חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  העיר כתפאורה: מרחבים עירוניים בתיאטרון ובקולנוע
  The City As Stage-Set: Urban Spaces in Theater and Film  
0861-9005-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  ב'1200-1400117אמכסיקוסמינר ד"ר סאבין בן שושן ליאת
סמ'  ב'1000-1200210 מכסיקוסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

אדריכלות ומרחבים עירוניים הינם מרכזיים ביצירת האווירה, תחושת הזמן, והיחסים בין האדם והמקום בקולנוע ובתיאטרון. המרחב הפיזי, של הבניין והעיר, נחווה בקולנוע ובתיאטרון באמצעות הזמן – הזמן הקולנועי, והזמן הממשי של הצגת התיאטרון. מעבר לחוויה נפשית סובייקטיבית, העיר והאדריכלות ממקמים את היצירה בזמן ובמקום מסוימים, כפי שתיאר מיכאיל בכטין במונח 'כרונוטופ', ויוצרים קשר בלתי ניתן להפרדה בין מרחב וזמן ביצירת האמנות, וכך מטעינים אותה במשמעות היסטורית, חברתית ופוליטית.

בקורס נבחן מרחב - עירוני ואדריכלי בקולנוע ובתיאטרון, מהן דוגמאות בולטות בהיסטוריה העירונית והחברתית פוליטית של המאה העשרים וראשית המאה העשרים ואחת, תוך צפייה וניתוח של דוגמאות מפתח בקולנוע, ותיאטרון.

Course description

Architecture and urban spaces are central in the construction of the atmosphere, sense of time and the relation between subject, place and space in film and theater. Physical space, buildings, and cities, are experienced in these mediums through temporal aspects – screening time in film, and real time in theater.  Beyond the subjective mental experience, the city and architecture situate the art-work in a certain time and place, as described by Bakhtin in the 'chronotope', which in its literal sense, space–time, conveys the inseparability of the two elements in any work of art, thus loading it with historical, political and social meanings.

In the seminar we will examine urban and architectural spaces in film and in theater, among them prominent examples in the urban social and political history of the 20th and early 21t century.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-9005-01 העיר כתפאורה: מרחבים עירוניים בתיאטרון ובקולנוע
The City As Stage-Set: Urban Spaces in Theater and Film
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר סאבין בן שושן ליאת

סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

 

העיר כתפאורה: ערים ואדריכלות בקולנוע ובתיאטרון

The City as Stage-Set: urban Spaces in Theater and Film

סמסטר ב' תש"ף

 4 ש"ס

 

סוג המסגרת: (סמינר)

שם המרצה: ד"ר אדר' ליאת סאבין-בן-שושן

טלפון:    03-6436272

דואר אלקטרוני:    liatsavin@gmail.com

שעות קבלה: 

יום:        ב-ג     

בניין:            

מקסיקו חדר:        

לפי תאום טלפוני מראש  

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס  

אדריכלות ומרחבים עירוניים הינם מרכזיים ביצירת האווירה, תחושת הזמן, והיחסים בין האדם והמקום בקולנוע ובתיאטרון. המרחב הפיזי, של הבניין והעיר, נחווה בקולנוע ובתיאטרון באמצעות הזמן – הזמן הקולנועי, והזמן הממשי של הצגת התיאטרון. מעבר לחוויה נפשית סובייקטיבית, העיר והאדריכלות ממקמים את היצירה בזמן ובמקום מסוימים, כפי שתיאר מיכאיל בכטין במונח 'כרונוטופ', ויוצרים קשר בלתי ניתן להפרדה בין מרחב וזמן ביצירת האמנות, וכך מטעינים אותה במשמעות היסטורית, חברתית ופוליטית.

בקורס נבחן מרחב - עירוני ואדריכלי בקולנוע ובתיאטרון, מהן דוגמאות בולטות בהיסטוריה העירונית והחברתית פוליטית של המאה העשרים וראשית המאה העשרים ואחת, תוך צפייה וניתוח של דוגמאות מפתח בקולנוע, ותיאטרון.

 

Architecture and urban spaces are central in the construction of the atmosphere, sense of time and the relation between subject, place and space in film and theater. Physical space, buildings, and cities, are experienced in these mediums through temporal aspects – screening time in film, and real time in theater.  Beyond the subjective mental experience, the city and architecture situate the art-work in a certain time and place, as described by Bakhtin in the 'chronotope', which in its literal sense, space–time, conveys the inseparability of the two elements in any work of art, thus loading it with historical, political and social meanings.

In the seminar we will examine urban and architectural spaces in film and in theater, among them prominent examples in the urban social and political history of the 20th and early 21t century.

 

דרישות הקורס

השתתפות, קריאת טקסט והגשה של רפלקציית קריאה, עבודת סיום: סמינריון  

עבודת הסיום היא סמינריון (6000 מילים בתואר ראשון, 9000 מילים בתואר השני לא כולל רשימה ביבליוגרפית, פונט 12 רווח כפול)

1.         בעבודה יידרשו הסטודנטים לנתח אחת מן היצירות הבאות: עיבוד בימתי של מחזה; יצירה קולנועית; פרק/ים מתוך סדרת טלוויזיה, תוך התבססות על מאמרים (לפחות 4).

פירוט העבודה הסמינריונית

העבודה תכלול דף שער, דף תוכן עניינים, מבוא, פרקים, סיכום, נספחים (אם נחוץ) ורשימה ביבליוגרפית. בעבודה יש להבחין באופן קפדני ובולט בין מובאות מטקסטים של מחברים אחרים, לבין טקסט הכותב/ת עצמו/ה, ויש להפנות למקור של רעיונות וטענות, במידה והם נלקחים ממחברים אחרים, גם אם אלו לא מובאים בציטוט ישיר. יש ללוות את טקסט העבודה במערך אקדמי עקבי של הערות שוליים והפניות כתובות בשיטה אקדמית מקובלת ואחידה כולל ציון מספרי העמודים בהם מופיעות המבואות במקור (ראו דוגמאות ב"הנחיות לכתיבת עבודות" – במידע לסטודנטים – באתר הפקולטה).

תאריך הגשה לעבודת סמינריון – 22 בספטמבר 2020 

 

מרכיבי הציון הסופי

20% השתתפות בשיעור, %30  תרגיל, ו50% לעבודה הסופית. נוכחות חובה. מעל שלושה חיסורים ללא אישור יובילו להוצאה מהקורס.   

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 

 

שיעור 1:  יום שני 09.03.2020

10.03.2020 יום שלישי פורים

 

מבוא

תיאור של הקורס, מבנה השיעורים, סדר השיעורים, שאלות מרכזיות שישאלו בקורס. מצגת מבואית.

קריאת חובה:

פאנופסקי, ארווין, על סרטים, בתוך: הלגה קלר (עורכת), עולם בדים, תל אביב: עם עובד, 1974, תרגום: אהרון אמיר עמ' 28-11.

בנימין, ו. (1996), יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני, בתוך הרהורים כרך ב', תרגום: יורגן ניראד, עם עובד, תל אביב, עמ' 176-155.

Bruno, Giuliana, "Site-Seeing: the Cine City", Atlas of Emotions: Journeys in Art, Architecture and Film, New York: Verso, 2002, 15-55

 

רשות:

Macintosh, Iain, Architecture, Theater, Audience: Theater Concepts, London and New York: Routledge, pp. 1-40

Read, Gray, "Introduction: Architecture as a Performing Art", Modern Architecture in Theater: the Experiments of Art and Action, , New York: Palgrave-Macmillan, 2014, pp 1-24

- Kaçmaz Erk, Gül, Architecture in Cinema: a Relation of Representation based on Space, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2008, pp. 5-42. 

- Pallasmaa, Juhani, Architecture of Image: Existential Space in Cinema, Rakennustieto, Helsinki, [2001] 2007, pp. 11-36

שעור 2: 16.3.2020 – 17.03.2020

 

מטרופוליס: העיר מראשית הקולנוע ועד שנות העשרים  

 

- Weihsmann, Helmut, "The City in Twilight: Charting the Genre of City Films 1900-1930" François Penz and Maureen Thomas, eds., Cinema and Architecture: Meliés,

Mallet-Stevens, Multimedia, François Penz and Maureen Thomas editors, BFI Publishing, London, 1997, 8-27.

 

רשות:

- Beatriz Colomina, Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media, MIT Press, 1996, pp. 289-335

 

Lumiére Brothers films (December 1895)

Symphony of a Great City (Walter Ruttman, 1927)

Nothing but Time (Alberto Cavalcanti 1926)

The City (Ralph Steiner and Willard Van Dyke based on a treatment by Lewis

 Die Strasse, Karl Grune, 1923

 

שיעור 3: 23.03.2020 – 24.03.2020

 הרצאת אורח – העיר ועיצוב התפאורה בתיאטרון

 

שיעור 4: 31.03.2020-30.03.2020

העיר הסובייטית

Dziga Vertov, Kino-eye: the writings of Dziga Vertov / edited with an introduction by Annette Michelson ; translated by Kevin O’Brien, Berkeley, University of California Press, 1984.

Sergei Eisenstein, [1949] 1977, Film Form: Essays in Film Theory, edited and translated by Jay Leyda, Harcourt Brace, pp. 45-63.

צפייה:

The Man with the Movie camera, (Dziga Vertov, 1929(

Battleship Potemkin, (Sergei Eisenstein, 1925)

שיעור 5: קולנוע, עיר, ילדים  

06.04.2020 – 07.04.2020 – פסח

לא יתקיים שיעור חלופי ביום א'  - ייקבע יום אחר עם הסטודנטים  

 

שיעור 6: 20.04.2020 – 21.04.2020

העיר האיטלקית לאחר מלחמת העולם השנייה

Bazin, Andre, What Is Cinema? Vol. 2, translated by Hugh Gray, Berkeley: University of California Press, 1968, pp. 16-38, 47-60

 

Steimatsky, Noa, Italian Locations: Reinhabiting the Past in Postwar Cinema, Mineapolis, University of Minnesota Press, 2008, p. 1-41

Gilles Deleuze, Cinema 2: the Time Image, translated by Hugh Tomlinson and Robert Galeta, The Athlone Press, London, [1989] 2000, pp. xi-xiii

צפייה:

Bicycle Thief (Vittorio de Sica 1948)

Germania Anno Zero (Roberto Rossellini, 1948)

 

שיעור 7: 27.04.2020 28.04.2020   - אין שיעור יום הזיכרון

 

העיר בקולנוע האיטלקי בשנות השישים: אנטוניוני, פאזוליני ופליני

 

קריאה:

- Schwartzer, Mitchell, Architecture in the Films of Michaelangelo Antonioni, in Lamster, Mark (ed.) Architecture and Film, Princeton Architectural Press, 2000, pp. 197-215

- Restivo, Angelo, The Cinema of Economic Miracles, Duke University Press, Durham, London, 2002, pp. 18-30, 46-55.

 

צפייה (קטעים):

 

Michaelangelo Antonioni:  

L'Aventura (1960), La Notte (1961),

L'Eclisse (1962)

Accatone, Pier Paolo Pasolini

Roma, Federico Felini,

 

שיעור 8: 04.04.2020 – 05.04.2020

קולנוע עצמאי בריטי ואמריקאי בשנות השישים

 

Gavin Lambert, Sight and Sound, Spring 1956, from Free Cinema: the films that launched the British New Wave, BFI and Facets CINE-NOTES, Chicago, 2007, p. 13-14

 

צפייה (קטעים):

The Little Fugitive, Morris Engel, Ray Ashley and Ruth Orkin, 1953

Oh Dreamland (Lindsay Anderson, 1953)

Together (Lorenza Mazzetti, 1956)

A Taste of Honey (1961)

The Savage Eye, Ben Maddow, Sydney Meyers, Joseph Strick (1959)

The Cool World, Shirley Clarke, 1964

The Brick and the Mirror. Ebrahim Golestan, Teheran, 1965

 

שיעור 9: 11.05.2020 – 12.05.2020

העיר בקולנוע הצרפתי בשנות השישים: טריפו וגודאר

Sadoul, Georges, Two or Three Things on an apartment Complex, Focus on Godard, Royal S. Brown (ed.), pp. 163-167.

Godard, Narboni, Jean and Milne, Tom (eds.) Godard on Godard: Critical Writings by Jean Luc Godard, Secker and Warburg, London, 1972, pp. 238-242

Joan Ockman, “Architecture in a Mode of Distraction: Eight Takes on Jacques Tati’s Playtime” In Mark Lamster, Ed., Architecture and Film (New York: Princeton Architectural Press, 2000): 170-95

Playtime (Jacques Tati, 1967)

2-3 Things I know about Her, (Jean Luc Godard, 1968)

 

שיעור 10: 18.05.2020 – 19.05.2020

אין עיר יש עיר: הרס הערים הפלסטיניות ובנייה של עיירות הפיתוח  

נורית גרץ, ג'ורג' ח'לייפי,

מישל ח'לייפי:  חתונה בגליל, 1987

הלגה קרנסטון – אשדוד, דימונה, 1962   

 

שיעור 11: 06.05.16

העיר בסרטי הקולנוע של הרגישות החדשה ובסרטי הבורקס

פשוט היינו בצבא ביחד: רב שיח על הקולנוע הישראלי בשנות השישים והיום, אירמה ואורי קליין, קולנוע, " קולנוע 1981, תל אביב: הוצאת המכון הישראלי לקולנוע, 16-6.

ג'אד נאמן, המודרניים, מבטים פיקטיביים, עורכים אורלי לובין וג'אד נאמן, רמת אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמ'  34-22.  

אריאל שווייצר, הרגישות החדשה: קולנוע ישראלי מודרני בשנות השישים והשבעים, תל אביב: בבל, 2003, עמ' 25-15.

אורי קליין (1981), שיחות עם דוד פרלוב, קולנוע 1981, תל אביב: המכון הישראלי לקולנוע, עמ' 27-17.

Carolin Aronis, The Balconies of Tel-Aviv: Cultural History and Urban Politics, Israel Studies, Volume 14, Number 3, Fall 2009, pp. 157-180

 

צפייה:

'השמלה', ג'אד נאמן, 1969

'חור בלבנה' אורי זוהר, 1965

לאן נעלם דניאל וקס (אברהם הפנר 1973)

דוד פרלוב, יומן 1, 1973-1977

 

 

שיעור 12: 13.06.16

תל אביב בשנות התשעים

 

צפייה בקטעים מתוך הסרטים:

חסד מופלא/עמוס גוטמן 1996

סיפורי תל אביב / אילת מנחמי 1994

החיים על פי אגפא / אסי דיין 1993

 

שיעור 13: 20.6.2015

העיר בקולנוע בעידן גלובליזציה

Rem Koolhaas, "Generic City" (1238-1267), in S,M,L,XL, Koln, Germany: Taschen.

 

זיגמונט באומן [2007], מודרניות נזילה, ירושלים, מאגנס, 2007, הקדמה, ועמ' 110-84

 

צפייה:

Lost in Translation (Sophia Coppola, 2003)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת