חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשב
  The Digital Woman in Cinema and Video games  
0851-6176-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-1800209 מכסיקושיעור ד"ר פוספלד כהן אורית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תיאור הקורס: הקורס בוחן דימויים של נשים בסרטים דיגיטליים ובמשחקי מחשב ומפענח אותם באמצעות השפה החדשה של הקולנוע הדיגיטלי. בראשית הקורס נסקור טכנולוגיות דיגיטליות ונדון בהשפעתן על המבע הקולנועי ועל האסתטיקה הייחודית של גיבורי פעולה בסרטים דיגיטליים ובמשחקי מחשב. בהמשך, נבדוק כיצד משתנים מאפייני גיבורת הפעולה בסרט הדיגיטלי בהשוואה למאפייני עבר של גיבורי פעולה בקולנוע. באמצעות ניתוח היבטים אסתטיים ונרטיבים של שינויים אלה נגדיר את הדימוי החדש של "האישה הדיגיטלית", ונעריך אותו בהתבסס על חקירת טבעו של הסרט הדיגיטלי ומקורותיו. לסיכום, נסביר את הדימוי החדש כביטוי של השינוי בחוויית הצפייה בסרט הדיגיטלי, ונעגן אותו בתרבות עידן הסייבר.
Course description
This course explores shifts in the female body performance in the Hollywood action genre as a result of the extensive assimilation of digital technology into films. By focusing on various theoretical and critical texts as well as numerous films and video games, we will examine the changing parameters through which the female body is being considered and constituted heroic. We will discover how the new language of the digital cinema is the key to understanding the image of the "digital woman" – a new form of the female heroic identity embedded in the cultural discourse of the cyber age.
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6176-01 האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשב
The Digital Woman in Cinema and Video games
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר פוספלד כהן אורית

סילבוס מפורט/דף מידע

סילבוס

 

האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשב

The Digital Woman in Cinema and Video games

תשע"ה

שיעור, 2 ש"ס

ד"ר אורית פוספלד כהן

oritfc@post.tau.ac.il

שעות קבלה: בתאום מראש

תיאור הקורס: הקורס בוחן דימויים עכשוויים של נשים בסרטים דיגיטליים ובמשחקי מחשב ומפענח אותם באמצעות האסתטיקה החדשה של הקולנוע הדיגיטלי. במהלך הקורס נסקור את הייחודיות של גיבורות פעולה בסרטים דיגיטליים ובמשחקי מחשב, ונבחן את מאפייניהן החדשים. באמצעות ניתוח מאפיינים אלה נגדיר את הדימוי החדש של "האישה הדיגיטלית," ונעריך אותו בהתבסס על חקירת טבעו של הסרט הדיגיטלי ומקורותיו. לסיכום, נסביר את הדימוי החדש כביטוי של השינוי בשפת הקולנוע הדיגיטלי, ונעגן אותו בתרבות עידן הסייבר.

This course explores shifts in the female body performance in the Hollywood action genre as a result of the extensive assimilation of digital technology into films. By focusing on various theoretical and critical texts as well as contemporary films and video games, we will examine the changing parameters through which the female body is being considered and constituted heroic. We will discover how the new aesthetics of the digital cinema is the key to understanding the image of the "digital woman" – a new form of the female heroic identity embedded in the cultural discourse of the cyber age.

דרישות הקורס:            נוכחות בשיעורים וקריאת חובה.

מרכיבי הציון הסופי:     עבודה מסכמת (100%).

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 

1.        האישה הדיגיטלית ואמנות הקולנוע: נציג את הדימוי החדש של האישה בקולנוע הדיגיטלי ובמשחקי מחשב. נדגים גרסאות שונות של הדימוי, ונציע דיון ביקורתי במעמדו.

 

2.        מהאישה הקלסית לגיבורה הדיגיטלית: נקבע מדדים אסתטיים ונרטיביים להשוואה בין גיבורות פעולה, ובינן לבין ייצוגי עבר של נשים וגברים בקולנוע.

 

3.        סנוניות ראשונות בקולנוע הפעולה: נצביע על המשכיות ורצף בהתפתחות ההדרגתית של גיבורת הפעולה החל מאמצע שנות השבעים. נציג נקודות מבט ביקורתיות על השינוי, לכאורה, במעמדה.

 

4.        מודלים חדשים של גבורה: נכיר את גיבורי הפעולה בקולנוע הדיגיטלי. נבחן היבטים חדשניים ומסורתיים בדמותם.

 

5.        האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשב: נגדיר את הדימוי החדש של "האישה הדיגיטלית." נאפיין אותו כדימוי שחורג ממהלך ההתפתחות ההדרגתית שתואר לעיל.

 

6.        גוף בלתי אפשרי?  נסקור את מאפייני ההופעה של גיבורות דיגיטליות. נחקור מאפיינים אלה כביטוי לאפשרויות הגלומות בטכנולוגיות דיגיטליות.

 

7.        האישה הדיגיטלית והמציאות: נדון במעמדו של הדימוי החדש ביחס למציאות. נאפיין אותו כביטוי למציאות פיסית ובדיונית, ממשית ווירטואלית.

 

8.        הייחודיות המבדלת של האישה הדיגיטלית: נצביע על השינוי המהותי שמגלם הדימוי החדש.

 

9.        היוצר, הצופה ושחקן המחשב: נעריך דימויים אפשריים של נשים דיגיטליות כביטוי לעמדת היוצר הדיגיטלי. נשווה עמדה זו לעמדת הצופה בסרט ולעמדת שחקן המחשב.

 

10.   הזהות הנזילה של האישה הדיגיטלית: נפענח את מקורותיה של האישה הדיגיטלית. בהתבסס על חקירת טבעו הייחודי של הסרט הדיגיטלי, נעמוד על מאפיינים משותפים המשקפים מקורות דומים.

 

11.   האישה הדיגיטלית כדימוי היברידי: נגדיר את המאפיין ההיברידי כגורם המסביר את דימוי האישה הדיגיטלית.

 

12.   היבטים סגנוניים ונרטיביים: נבחן את ההשלכות של עיצוב הדימוי כתרכובת כלאיים היברידית.

 

13.   נשים היברידיות בקולנוע: נבדוק את ייחודיות הדימוי ההיברידי של האישה הדיגיטלית בהשוואה לדימויי עבר של נשים היברידיות בקולנוע. נשקול את ההקשר התרבותי השונה שלהם.

 

14.   הצופה, הדימוי, והתרבות שביניהם: נעמוד על הזיקה ההיברידית בין האישה הדיגיטלית, הצופה ותרבות עידן סייבר.

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

 

Ayers, Drew. "Bodies, Bullets, and Bad Guys: Elements of the Hardbody Film." Film Criticism 32 (2008): 41-67.

 

Brown, Jeffrey A. “Gender, Sexuality and Toughness: The Bad Girls of Action Film and Comic Books.” Action Chicks: New Images of Tough Women in Popular Culture. Ed. Sherrie A. Inness. New York: Palgrave MacMillan, 2004. 47–74.

 

Clarke, Roger. (2005). "Human-Artefact Hybridisation: Forms and Consequences." Prepared as Background Information for an Invited Presentation to the Ars Electronica 2005 Symposium on Hybrid - Living in Paradox, Linz, Austria,  Xamax Consultancy Pty Ltd, 2005.

 

Ćwikiel, Agnieszka. "Female Cyborg: Some Troubles with Gender." Gender in Film and the Media.  Eds. Oleksy E. et al. Peter Lang, 2000. 177-185.

 

Funnell, Lisa. "Assimilating Hong Kong Style for the Hollywood Action Woman." Quarterly Review of Film and Video 28 (2011): 66–79.

 

Grimes, Sara M. "“You Shoot Like A Girl!” The Female Protagonist in Action-Adventure Videogames." School of Communication, Simon Fraser U. Burnaby, Canada, 2003.

 

Haraway, Donna. “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century.” (1985) Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature.  New York: Routledge, 1991. 149-181.

 

Mikula, Maja. "Gender and Videogames: the political valency of Lara Croft." Continuum: Journal of Media & Cultural Studies 17 (2003): 79-87.

 

O’Day, Mark. “Beauty in Motion: Gender, Spectacle and Action Babe Cinema.” Action and Adventure Cinema. Ed. Yvonne Tasker. London and New York: Routledge, 2004. 201–218.

 

Ross, Sharon. "Tough Enough": Female Friendship and Heroism in Xena and Buffy." Action Chicks: New Images of Tough Women in Popular Culture. Ed. Sherrie A. Inness. Palgrave Macmillan: New York, 2004. 231-256.

 

Spielmann, Yvonne. "Aesthetic Features in Digital Imaging: Collage and Morph." Wide Angle 21 (1999): 131-148.

 

Spielmann, Yvonne. "Elastic Cinema: Technological Imagery in Contemporary Science Fiction Films." Convergence 9 (2003): 56-72.

 

Taylor, Aaron. "‘‘He’s Gotta Be Strong, and He’s Gotta Be Fast, and He’s Gotta Be Larger than Life’’: Investigating the Engendered Superhero Body." The Journal of Popular Culture 40 (2007): 344-360.

 

Waern, Annika and others. "Hypersexual Avatars – Who Wants Them?" Journal of Sex Research 39 (2004): 66-74.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת