חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  טלוויזיה וגלובליזציה: מגעים בין תרבותיים בטלוויזיה הגלובלית
  Television and Globalization: Cultural Relationships in Exchange  
0851-9066-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-2000213 מכסיקוסמינר ד"ר טלמון מירי מרים
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

זהו סמינר העוסק בטלוויזיה בהקשריה הגלובליים והטרנס-לאומיים. הטלוויזיה העכשווית,  חרף הקשריה הגלובליים, ודווקא מתוך המגע הבין-תרבותי, שנוצר בזרימה של פורמטים וטקסטים טלוויזיוניים מתרבות למשנה, מתדיינת על התרבות לאומית והקהילתית הייחודית של יוצריה ושל קהליה. נדון בטלוויזיה כאמנות, כפורום תרבותי, וכמוליך של שיח זהויות- על הסוגות והמתכונות המאפיינות אותו, ועל האתגרים העומדים בפני יצרני וצופי הטלוויזיה במרחב גלובלי רב תרבותי, שבו זרימה על-לאומית מתרבות לתרבות של תכנים, פורמטים, נרטיבים ודימויים טלוויזיוניים.

בין הסוגיות שנעסוק בהן: הפקה של טלוויזיה כהבניה של מציאות, אידאולוגיה ושיח זהויות בהקשרים לאומיים וגלובליים; טקסטים, ז'אנרים ופורמטים טלוויזיוניים במבחן הביות והיצוא בעולם של גלובליזציה, גלוקליזציה וזרימה טרנס-לאומית של פורמטים;  הדיון התיאורטי ומקרי המבחן המייצגים של ז'אנרים במבחן הגלובליזציה והגלוקליזציה: טלוויזית מציאות, סיטקום, דרמת איכות, טלנובלה; סובייקטים, קהלים וקהילות פרשניות של טלוויזיה בהקשרים גלובליים וטרנס-לאומיים; הזרימה החד כיוונית טלוויזיה אמריקנית-שאר העולם והזרימה הדו-כיוונית טלוויזיה ישראלית-טלוויזיה אמריקנית.

Course description

This seminar level course discusses theoretical aspects of television in its global and transnational contexts of intercultural exchange and interface. Television has been inextricably bound with global processes, in which the world was compressed in time and place, spatial and cultural borders and boundaries became blurred and challenged, and intercultural interfaces became a staple of a world under globalization. The seminar discusses television texts, genres and formats in this context: telenovela and soap opera, quality television and television drama, reality TV and the sitcom, the impact of transnational and new media on identity discourse as articulated in diverse television genres. We’ll read sources and research processes of import and export of television formats and meanings: Betipul becoming In Treatment, Khatufim [Prisoners of War] becoming Homeland, Wife Swap, American Idol, The Beauty and the Geek and The Bachelor in their adaptations to different cultural contexts, The Latin telenovela Ugly Betty in its American, Israeli and more cultural variants, and the export of original Hebrew language television series such as Shtissel and  Fauda to multi-national consumers through platforms such as Netflix and Amazon.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9066-01 טלוויזיה וגלובליזציה: מגעים בין תרבותיים בטלוויזיה הגלובלית
Television and Globalization: Cultural Relationships in Exchange
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר טלמון מירי מרים

סילבוס מפורט/דף מידע

 

סמסטר ב, תש"פ

0851906601

 

טלוויזיה וגלובליזציה: מגעים בין-תרבותיים בחליפין הטלוויזיוני הגלובלי

Television and Globalization: Intercultural Exchanges As Seen on TV

4 ש"ס

סמינר

ד"ר מירי טלמון  

דואר אלקטרוני: mirita1@post.tau.ac.il

יום א, 16:00-20:00

מכסיקו 213

שעות קבלה: בחדר המורים של בית הספר על שם סטיב טיש לקולנוע וטלוויזיה, הפקולטה לאמנויות. יום א, 15:00, בבקשה לתאם מראש

 

דרישות הקורס

 

נוכחות והשתתפות פעילה ועקבית חיוניות בקורסים ברמת סמינר. נדרשת קריאה של ביבליוגרפיה מומלצת וצפייה בטקסטים טלוויזיוניים רלוונטיים, בכלל כך צפייה יזמית בדוגמאות שיעשירו את הדיון בכיתה.

 

רפרט: בסיום הסמינר, בתאריך שיימסר סופית במהלך הסמסטר,  יוגש רפרט שישמש בסיס לכתיבת העבודה הסמינריונית ויציג את נושא העבודה, התיזה המוצעת, דיון במקרה מבחן אחד, וביבליוגרפיה ראשונית. הקף הרפרט שמונה עמודים. ניתן להציג את הרפרט כהרצאה בת עשרים דקות [כמו פייפר אקדמי בכנס] בכיתה למי שמעוניין בהתנסות פרפורמטיבית מועילה זו.   

הגשת הרפרט מבעוד מועד היא תנאי הכרחי לכתיבת עבודה סמינריונית וסיום הסמינר בהצלחה. משקל ציון הרפרט 30%  מהציון בסמינר.

 

עבודה סמינריונית: לאחר סיום הסמינר, ובמועד שנקבע לכך על ידי הפקולטה, תוגש עבודה סמינריונית כמפורט בחוברת ההנחיות של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש. נושא העבודה, הסוגיות הנדונות בה וביבליוגרפיה רלוונטית יגובשו במהלך הסמסטר, בדיאלוג מתמיד עם המרצה. דיאלוג זה יימשך גם עם תום הסמינר עד להגשת העבודה והוא חלק חשוב מן הסמינר.

 

משקל ציון העובדה הסמינריונית: 70% מכלל הציון בסמינר

ניתן להגיש רפרט לסיום הקורס במקום עבודה סמינריונית. רפרט זה יוגש בתאריך שנקבע על ידי הפקולטה להגשת עבודה סמינריונית, בנוסף לרפרט שהוא הצעת מחקר.

 

מרכיבי הציון הסופי

% 30 רפרט שהוא תנאי להגשת עבודה סמינריונית, % 70   עבודה סמינריונית או רפרט במקום עבודה סמינריונית.

 

תיאור הקורס:

 

זהו סמינר העוסק בטלוויזיה בהקשריה הגלובליים והטרנס-לאומיים. הטלוויזיה העכשווית,  חרף הקשריה הגלובליים, ודווקא מתוך המגע הבין-תרבותי, שנוצר בזרימה של פורמטים וטקסטים טלוויזיוניים מתרבות למשנה, מתדיינת על התרבות לאומית והקהילתית הייחודית של יוצריה ושל קהליה. נדון בטלוויזיה כאמנות, כפורום תרבותי, וכמוליך של שיח זהויות- על הסוגות והמתכונות המאפיינות אותו, ועל האתגרים העומדים בפני יצרני וצופי הטלוויזיה במרחב גלובלי רב תרבותי, שבו זרימה על-לאומית מתרבות לתרבות של תכנים, פורמטים, נרטיבים ודימויים טלוויזיוניים.

בין הסוגיות שנעסוק בהן: הפקה של טלוויזיה כהבניה של מציאות, אידאולוגיה ושיח זהויות בהקשרים לאומיים וגלובליים; טקסטים, ז'אנרים ופורמטים טלוויזיוניים במבחן הביות והיצוא בעולם של גלובליזציה, גלוקליזציה וזרימה טרנס-לאומית של פורמטים;  הדיון התיאורטי ומקרי המבחן המייצגים של ז'אנרים במבחן הגלובליזציה והגלוקליזציה: טלוויזית מציאות, סיטקום, דרמת איכות, טלנובלה; סובייקטים, קהלים וקהילות פרשניות של טלוויזיה בהקשרים גלובליים וטרנס-לאומיים; הזרימה החד כיוונית טלוויזיה אמריקנית-שאר העולם והזרימה הדו-כיוונית טלוויזיה ישראלית-טלוויזיה אמריקנית.

 

Television and Globalization: Intercultural Exchanges As Seen on TV

 

This seminar level course discusses theoretical aspects of television in its global and transnational contexts of intercultural exchange and interface. Television has been inextricably bound with global processes, in which the world was compressed in time and place, spatial and cultural borders and boundaries became blurred and challenged, and intercultural interfaces became a staple of a world under globalization. The seminar discusses television texts, genres and formats in this context: telenovela and soap opera, quality television and television drama, reality TV and the sitcom, the impact of transnational and new media on identity discourse as articulated in diverse television genres. We’ll read sources and research processes of import and export of television formats and meanings: Betipul becoming In Treatment, Khatufim [Prisoners of War] becoming Homeland, Wife Swap, American Idol, The Beauty and the Geek and The Bachelor in their adaptations to different cultural contexts, The Latin telenovela Ugly Betty in its American, Israeli and more cultural variants, and the export of original Hebrew language television series such as Shtissel and  Fauda to multi-national consumers through platforms such as Netflix and Amazon.

 

דרישות הקורס

ההשתתפות בדיון בסמינר, ובסמינר זה בכלל כך, היא חיונית. קריאה של המקורות, צפייה בדוגמאות והבאת דוגמאות נוספות, תרומה לדיון התיאורטי והיישומי הן מכריעות לסיום הסמינר בהצלחה.

במהלך הסמינר יוגש רפרט אחד- שהוא הצעת מחקר. ברפרט יוצג נושא המחקר, ינוסחו תובנות, השערות ושאלות ראשוניות למחקר, יוצעו מקורות תיאורטיים, פרשניים והקשריים [עיתונות, פורומים] לניתוח ודיון.

משקל הרפרט % 30  מציון הסמינר. הרפרט יוגש בסיום הסמסטר, בתאריך שיימסר במהלך הסמסטר.

 

בסיום הסמינר תוגש עבודה סמינריונית [או רפרט כעבודת גמר חלופית למי שאינם מגישים עבודה סמינריונית]:

נושא העבודה הסמינריונית יתגבש בדיאלוג עם המרצה ועם משתתפות ומשתתפי הסמינר במהלך הסמסטר. 

העבודה הסמינריונית תכלול ניתוח טקסטואלי ותיאורטי של מקרי מבחן השוואתיים שמדגימים את ההשלכות של הקשרים גלובליים בין-תרבותיים על הטקסט הטלוויזיוני ואופני פרשנות אפשריים שלו. למשל: בין הדרמה המקורית הישראלית חטופים, לבין העיבוד האמריקאי שלה בהומלנד, בטיפול הישראלית לעומת הביות האמריקני שלה, WIFE SWAP  האמריקאית או הבריטית לעומת אמא מחליפה הישראלית, הרווק בגרסה אמריקנית לעומת ישראלית, הטלנובלה בטי המכוערת לעומת אסתי המכוערת, THE VOICE  האמריקאית והישראלית, מאסטר שף בגרסתה הישראלית לעומת גרסאות אחרות, המשרד הישראלית לעומת גרסתה האמריקאית ו/או הבריטית, דרמות ישראליות יומיות מקוריות כמו תאג"ד ועספור לעומת דרמות ואופרות סבון יומיות אמריקאיות או בריטיות עכשוויות. יש להקדיש פרק בעבודה לדיון ברקע תיאורטי הקשור לז'אנר או לפורמט בהקשריו המקומיים והגלובליים. מומלץ לצד הניתוח הטקסטואלי הפרשני [של תכנית/טקסט טלוויזיוני ישראלי לעומת אמריקאי או תרבותי נוסף, בזיקה לסוגה, נרטיב, פורמט, מופעים חזותיים וקוליים בטקסט הטלוויזיוני] להציע גם ניתוח קונטקסטואלי: הקשרי ההפקה וההתקבלות של הטקסט הטלוויזיוני הנדון בעבודה. ניתוח ההיבט הקונטקסטואלי יבוסס על כתבות, ביקורות ופורומים ברשת, ראיונות ומחקרים שפורסמו לגבי הטקסטים הטלוויזיוניים הנדונים בהקשרים אקדמיים ותקשורתיים.

 

משקל עבודת הגמר הסמינריונית 70% מהציון הסופי. 

 

מרכיבי הציון הסופי

.

% 30 רפרט שהוא הצעת מחקר לעבודה הסמינריונית והגשתו היא תנאי לכתיבתה. ניתן להציג את הרפרט בכיתה בעל פה.

70% עבודה סמינריונית לסיום הקורס.

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

שבוע 1: מבוא: גלובליזציה וטלוויזיה: שנות "דאלאס" ושושלת"

מקורות: GRIPSRUD, ליבס וכץ, BARKER, TOMLINSON

 

שבוע 2: הזרימה הגלובאלית של פורמטים טלוויזיוניים והחליפין הטרנס לאומי של משמעויות ו"סחורות סמליות"

MORAN ;   MORAN AND NEAL; WAISBROD, OREN AND SHAHAF

 

שבוע 3: הסיטקום כמקרה מבחן: היצוא של רמזור, היבוא של המשרד

מקורות: RONEN GIL, BEEDEN, JONAS

מקרי מבחן: המשרד- גרסה בריטית, אמריקאית, ישראלית.

 

שבועות 5, 6 : טלוויזית המציאות והמשא ומתן על זהות במרחב הגלובלי : היבטים של מגדר, גזע, מעמד ואתניות

מקורות: COULDRY, OUELETTE AND MURRAY, מיכל חמו

 

Chalaby, Jean K. 2016. Chapter 7: “Journeys and Transformations: Unscripted Formats in the Twenty- First Century.” In: The Format Age. Television’s Entertainment Revolution.  Cambridge, UK and Malden MA: Polity

 

מקרי מבחן: הישרדות, האח הגדול , המירוץ למיליון, תכניות דייטינג כמו הרווק, היפה והחנון, אמא מחליפה

 

שבוע שביעי-שמיני: טלוויזית מציאות של כישרונות מוסיקליים וקולינריים- והמשא ומתן על זהות- המשך: אתניות, גזע ולאומיות

 

Chalaby, Jean K. 2016. Chapter 8: “Talent Competitions: Myths and Heroes for the Modern Age. “ In: The Format Age. Television’s Entertainment Revolution.  Cambridge, UK and Malden MA: Polity

 

מקורות  נוספים: OREN AND SHAHAF, , חמו, KRAJEWSKY, פינצ'בסקי, PLANET TV

 

מקרי מבחן: כוכב נולד, הכוכב הבא, דה וויס, AMERICAN IDOL, ARAB IDOL, מאסטר שף

 

שבוע תשיעי: דרמת האיכות הישראלית במבחן היצוא להקשר האמריקאי [א]: בטיפול ו-IN TREATMENT

מקורות: חרל"פ, TALMON, לביא.

 

שבוע עשירי: דרמת האיכות במבחן היצוא לארה"ב כשיח מיתי לאומי

מקרה מבחן: חטופים ו-HOMELAND,

 

מקורות: ZANGER, , גרץ ויוסף על פאודה,  איזיקוביץ, PODCAST -IN TREATMENT PANEL UCLA WITH HAGAI LEVI

 

שבוע אחד עשר:

הדיאלוג הבין-תרבותי הסמוי: שיח אתני ודיאלוג ז'אנרי: THE SOPRANOS והבורר

מקורות: רונן גיל, FEUER

 

שבוע  12: טלוויזיה מוסיקלית, אירווויזיון ושיח המגדר והמיניות: בעל בעל לב, תמיד אותו חלום, ו-GLEE

 

שבוע 13: דרמת איכות ישראלית דוברת עברית מקורית ומקומית בפלטפורמות גלובאליות: חידת ההצלחה של  "תאג"ד, "פאודה" "בשבילה גיבורים עפים", "הנערים"

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

 

זוהי רשימה רחבה הכוללת קריאת חובה וקריאת רשות. מומלץ לבחור מקורות מתוך הרשימה שרלוונטיים לסוגיה שתרצו להתמקד בה במחקר שלכם ובכתיבת העבודה הסמינריונית.

 

איזיקוביץ, גילי. גיור כהלכה לטלוויזיה, יום שני 14 בספטמבר 2009 03:00 עכבר העיר

http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1025,209,40174,.aspx

 

ברגור, איילת. אופרת הסבון הישראלית. תל אביב: רסלינג, 2011

 

 ליבס, תמר וכ"ץ, אליהוא "על יכולתם הביקורתית של צופי טלוויזיה" בתוך כ"ץ וינוביצקי עורכים. תרבות, תקשורת ופנאי בישראל-מקראה: חלק א. האוניברסיטה הפתוחה, 1999: עמודים 439-457.

 

גולדן, שי ואבי גרפינקל. "מלאך או שטן? בעד ונגד תוכניות הריאליטי". 11 באפריל 2012, אנרג'י

NRG

. http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/353/563.html

 

חמו, מיכל. (2009) "פול דוסים...מלא משפחות: מנגנונים טקסטואליים לייצוג מורכבות של זהות ישראלית בתכנית המציאות "סוף הדרך 2" מסגרות מדיה-כתב עת ישראלי לתקשורת, גליון 3 מרץ 2009 עמ' 27-53.

 

חרל"פ איתי. 2011. "זו לא טלוויזיה, זה בטיפול: דיון בשיח האיכות של בטיפול".  בתוך: מירי טלמון, עורכת אורחת. מסגרות מדיה, מס 6. הרצליה, המרכז הבינתחומי: האגודה הישראלית לתקשורת, עמ' 1-30. .

לביא, נועה. 2015. מהבורגנים עד בטיפול: הפיכתה של סדרת הדרמה לאמנות. תל אביב: רסלינג

 

פינצ'בסקי עמית. 2008. "ועכשיו כולם ביחד". העין השביעית 24.07.2008  [על הטלוויזיה הישראלית ושיח "מדורת השבט"]

http://www.the7eye.org.il/49265

 

Beeden, Alexandra. (2010) “The Office: Articulations of National Identity in Television Format Adaptation” Television & New Media January 2010 11: 3-19, first published on June 19, 2009

 

 

Brennan, Eddie. “A Political Economy of Formatted Pleasures”. In: Oren, Tasha and Shahaf, Sharon, eds. Global Television Formats New York and London: Routledge-Taylor Francis Group Pp. 71-89.

 

 

Caughie, John. “Playing at Being American: Games and Tactics” Caughie, John. in Mellencamp, ed. Logics of Television Indiana University Press, 1990: Pp. 44-58.

 

Chalaby, Jean K. 2016.  The Format Age: Television’s Entertainment Revolution.  Cambridge, UK and Malden MA: Polity

 

Dal Yong Jin (2016) “Transformation of the World Television System under Neoliberal Globalization, 1983 to 2003 Television & New Media , Vol 8, Issue 3, pp. 179 – 196 [First published date: August-17-2016

Esser, Andrea (2010) Television Formats: Primetime Staple, Global Market, Popular Communication, 8:4, 273-292, DOI: 10.1080/15405702.2010.514176

 http://dx.doi.org/10.1080/15405702.2010.514176

Gil, Ronen (2016) "Adapting Masculinities: Israeli and American Genres Redefining Mizrahi Masculinity in the TV Series Haborer," Jewish Film & New Media: Vol. 4 : Iss. 1 , Article 6. 
Available at: http://digitalcommons.wayne.edu/jewishfilm/vol4/iss1/6

 

Gripsrud, Jostein. 1995  The Dynasty Years: Hollywood Television and Critical Media Studies (Comedia) London and New York: Routledge.

Gil, Ronen. 2015.

Gray, Jonathan. “Cinderella Burps: Gender, Performativity and the Dating Show” Murray Susan and Ouellette, Laurie, eds. “Introduction”, in: Reality TV: Remaking Television Culture New York University Press, 2009: pp. 260- 277.

Havens, Timothy “Globalization and the Generic Transformation of Telenovelas pp. 271- in: Gary R. Edgerton and Brian G. Rose, eds. Thinking Outside the Box: A Contemporary Television Genre Reader. The University Press of Kentucky( 2005)  2008:   271-292.

 

 

 King, Anthony D., ed. Culture, globalization and the world system: Contemporary conditions for the representation of identity. Vol. 3. U of Minnesota Press, 1991.

 

Kumar, Shanti. “Innovation, Immitation and Hybridity in Indian Television” in: Gary R. Edgerton and Brian G. Rose, eds. Thinking Outside the Box: A Contemporary Television Genre Reader. The University Press of Kentucky( 2005)  2008:  pp. 314-335.

 

Lie, R. 2003 Spaces of intercultural communication. An interdisciplinary introduction to communication, culture, and globalizing/localizing identities

IAMCR book series

 

McMurria John. (2009) “Global TV Realities: International Markets, Geopolitics, and the Transnational Contexts of Reality TV”. In Murray Susan and Ouellette, Laurie, eds.  Reality TV: Remaking Television Culture New York University Press, 2009: pp. 179-202.

 

Moran, Albert. 2004. “The Pie and the Crust: Television Program Formats”. In: Allen, Robert C. and Hill, Annette, eds. The Television Studies Reader. London and New York: Routledge Pp. 258-266.

 

Moran, Albert. (2009a)  “Reasserting the National? Program Formats, International Television and Domestic Culture” in Graeme Turner and Jinna Tay, eds. Television Studies After TV London and New York: Routledge 2009, pp. 149-158

 

 

Moran, Albert (2009b) “Global franchising, local customizing: The cultural economy of TV program formats”, Continuum, 23:2, 115-125, DOI: 10.1080/10304310802706932 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/10304310802706932

 

Moran Albert & Michael Keane (2006) “Cultural Power in International TV Format Markets”, Continuum, 20:1, 71-86, DOI: 10.1080/10304310500475822 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/10304310500475822

 

 

Murray Susan and Ouellette, Laurie, eds. (2009) “Introduction”, in: Reality TV: Remaking Television Culture New York University Press, 2009: pp. 1-20.

 

Newcomb, Horace and Paul M. Hirsch. (1987). "Television as A Cultural Forum". In: Television: the Critical View. Ed Horace Newcomb. 4th ed.  New York: Oxford University       Press, pp. 455-470.

 

Newcomb, Horace. ( 2005) “Reflections on TV: The Most Popular Art”. in: Gary R. Edgerton and Brian G. Rose, eds. Thinking Outside the Box: A Contemporary Television Genre Reader. The University Press of Kentucky, 2008 edition: Pp 17-36.

 

Oren, Tasha and Shahaf, Sharon. (2015) “Introduction: Television Formats-A Global Framework for TV Studies”. In: Oren and Shahaf, eds. Global Television Formats New York and London: Routledge-Taylor Francis Group, pp. 1-20.

 

 

Seiter Ellen and Wilson, Mary Jeanne. “ Soap Opera Survival Tactics” in: Gary R. Edgerton and Brian G. Rose, eds. Thinking Outside the Box: A Contemporary Television Genre Reader. The University Press of Kentucky( 2005)  2008: pp. 136-155.

 

Straubhaar, Joseph. 2001. “Brazil: The Role of the State in World Television”. In Media and Globalization: Why the State Matters, ed. Nancy Morris and Silvio Waisbord. New York: Rowman & Littlefield. Google Scholar

 

Tomlinson, John. 2006. “Globalization and Culture”. Lecture for the Institute of Comparative Cultural Studies on 24 November 2006.

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.9581&rep=rep1&type=pdf

 

 

Waisbord, Silvio, and Nancy Morris. 2001. "Introduction: Rethinking media globalization and state power." Media and globalization: Why the state matters(2001) Rowman and Littlefield: vii-xvi.

 

Waisbord, Silvio R. "McTV: Understanding the Global Popularity of Television Formats". Television & New Media September 2010 11:404-427.

                         .

Zanger, Anat. 2015. “Between Homeland and Prisoners of War: remaking terror”, Continuum, 29:5, 731-742, DOI: 10.1080/10304312.2015.1068733

http://dx.doi.org/10.1080/10304312.2015.1068733

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת