select 1 as coursetype,x.* from old_course x where x.dep_num='0851' and x.course_num='9049' and x.semester like '2016%' order by x.group_num,x.last_name,x.first_name,x.semester,x.day_of_week
סילבוס הקורס קולנוע ישראלי עכשווי - תשע"ז, פקולטה לאמנויות, אוניברסיטת ת"א
חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קולנוע ישראלי עכשווי
  New Israeli Films                                                                                    
0851-9049-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1400-1800211מכסיקו - אומנויותסמינר פרופ נאמן יהודה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בקולנוע הישראלי מאז שנות ה-2000 אפשר להבחין עלייה במספר הסרטים של יוצרות סרטים ובסרטים שבמרכזם דמות של אישה. במקביל למגמה זו, הופיעו בשנים האחרונות סרטים עלילתיים העוסקים בדמויות ובעלילה המתרחשת בקהילה יהודית-מזרחית בארץ או בחו״ל. בסמינר נבחן שתי קבוצות סרטים אלה. ניתוח הטקסט הקולנועי והחקירה של הקונטקסט ייעשו תוך שימוש במספר גישות לפרשנות של סרטים. מתודה שאותה ניישם היא הגישה המיתו-היסטורית הנשענת על ההבנה כי סרטי עלילה מהווים מקור היסטורי לכל דבר. על פי משנתם של היסטוריונים וחוקרי תרבות וקולנוע, כמו מארק פרו, פייר סורלין, היידן ווייט. הסרט העלילתי מאפשר להגיע לתובנות היסטוריות מעבר למה שניתן במחקר של ההיסטוריה הכתובה. בנוסף להתייחסות לסרט כטקסט היסטורי, נעסוק גם באיתור נוכחות המיתוס בסרטים. נביא לדיון תיאורי מיתוסים מתוך תרבויות שונות המרומזים בנרטיב, בדמויות ובאיקונוגרפיה ונפענח אותם בהקשר של תקופת הפקת הסרט.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9049-01 קולנוע ישראלי עכשווי
New Israeli Films
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ נאמן יהודה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת