חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לתסריטאות לקולנוע
  Introduction to Scriptwriting for Cinema  
0851-6538-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1200115 מכסיקושיעור מר ניב יעקב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס חובה סמסטריאלי, בצורת הרצאה פרונטאלית, לכלל תלמידי שנה א' של החוג לקולנוע. במסגרת השיעור יילמדו עקרונות היסוד של כתיבת תסריטים לקולנוע, כשהקורס מתחיל בכללי ה''פואטיקה'' של אריסטו ומסתיים בשבירתם לכאורה בסרטיו של קוונטין טרנטינו. במהלך השיעור ייצפו התלמידים בסרטים באורך מלא בשלמותם ובקטעי סרטים, ובתוך כך יודגמו באמצעותם חוקי כתיבת התסריט מבנה, עיצוב דמויות, הזמן הקולנועי וכיוצא באלו.

 

בהרצאה יוצגו, בשלמותם אך מתוך הפסקות להסברים, וינותחו במלואם, הסרטים הבאים (ככל שיספיק הזמן, וכפוף לשינויים - אי.טי, חופשה בכפר, צ'יינטאון, שתיקת הכבשים, שחור, הבחור של שולי, ללכת על המים, סיפור פשוט, כלבי אשמורת וכמו כן פרק בסדרת הטלוויזיה "שובר שורות".

 

כמו כן יוקרנו וינותחו קטעים מהסרטים ''האיש שידע יותר מדי'', ''הציפורים'', ''נוף בערפל'', ''מת לחיות 2", ''רומן על אמת'', ''ספרות זולה'', ''סודות ושקרים" ועוד, מסדרת הטלוויזיה ''בנות בראון", וכמו כן  קטע מסרט תיעודי על עשיית ''אורות הכרך'' ועוד.

Course description
Experience in writing screen - plays through reading screenplays, analyzing them, watching and analyzing movies and practical writing exercises in light of what was viewed and read. Acquiring basic essential concepts in screenwriting.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6538-01 מבוא לתסריטאות לקולנוע
Introduction to Scriptwriting for Cinema
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | מר ניב יעקב

סילבוס מפורט/דף מידע
 
 
מבואלתסריטאותלקולנוע
Introduction to Screenwriting [Film]
 
סמסטר א' / 2 ש"ס / שיעור
 
המרצה: קובי ניב
  . טלפון 0522-600965 . שעות קבלה בתיאום מראש.kobiniv1@gmail.com
 
קורסחובהסמסטריאלי, בצורת הרצאה פרונטאלית,לכללתלמידישנהא' של החוג לקולנוע. במסגרתהשיעוריילמדועקרונותהיסודשלכתיבתתסריטים לקולנוע, כשהקורסמתחילבכלליה''פואטיקה'' שלאריסטוומסתייםבשבירתםלכאורהבסרטיושלקוונטיןטרנטינו. במהלךהשיעורייצפוהתלמידיםבסרטיםבאורךמלאבשלמותםובקטעיסרטים, ובתוךכךיודגמובאמצעותםחוקיכתיבתהתסריטמבנה, עיצובדמויות, הזמןהקולנועיוכיוצאבאלו.
 
בהרצאהיוצגו, בשלמותםאךמתוךהפסקותלהסברים, וינותחובמלואם, הסרטיםהבאים (ככלשיספיקהזמן, וכפוףלשינויים - אי.טי, חופשה בכפר, צ'יינטאון, שתיקת הכבשים, שחור, הבחור של שולי, ללכת על המים, סיפור פשוט, כלבי אשמורת וכמו כן פרק בסדרת הטלוויזיה "שובר שורות".
 
כמוכןיוקרנווינותחוקטעיםמהסרטים ''האיששידעיותרמדי'', ''הציפורים'', ''נוףבערפל'', ''מתלחיות 2", ''רומןעלאמת'', ''ספרותזולה'', ''סודותושקרים" ועוד, מסדרתהטלוויזיה ''בנותבראון", וכמוכן קטעמסרטתיעודיעלעשיית ''אורותהכרך'' ועוד.
 
ספרי עזר / חובה / עברית:
אריסטו, פואטיקה.
 
ספרי עזר / רשות / עברית:
סיד פילד, תסריט.
ברונו בטלהיים, קסמן של אגדות.
קובי ניב, על מה הסרט הזה?
            (כולל ניתוח של ''שחור")
עמוס עוז, מתחילים סיפור.
קובי ניב, החיים יפים אבל לא ליהודים.
סטיבן קינג, על הכתיבה.
קוביניב, תסריטאות.
 (כולל ניתוחים של ''משחק הדמעות", ''שתיקת הכבשים", ''חתונה מאוחרת" ו''כלבי אשמורת")
 
 
ספרי עזר / רשות / אנגלית:
Lajos Egri, The Art of Dramatic Writing
Syd Field, Screenplay
Richard Walter, Screenwriting
Robert McKee, Story
Edward Mabley / David Howard, The Tools of Screenwriting
Linda Seger, Making a Good Script Great
Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces
Christopher Vogler, The Writer’s Journey
Syd Field, Four Screenplays
Thomas Pope, Good Scripts, Bad Scripts
William Goldman, Adventures in the Screen Trade
John Brady, The Craft of the Screenwriter
Gerald Peary, Quentin Tarantino Interviews
Kobi Niv, Life is Beautiful but not for Jews
 
הנוכחות חובה.
 
בתוםהקורסייערךמבחןאמריקניבן40 עד 60 שאלות, 7-10מתוכןעלה''פואטיקה'' שלאריסטו שעל התלמידים ללמוד בכוחות עצמם, והשאר על הסרטים, קטעי הסרטים והחומרים שנלמדו בשיעור (ייתכן שיתווסף סרט, שעליו תבוא הודעה נפרדת, שהתלמידים יצטרכו לראות ולנתח בכוחות עצמם),והציוןבבחינהזו יהווהאתהציוןהסופישלהקורס.
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת