חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  אמת וייצוג באמנות
  Truth and Representation in the Arts                                                                 
0861-1585-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1400-1600206אמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר רז אירית
סילבוס מקוצר
הטענה שייצוגים שונים בתרבות, בכלל זה יצירות אמנות, בוראים ואינם משקפים מציאות, קנתה אחיזה בביקורת בת זמננו (למין שלהי שנות השישים של המאה הקודמת). טענה זו כרוכה הדוקות בשאלות, שיש להן היסטוריה אינטלקטואלית רבת שנים, בדבר הקשר בין אמת וייצוג באמנות. מושגים אסתטיים מרכזיים כמו :ריאליזם, קונסטרוקטיביזם, קונוונציונליים, אילוזיוניזם, פלורליזם, שפה ומטא-שפה, רפלקסיביות, יקום שיח ועוד, מוצאים דרכם לדיונים פילוסופיים אלה ומחייבים התייחסות מיוחדת. הקורס יתחקה אחר דיונים שעניינם הקשר בין אמת וייצוג באמנות החל מאריסטו בעת העתיקה וכלה בתיאוריה של עולמות מרובים שצמחה בשלהי המאה העשרים.
מטרת הקורס לספק תשתית הגותית ומושגית שתאפשר להבין את הסוגיות השונות העולות סביב הקשר בין אמת וייצוג (כמו גם סביב עמדות הפורמות קשר זה) ואת ביטוייהם המיוחדים בתחומים השונים של האמנות.
Course description
The claim that various representations in culture, including works of art, construct rather than reflect reality, has gained a hold in contemporary theoretical criticism. This claim is tightly interwoven with questions that have a long intellectual history concerning the issue of truth and representation in the arts. Central aesthetic concepts such as realism, constructivism, conventionalism, illusionism, pluralism, language and metalanguage, etc., find their way into these philosophical debates and demand a special examination.
The course will follow the discourse on the link between truth and representation, beginning with Aristotle in the ancient world, and encompassing the theory of worlds that developed toward the end of the 20th century. 
The aim of the course is to provide a conceptual background to the understanding of several issues concerning the relations between truth and representation in the arts, and their particular expressions in the different areas of the arts. 
סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1585-01 אמת וייצוג באמנות
Truth and Representation in the Arts
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | ד"ר רז אירית

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
אמת וייצוג באמנויות 
Truth and Representation in the Arts
סמסטר א תשע"ג
2 ש"ס
 שיעור
שם המרצה: ד"ר אירית דגני-רז
דואר אלקטרוני: razirit@netvision.net.il
שעות קבלה: בתאום מראש
 
דרישות הקורס
נוכחות, מבחן  
 
מרכיבי הציון הסופי
בחינה מסכמת
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים):
 
1. הקדמה: האדם כיצור מייצג: הקשר בין רפרזנטציה ומושג האמת בפילוסופיה ובאמנות.
שאלת הרפרזנטציה כמושא העיון של הספרות והאמנות- קלווינו "הערים הסמויות מעין", מגריט "המצב האנושי".
 
2. אמנות כחיקוי- תפיסה מודאלית של המציאות – אריסטו וקונדרה  
אריסטו ואפלטון- שני מודלים למבנה המציאות : מה בין ריאליזם אפלטוני לריאליזם אריסטוטלי (המרות מושגיות של המושג ריאליזם: הריאליזם של קורבה כנגד הריאליזם של פיקאסו).
האם גלויים חדשים בתחום מדעי המוח תומכים בגישתו של אריסטו?- על מימזיס ו"נוירוני מראה".
קריאת חובה:
לורנד, רות. על טבעה של האמנות. תל-אביב: דביר הוצאה לאור. עמודים 16-45.
אריסטו. פואטיקה. תרגום והקדמה: שרה הלפרין. פרק ט.ד
קריאת רשות: הלפרין, שרה. על הפואטיקה לאריסטו. ת"א: הקבוץ המאוחד. פרק ג 36-65.
     
3. אמנות מתעדת: האמנות נעלה מן ההיסטוריה?
ההמרות התרגומיות השונות של מושג ההיסטוריה וההבנות הנגזרות מכך על ההבחנה בין כתיבה היסטורית לכתיבה בדיונית (דיון בסרט זליג)
קריאת רשות: ברינקר מנחם. סובב ספרות. ירושלים: הוצאת מאגנס 303-314. 
 
4. טבע הייצוג התמונתי
גומבריך : אמנות ואשליה- דיון אינטרדיסציפלינרי להבנת טבע הייצוג התמונתי.
גומבריך וקרל פופר.
קריאת חובה: גומבריך, א. ה. אמנות ואשליה. ירושלים: הוצאת כתר. פרק 9
 
5. האידיאל המימטי ושברו: ניתוח פורמלי ככלי להבנת ההיסטוריה של האמנות המודרנית
המעבר מהפרוגרמה האימפרסיוניסטית לקוביסטית באנליזות השונות של גומבריך ושל דנטו.
קריאת חובה  Danto, Arthur. "Approaching the End of Art". In: The state of the Art.
 
6. המעבר מייצוג לייצוג עצמי בציור המודרניסטי: התזה של גרינברג על רפלקסיביות בציור המודרניסטי.
קריאת חובה: גרינברג, קלמנט. "ציור מודרניסטי". מתוך גרינברג. ארוך. בית ברל: המדרשה.
 
 7. גודמן: פלורליזם, קונוונציונליזם ורלטיביזם באמנות: גישה סמיוטית.
Nelson Goodman, Languages of Art, ch.1                                            
 
8. ייצוג בסמיוטיקה של פירס: הבחנה בין איקון ,סימבול ואינדקס.
 
9. פלורליזם ללא וויתור על מושג האמת : עולמות אפשריים במקור הפילוסופי –לוגי ועד לאמנויות.  
 
10. אינטואיציות מודאליות באמנות ובספרות – עולמות אפשריים באמנויות: מיקום שיח חד עולמי ליקום מרובה עולמות. (מאמרו של דולזל)
קריאת חובה:Dolezel, Lubomir. "Possible Worlds and Literary Fiction" in S. Allen (ed.), pp. 221-242
 
11. קונסטרוקציה של בדיון: גישה קונסטרוקטיביסטית לעולם האקטואלי ותהליכי בריאת עולמות בדיוניים.
Eco,Umberto. "Lector in Fabula" in: The Role of the Reader. Pp. 200-260.
 
 
 
רשימת ספרות חלקית (נתון לשינויים):
 
רוזלינד הרסטהאוס,"אמת וייצוג" מתוך:אסתטיקה:מבוא פילוסופי, עמ' 227-26 
ארנסט גומבריך,אמנות ואשליה: הפסיכולוגיה של היצוג התמונתי,עמ' 17-21, פרק 9.
מנחם ברינקר,האם תורת הספרות אפשרית, מנחם ברינקר, סובב ספרות
 
Nelson Goodman, Languages of Art, ch.1                                            
Nelson Goodman , Ways of World Making,ch.1,7               
Girard Rene , Mimesis and theory
Umberto Eco, The role of the reader
 
 
חומר מחייב למבחן/עבודה 
הרשימה כוללת את חומר הקריאה המחייב למבחן ואולם היא פתוחה לשנויים במהלך הקורס (בהתאם לחובות הקריאה שיצוינו במהלך השיעורים).
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת