרכי קהילות

ואזורים מוחלשים; אדריכלים מתכננים פתרונות דיור ורווחה לסיוע במצבי משבר וקונפליקט

ולקליטת גלי מהגרים; מתכננים ואדריכלים משתפים קהילות בתהליך עיצוב המרחב הציבורי;

אדריכלים משכנעים יזמים להרחיב את הפרוגרמה היזמית, ולפנות מקום או לארח שימושים

ציבוריים וקהילתיים במבנים בבעלות פרטית. בנוסף הם מגנים על האינטרסים של מגוון

משתמשים, ולא רק על אלו של לקוחות או מזמיני העבודה; מעצבים ואדריכלים מפתחים תכניות

ומודלים אלטרנטיביים למגורים ולחיים בעיר, חלקם מדגישים גוון חברתי, רב- תרבותיות

ומשתנים מגדריים וגילאיים. מתכננים ואדריכלים נאבקים בג'נטריפיקציה ובדחיקת דיירים

עניים משכונות מגוריהם; מבנים שתקופת הזוהר שלהם חלפה עוברים שימוש מחדש (re-use) ,

כדי לספק אדריכלות ברת השגה למגוון צרכים, חלקם זמניים וחברתיים.

במהלך הקורס נכיר תיאוריות ומושגים שמציעה האדריכלות העכשווית כפתרון לבעיות

חברתיות; נבחן דוגמאות רבות בצורה ביקורתית ונשפוט את איכותן האתית, החברתית

והאדריכלית, וניישם את צורות המחשבה ואת הגישות האתיות בלימוד קבוצתי של מקרי מבחן

נוספים.

Course description

This course reviews various contemporary social and ethical approaches in architectural thought and practice. In an age of neoliberal economics, privatization, and a declining welfare state, most urban projects currently planned and built are initiated by market forces or otherwise serve society’s wealthiest. Current spatial planning therefore marginalizes and pushes various groups away from the city locale. Architecture critics therefore comment on what they view as the rise of an architecture of spectacle and an overemphasis on form at the expense of social questions.

In response, recent years have seen the development of modes of action that view and practice architecture from an ethical standpoint. Architects can act directly to promote social values and relieve spatial injustice: Architects, planners, and designers initiate or collaborate with communities, civil society organization, academic clinics, and municipal authorities to plan projects for marginalized groups and planners and

2

architects initiate alternative planning to meet the needs of marginalized areas; Architects convince entrepreneurs to expand their program to include public and communal uses, thus protecting the interests of a variety of users, not just those of their clients; Planners and architects develop alternative plans and models to city life that take in to consideration parameters such as gender and age group; Architects and planners fight gentrification and the dislocation of poor residents from their neighborhoods. Older structures, much past their prime, are reused to accommodate the social needs of various users.

The course introduces the relevant theory, concepts, common problems, and relevant solutions through contemporary ethical and social approaches. We will critically examine various examples and discuss their ethical, social, and architectural value, as well as apply these various modes of thought in group research of new case studies.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3521-01 גישות אתיות וחברתיות באדריכלות העכשווית
Social and Ethical Approaches in Contemporary Architecture Practice
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר כהן שלי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת