חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות
  Modern and Contemporary Film Theories                                                                
0851-4000-06
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1400002קיקואיןפרוסמינר גב' עובדיה מורן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות

Modern and Contemporary Film Theories

תש”ף, 2019-2020

מרצה: מורן עובדיה

moranitovadia@gmail.com

שעות קבלה: בתיאום מראש

1. תיאור הקורס

פרו-סמינר זה המשמש כמבוא יעסוק בכיוונים תיאורטיים מרכזיים בתחום מאז שנות ה 70- כגון הגישה

הפסיכואנליטית לקולנוע, תיאוריות אפרטוס, פמיניזם ומגדר. המפגשים יכללו דיון בגישות התיאורטיות תוך ניתוח

אנליטי וביקורתי של המאמרים. החובות כוללות קריאה אינטנסיבית של חומר תיאורטי מורכב, השתתפות פעילה

בדיונים, הגשת רפרטים במהלך הסמסטר ועבודת סיום מחקרית שתתייחס לגישות שנלמדו ולסרטים שייבחרו על ידי

המרצה.

Course Description:

This second-year pro-seminar introduces prominent approaches to film theory since the 1970s

such as psychoanalysis, apparatus theory, feminism and gender. Classes will include a discussion

of each approach through analytical and critical readings of key texts. Students will be required

to engage in regular intensive reading of demanding theoretical texts, actively take part in class

discussion, hand in two papers during the term, and submit a final research paper using

theoretical approaches and films selected by the course instructor.

2. מטרות הקורס

א. היכרות עם גישות תיאורטיות מודרניות ועכשוויות בחקר הקולנוע והמדיה

ב. פיתוח כלים למחקר ולכתיבה בתחום האקדמי

ג. פיתוח כלים לקריאה ביקורתית

1

3. דרישת קדם

מבוא לתיאוריות קולנועיות, קריאה וכתיבה מודרכת

4. נושאי הפרו-סמינר

א. פסיכואנליזה

1. קנזל

2. לאקאן

בכיתה יוצג מבוא לפרויד ולפסיכואנליזה.

ב. תיאוריות אפרטוס

3. בודרי

4. מץ

ג. טכנולוגיה ותרבות

5. בודריאר

, 466-481 ; בעברית עמודים 20-7 , יש לקרוא חלקים נבחרים: באנגלית עמודים 453-462

.25-46

6. ג'יימסון

.57-64 ,44-46 , יש לקרוא חלקים נבחרים: עמודים 15-38

7. בנימין

ד. אינטרטקסטואליות, קוגניטיביזם ופעילות הצופה

8. בארת

9. קרול

ה. פמיניזם, מגדר וגזע

10 . מלווי

11 . וויליאמס

12 . בל הוקס

5. חובות הסטודנטים

נוכחות - לא יינתן ציון לסטודנט/ית שתיעדר/יעדר מעל לשלוש פעמים במהלך הסמסטר.

10% - השתתפות פעילה בפרו"ס (1

קריאה שוטפת של מאמרים o

מטלות נוספות בכתב ובעל-פה שיבדקו קריאת מאמרים לקראת השיעור וידע בחומר o

שנלמד במהלך הסמסטר וכן מטלות לקראת הכנת הרפרטים.

10% - רפרט 1: מבדק קריאה (2

2

30% - רפרט 2: רפרט אישי בכתב (3

10% - מהלך הטיעון לעבודת סיום הפרו"ס (4

40% - עבודת סיום הפרו"ס (5

6. תכנית המפגשים (ייתכנו שינויים במהלך הסמסטר)

פסיכואנליזה וקולנוע א'

שיעור 1

• הסבר על מבנה הקורס, אסכולות תאורטיות, מטלות, תאריכים

• מושגים כלליים בתאוריה הפסיכואנליטית של פרויד

• דיון במאמר של קנזל

קריאת חובה :

Kuntzel, Thierry . “The Film-Work.” Enclitic , translated by Lawrence Crawford, Kimball

Lockhart and Claudia Tysdal, vol. 2, no. 1, 1978, pp. 38–62.

פסיכואנליזה וקולנוע ב'

שיעור 2

• המשך דיון בקנזל

• עיצוב הסובייקט על-פי ז'אק לאקאן: הצגת המודל הלאקאניאני (שלוש הסדרים, שלב המראה)

• המודל הלאקאניאני בתיאוריה הקולנועית – מבוא קצר לתיאוריות אפרטוס

קריאת חובה :

. לאקאן, ז׳אק. ״שלב המראה כמעצב הפונקציה של האני כפי שהוא מתגלה לנו בהתנסות הפסיכואנליטית״. 1949

.94– כתבים , כרך א׳, תרגום: נועם ברוך, רסלינג, 2015 , ע״מ 87

קריאת רשות :

McGowan, Todd. “Looking for the Gaze: Lacanian Film Theory and Its Vicissitudes.” Cinema

Journal , vol. 42, no. 3, Spring 2003, pp. 27-47 .

*הנחיות לרפרט ראשון, להגשה לפני שיעור מס' 4. יישום המאמר של קונזל על הסרט ״ כרס של ארכיטקט ״, פיטר

. גרינאווי , 1987

3

תיאוריות אפרטוס א'

שיעור 3

הנחיות לרפרט ראשון - שאלות והבהרות

• יישום של תיאוריה לאקאניאנית-קולנועית:

• הצופה כסובייקט, 'אפרטוס' ואידיאולוגיה - דיון במאמר של ז'אן-לואי בודרי

קריאת חובה :

Baudry, Jean-Louis. 1970. “Ideological Effects of the Basic Cinematographic

Apparatus.” Movies and Methods: An Anthology , vol. 2, edited by Bill Nichols, U of

California P, 1985, pp. 531-542.

תיאוריות אפרטוס ב'

שיעור 4

*הגשת רפרט מס' 1

ויחסי סובייקט/ טקסט קולנועי - דיון במאמר של כריסטיאן מץ discourse מול histoire , • המסמן הדמיוני

• הקדמה קצרה ללורה מאלווי

קריאת חובה :

Metz, Christian. 1975. “Story/Discourse: Notes on Two Kinds of Voyeurism.” Movies and

Methods: An Anthology , vol. 2, edited by Bill Nichols, U of California P, 1985, pp.

543-549.

קריאת רשות :

Metz, Christian. “The Imaginary Signifier.” 1975. Narrative, Apparatus, Ideology: A Film

Theory Reader, edited by Philip Rosen, Columbia U P, 1986, pp. 244-278.

Dayan, Daniel. 1975. “The Tutor-Code of Classical Cinema.” Movies and Methods: An

Anthology , edited by Bill Nichols, U of California P, 1976, pp. 438-451.

פמיניזם, מגדר וגזע א׳

שיעור 5

. הגשת מהלך הטיעון בשיעור 7 .Revenge , Coralie Fargeat, 2018 - *הנחיות לרפרט מס׳ 2 על הסרט

4

• מחקר פמיניסטי של קולנוע

• ה'מבט' הגברי בקולנוע הנרטיבי - דיון במאמרה של לורה מאלווי

קריאת חובה :

מאלווי, לורה. "עונג חזותי וקולנוע נרטיבי". תרגום: רועי רוזן. ללמוד פמיניזם: מקראה. מאמרים ומסמכי יסוד

במחשבה פמיניסטית, עריכה: דלית באום, דלילה אמיר, רונה ברייר-גארב, יפה ברלוביץ', דבורה גריינמן,

.133-118 , שרון הלוי, דינה חרובי, וסילביה פוגל-ביז'אווי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים, 2006

קריאת רשות :

Doane, Mary-Ann. “Film and the Masquerade: Theorizing the Female Spectator.” Screen , vol.

23, issue 3-4, 1982, pp. 74-87.

פמיניזם, מגדר וגזע ב׳

שיעור 6

• תיאוריות פמיניסטיות וייצוג של גזע

• דיון במאמרה של בל הוקס

קריאת חובה :

Hooks, Bell. “The Oppositional Gaze.” Black Looks: Race and Representation , Routledge,

1992, pp. 115–131.

קריאת רשות :

יוסף, רז. "אתניות טראומה ואחריות אתית: נשיות מזרחית בקולנוע הישראלי החדש". מכאן: כתב עת לחקר הספרות

. והתרבות היהודית והישראלית , כרך י"ג, 2013 ,ע״מ 123-118

נעמן, יונית. ״ידוע שהתימניות חמות במיטה: על הקשר בין צפיפות הפיגמנט לשם התואר פרחה״. תיאוריה וביקורת 2

. 2006 , ע"מ 192-185 ,

פמיניזם, מגדר וגזע ג׳

שיעור 7

*הגשת מהלך טיעון לרפרט 2

• מגדר וגוף – ז'אנרים של 'עודפות'

5

• דיון במאמרה של לינדה וויליאמס

קריאת חובה :

Williams, Linda. “Film Bodies: Gender, Genre and Excess.” Film Quarterly , vol. 44, no. 4,

1991, pp. 2–13.

קריאת רשות :

Williams, Linda. “Mega-melodrama! Vertical and horizontal suspensions of the ‘classical’”.

Modern Drama 55.4, 2012, pp. 523-543.

Neale, Steve. “Masculinity as Spectacle: Reflections on Men and Mainstream Cinema.”

Feminism and Film , edited by Ann Kaplan, Oxford UP, 2000, pp. 253-264.

טכנולוגיה ותרבות א׳

שיעור 8

• תיאוריות המדיום - הקדמה

• דיון במאמר של וולטר בנימין

• קדימות הסימולקרות ושלבי הסימולקרה - דיון במאמרו של ז'אן בודריאר

קריאת חובה :

. בנימין, ולטר. 1936 . יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני . תרגום: שמעון ברמן, הקיבוץ המאוחד, 1983

בודריאר, ז'אן. 1981 . "קדימות הסימולקרות". סימולקרות וסימולציה , תרגום: אריאלה אזולאי, הקיבוץ המאוחד,

.[46–25 ,20– 46 [בפרט 7 – 2007 , ע״מ 7

קריאת רשות:

Elsaesser, Thomas. “Discipline through Diegesis: The Rube film between attraction and

integration.” The Cinema of Attractions Reloaded , edited by Wanda Strauven,

Amsterdam University Press, 2006, pp. 205-223.

בודריאר, ז'אן. 1981 . "ההיסטוריה: תסריט רטרו". סימולקרות וסימולציה , תרגום: אריאלה אזולאי, הקיבוץ

. המאוחד, 2007 , ע״מ 47-52

6

טכנולוגיה ותרבות ב׳

שיעור 9

* הגשת רפרט מס׳ 2

• הפוסט-מודרניזם כדומיננטה תרבותית

• ביקורת מרקסיסטית על התרבות של עידן הקפיטליזם המאוחר - דיון במאמרו של פרדריק ג'יימסון

קריאת חובה :

ג'יימסון, פרדריק. 1984 . פוסט-מודרניזם, או ההיגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר, תרגום: עדי

. גינצברג-הירש, רסלינג, 2002 . ע"מ 15-64

קריאת רשות :

Manovich, Lev. 1997. “Cinema as a Cultural Interface.” The Language of New Media , MIT

Press, 2001, pp. 80-94.

אינטרטקסטואליות, קוגניטיביזם ופעילות הצופה א׳

שיעור 10

*הנחיות לכתיבת העבודה הפרוסמינריונית.

• אינטרטקסטואליות – הצופה כמייצר של הטקסט הקולנועי

• דיון במאמרו של רולאן בארת – 'מות המחבר'

קריאת חובה :

. בארת, רולאן. 1968 . "מות המחבר". מות המחבר/מהו מחבר? , תרגום: דרור משעני, רסלינג, 2005 . ע"מ 7-18

קריאת רשות :

Barthes, Roland. “From Work to Text.” Image/Music/Text , translated and edited by Stephen

Heath, Fontana, 1977, pp. 155-165.

Stam, Robert, Robert Burgoyne, and Sandy Flitterman-Lewis. “Intertextuality,”

“Transtextuality.” New Vocabularies in Film Semiotics: Structuralism,

Post-Structuralism and Beyond , Routledge, 1992, pp. 203-210.

7

אינטרטקסטואליות, קוגניטיביזם ופעילות הצופה ב׳

שיעור 11

• מבוא לגישה הקוגניטיביסטית

• כוחם של 'סרטים' - דיון במאמרו של נואל קרול

Torben Grodal של PECMA - והצגת מודל ה (Ed Tan) • דיון ברגשות אמפתיים בקולנוע

קריאת חובה :

Carroll, Noël. “The Power of Movies.” Daedalus, vol. 114, no. 4, Fall 1985, pp. 79-103.

קריאת רשות :

Bordwell, David. “The Viewer’s Activity.” Narration in the Fiction Film, U of Wisconsin P,

1985, pp. 29-47.

Grodal, Torben. "The PECMA flow: A general model of visual aesthetics." Film Studies 8.1

(2006): 1-11.

Tan, Ed S. Emotion and the structure of narrative film: Film as an emotion machine .

Routledge, 2013, pp. 153-159.

שיעור 12

*פגישות אישיות לקראת עבודת הפרו"ס

שיעור 13

*פגישות אישיות לקראת עבודת הפרו"ס

סרטים לעבודה מסכמת :

• Holy Motors, Leos Carax, 2013

• Revenge, Coralie Fargeat, 2018

• See You Yesterday, Stefon Bristol, 2019

• The Belly of an Architect, Peter Greenaway, 1987

8

7. ביבליוגרפיה – חובה

. בארת, רולאן. 1968 . "מות המחבר". מות המחבר/מהו מחבר? , תרגום: דרור משעני, רסלינג, 2005 . ע"מ 7-18

בודריאר, ז'אן. 1981 . "קדימות הסימולקרות". סימולקרות וסימולציה , תרגום: אריאלה אזולאי, הקיבוץ המאוחד,

.[46–25 ,20– 46 [בפרט 7 – 2007 , ע״מ 7

. בנימין, ולטר. 1936 . יצירת האמנות בעדן השעתוק הטכני . תרגום: שמעון ברמן, הקיבוץ המאוחד, 1983

ג'יימסון, פרדריק. 1984 . פוסט-מודרניזם, או ההיגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר, תרגום: עדי

.[57-64 ,44-46 , גינצברג-הירש, רסלינג, 2002 . ע"מ 15-64 [בפרט 15-38

. לאקאן, ז׳אק. ״שלב המראה כמעצב הפונקציה של האני כפי שהיא מתגלה לנו בהתנסות הפסיכואנליטית״. 1949

.94– כתבים , כרך א׳, תרגום: נועם ברוך, רסלינג, 2015 , ע״מ 87

מאלווי, לורה. "עונג חזותי וקולנוע נרטיבי". תרגום: רועי רוזן. ללמוד פמיניזם: מקראה. מאמרים ומסמכי יסוד

במחשבה פמיניסטית, עריכה: דלית באום, דלילה אמיר, רונה ברייר-גארב, יפה ברלוביץ', דבורה גריינמן,

.133-118 , שרון הלוי, דינה חרובי, וסילביה פוגל-ביז'אווי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים, 2006

קרול, נואל. ״כוחם של הסרטים״. מבוא לתיאוריות קולנועיות: מקראה , עריכה: ענת זנגר, תרגום: אורית פרידלנד,

.140– האוניברסיטה הפתוחה, 2016 , ע״מ 119

Barthes, Roland. “From Work to Text.” Image/Music/Text , translated and edited by Stephen

Heath, Fontana, 1977, pp. 155-165.

Baudry, Jean-Louis.1970. “Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus.”

Movies and Methods: An Anthology , vol. 2, edited by Bill Nichols, U of California P,

1985, pp. 531-542.

Hooks, Bell. “The Oppositional Gaze.” Black Looks: Race and Representation , Routledge,

1992, pp. 115–131.

Kuntzel, Thierry . “The Film-Work.” Enclitic , translated by Lawrence Crawford, Kimball

Lockhart and Claudia Tysdal, vol. 2, no. 1, 1978, pp. 38–62.

Metz, Christian. 1975. “Story/Discourse: Notes on Two Kinds of Voyeurism.” Movies and

Methods: An Anthology , vol. 2, edited by Bill Nichols, U of California P, 1985, pp.

543-549.

Williams, Linda. “Film Bodies: Gender, Genre and Excess.” Film Quarterly , vol. 44, no. 4,

1991, pp. 2–13.

9

8. ביבליוגרפיה – קריאה נוספת

פסיכואנליזה

Bellour, Raymond. “Symbolic Blockage.” Translated by Mary Quaintance. The Analysis of

Film , edited by Constance Penley, Indiana UP, 2000, pp. 77- 192.

Kline, Thomas Jefferson. “The Uncomforting Conformist.” Bertolucci's Dream Loom: A

Psychoanalytic Study of Cinema , U of Massachusetts P, 1987, pp. 82-105.

Kuntzel, Thierry . “The Film-Work, 2.” Translated by Nancy Huston. Camera Obscura, vol. 2,

no. 2, 1980, pp. 6-70.

Lacan, Jacques. “The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as Revealed in

Psychoanalytic Experience.” Écrits: A Selection , translated by Alan Sheridan, W. W.

Norton & Company, 1977, pp. 1-7.

McGowan, Todd. “Looking for the Gaze: Lacanian Film Theory and Its Vicissitudes.” Cinema

Journal , vol. 42, no. 3, Spring 2003, pp. 27-47 .

McGowan, Todd. Psychoanalytic Film Theory and the ‘Rules of the Game’ . Bloomsbury,

2015.

Wood, Rob in. “An Introduction to the American Horror Film.” Movies and

Methods: An Anthology , vol. 2, edited by Bill Nichols, U of California P, 1985, pp.

195-222.

תיאוריות אפרטוס

Dayan, Daniel. 1975. “The Tutor-Code of Classical Cinema.” Movies and Methods: An

Anthology , edited by Bill Nichols, U of California P, 1976, pp. 438-451.

Metz, Christian. “The Imaginary Signifier.” 1975. Narrative, Apparatus, Ideology: A Film

Theory Reader, edited by Philip Rosen, Columbia U P, 1986, pp. 244-278.

המדיום ככלי פילוסופי והיסטוריוגרפי

. דלז, ז׳יל ופליקס גואטרי. מהי פילוסופיה? , תרגום: אבנר להב, רסלינג, 2008

. 1991 , ע"מ 28-37 , קייס, אנטון. "היסטוריה וקולנוע: זיכרון ציבורי בעידן התקשורת האלקטרונית". זמנים 39-40

10

Deleuze, Gilles. “Beyond the Movement-Image.” Cinema II: The Time-Image , translated by

Hugh Tomlinson and Robert Galeta, Bloomsbury, 2013, pp. 1-24.

Kaes, Anton. “History and Film: Public Memory in the Age of Electronic Dissemination.”

History and Memory, vol. 2, Fall 1990, pp. 111-129.

טכנולוגיה ותרבות

בודריאר, ז'אן. 1981 . "ההיסטוריה: תסריט רטרו". סימולקרות וסימולציה , תרגום: אריאלה אזולאי, הקיבוץ

. המאוחד, 2007 , ע״מ 47-52

Baudrillard, Jean. "The Precession of Simulacra." Media and Cultural Studies:

KeyWorks , edited by Meenakshi Gigi Durham and Douglas M. Kellner, Blackwell,

2009, 453-481, [esp. 453-462, 466-481].

Benjamin, Walter. 1936. “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction.”

Illuminations , edited by Hannah Arendt, translated by Harry Zohn, Harcourt, Brace and

World, 1968, pp. 219-253.

Jameson, Fredric. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism , Duke

University Press, 1991, esp. 1-21, 25-28, 38-45.

Manovich, Lev. 1997. “Cinema as a Cultural Interface.” The Language of New Media , MIT

Press, 2001, pp. 80-94.

אינטרטקסטואליות, קוגניטיביזם ופעילות הצופה

תיאוריות צפייה קוגניטיביות :

Bordwell, David. “The Viewer’s Activity.” Narration in the Fiction Film, U of Wisconsin P,

1985, pp. 29-47.

Carroll, Noël. “The Power of Movies.” Daedalus, vol. 114, no. 4, Fall 1985, pp. 79-103.

Plantinga, Carl. “Notes on Spectator Emotion and Ideological Film Criticism.” Film Theory and

Philosophy , edited by Richard Allen and Murray Smith, Oxford UP, 1997, pp. 372-393.

11

אינטרטקסטואליות:

זנגר, ענת. "בין קפלי הבגד, בין קפלי הזיכרון: על כתיבתה של טראומה בתרבות". אדרת לבנימין , כרך ב', סדרת

ספרות, משמעות ותרבות כרך 28 , עריכה: זיוה בן-פורת, מכון פורטר לפואטיקה וסמיוטיקה, אוניברסיטת תל

. אביב והקיבוץ המאוחד, 2001 , ע"מ 327-308

Eco, Umberto. “ Casablanca : Cult Movies and Intertextual Collage.” Faith in Fakes: Essays ,

translated by William Weaver, Secker & Warburg, 1986, pp. 197-211.

Stam, Robert, Robert Burgoyne, and Sandy Flitterman-Lewis. “Intertextuality,”

“Transtextuality.” New Vocabularies in Film Semiotics: Structuralism,

Post-Structuralism and Beyond , Routledge, 1992, pp. 203-210.

פמיניזם, מגדר וגזע

Doane, Mary-Ann. “Film and the Masquerade: Theorizing the Female Spectator.” Screen , vol.

23, issue 3-4, 1982, pp. 74-87.

Mulvey, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Film Theory and Criticism:

Introductory Readings , edited by Leo Braudy and Marshall Cohen, Oxford UP, 1999,

pp. 833-844.

Neale, Steve. “Masculinity as Spectacle: Reflections on Men and Mainstream Cinema.”

Feminism and Film , edited by Ann Kaplan, Oxford UP, 2000, pp. 253-264.

Dyer, Richard. “White.” Screen , vol. 29, issue 4, 1988, pp. 44-65.

Gabriel, Teshome H. “Towards a Critical Theory of Third World Films.” Film and Theory: An

Anthology , edited by Robert Stam and Toby Miller, Blackwell, 2000, pp. 298-316.

Shohat, Ella and Robert Stam. “From Eurocentrism to Polycentrism.” Unthinking

Eurocentrism: Multiculturalism and the Media , Routledge, 1994, pp. 13-54.

ספרות עזר/רקע

בארי, פיטר. 1995 . מבוא לתורת הספרות והתרבות: צעדים ראשונים . תרגום: חנה הרציג, הוצאת האוניברסיטה

. הפתוחה, 2004

. הרציג, חנה. תורת הספרות והתרבות – אסכולות בנות זמננו: צעדים נוספים . הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2005

12

הרציג חנה. עורכת. תורת הספרות והתרבות – אסכולות בנות זמננו: אסופת מאמרים . הוצאת האוניברסיטה

. הפתוחה, 2005

וייט, היידן. "הטקסט ההיסטורי כמוצר ספרותי." חשיבה היסטורית , כרך ב', עריכה: אלעזר וינריב, האוניברסיטה

. הפתוחה, 1985 , ע"מ 305-322

. יאנג, רוברט. פוסט-קולוניאליזם: מבוא . תרגום: תמי אילון-אורטל, רסלינג, 2008

Altman, Charles. 1977. “Psychoanalysis and Cinema: The Imaginary Discourse.” Movies and

Methods: An Anthology, vol. 2, edited by Bill Nichols, U of California P, 1985, pp.

517-531.

Burgoyne, Robert. “The Modeling of History: Current Theories.” Bertolucci’s 1900: A

Narrative and Historical Analysis , Wayne State UP, 1991, pp. 19-41.

Elsaesser, Thomas and Malte Hagener. Film Theory: An Introduction through the Senses .

Routledge, 2010, esp. 35-187.

Kaes, Anton. “German Cultural History and the Study of Film: Ten Theses and a Postscript.”

New German Critique , no. 65, 1995, pp. 47-58.

13

Course description

This second-year pro-seminar introduces prominent approaches to film theory since the 1970s such as psychoanalysis, apparatus theory, feminism and gender. Classes will include a discussion of each approach through analytical and critical readings of key texts. Students will be required to engage in regular intensive reading of demanding theoretical texts, actively take part in class discussion, hand in two papers during the term, and submit a final research paper using theoretical approaches and films selected by the course instructor.
 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-4000-06 תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות
Modern and Contemporary Film Theories
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | גב' עובדיה מורן

666סילבוס מפורט/דף מידע

1
תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות
Modern and Contemporary Film Theories
תש"ף - 20192020
פרו סמינר -
מרכזת: יעל לוי
מרצים: אריאל אבישר, ד"ר בני בן דוד, סלבה גרינברג, ארז דבורה, יעל לוי, יעל מזור, מורן עובדיה, -
תומר פישר
1 . תיאור הקורס
פרו סמינר זה המשמש כמבוא יעסוק בכיוונים תיאורטיים מרכזיים בתחום מאז שנות ה- - 70 כגון הגישה
הפסיכואנליטית לקולנוע, תיאוריות אפרטוס, פמיניזם ומגדר. המפגשים יכללו דיון בגישות התיאורטיות תוך
ניתוח אנליטי וביקורתי של המאמרים. החובות כוללות קריאה אינטנסיבית של חומר תיאורטי מורכב,
השתתפות פעילה בדיונים, הגשת רפרטים במהלך הסמסטר ועבודת סיום מחקרית שתתייחס לגישות שנלמדו
ולסרטים שייבחרו על ידי המרצה.
Course Description:
This second-year pro-seminar introduces prominent approaches to film theory since the 1970s such as psychoanalysis, apparatus theory, feminism and gender. Classes will include a discussion of each approach through analytical and critical readings of key texts. Students will be required to engage in regular intensive reading of demanding theoretical texts, actively take part in class discussion, hand in two papers during the term, and submit a final research paper using theoretical approaches and films selected by the course instructor.
2 . מטרות הקורס
א. הכרות עם גישות תיאורטיות מודרניות ועכשוויות בחקר הקולנוע והמדיה
ב. פיתוח כלים למחקר ולכתיבה בתחום האקדמי
ג. פיתוח כלים לקריאה ביקורתית
3 . דרישת קדם
מבוא לתיאוריות קולנועיות, קריאה וכתיבה מודרכת
2
4 . נושאי הפרו סמינר -
א.
פסיכואנליזה
1 . קנזל
2 . לאקאן
בכיתה יוצג מבוא לפרויד ולפסיכואנליזה.
ב.
תיאוריות אפרטוס
3 . בודרי
4 . מץ
ג. טכנולוגיה ותרבות
5 . בודריאר
יש לקרוא חלקים נבחרים: באנגלית עמודים 453-462 , 466-481 ; בעברית עמודים 20-7 , 25-46 .
6 . ג'יימסון
יש לקרוא חלקים נבחרים: עמודים 15-38 , 44-46 , 57-64 .
7 . בנימין
ד.
אינטרטקסטואליות וקוגניטיביזם
8 . בארת
9 . קרול
ה.
פמיניזם, מגדר וגזע
10 . מאלווי
11 . וויליאמס
12 . בל הוקס
5 . חובות הסטודנטים
נוכחות לא יינתן ציון לסטודנט/ית שתיעדר/יעדר מעל לשלוש פעמים במהלך הסמסטר. -
1
10% ( השתתפות פעילה בפרו"ס
oקריאה שוטפת של מאמרים
oמטלות נוספות בכתב ובעל פה שיבדקו קריאת מאמרים לקראת השיעור וידע -
בחומר שנלמד במהלך הסמסטר וכן מטלות לקראת הכנת הרפרטים.
2
10% ( רפרט 1: מבדק קריאה
3
30% ( רפרט 2 : רפרט אישי בכתב
4
10% ( מהלך הטיעון לעבודת סיום הפרו"ס
5
40% ( עבודת סיום הפרו"ס
3
6 . ביבליוגרפיה חובה –
בארת, רולאן. 1968 . "מות המחבר". מות המחבר/מהו מחבר?, תרגום: דרור משעני, רסלינג, 2005 , עמ' 7 – 18 .
בודריאר, ז'אן. 1981 . "קדימות הסימולקרות". סימולקרות וסימולציה, תרגום: אריאלה אזולאי, הקיבוץ
המאוחד, 2007 , עמ' 7 – 46 ]בפרט 7 – 20 , 25 – 46 .]
בנימין, ולטר. 1996 [ 1936 [. "יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני". מבחר כתבים כרך ב': הרהורים, –
תרגום: דוד זינגר, הקיבוץ המאוחד, עמ' 155 – 196 .
ג'יימסון, פרדריק. 1984 . פוסט מודרניזם, או ההיגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר, תרגום: עדי -
גינצברג הירש, רסלינג, - 2002 , עמ' 15 – 64 ]בפרט 15 – 38 , 44 – 46 , 57 – 64 .]
לאקאן, ז׳אק. ״שלב המראה כמעצב הפונקציה של האני כפי שהיא מתגלה לנו בהתנסות הפסיכואנליטית״.
1949 . כתבים, כרך א׳, תרגום: נועם ברוך, רסלינג, 2015 , עמ' 87 – 94 .
מאלווי, לורה. "עונג חזותי וקולנוע נרטיבי". תרגום: רועי רוזן. ללמוד פמיניזם: מקראה. מאמרים ומסמכי
יסוד במחשבה פמיניסטית, עריכה: דלית באום, דלילה אמיר, רונה ברייר גארב, יפה ברלוביץ', -
דבורה גריינמן, שרון הלוי, דינה חרובי, וסילביה פוגל ביז'אווי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת -
מגדרים, 2006 , עמ' 133-118 .
קרול, נואל. ״כוחם של הסרטים״. מבוא לתיאוריות קולנועיות: מקראה, עריכה: ענת זנגר, תרגום: אורית
פרידלנד, האוניברסיטה הפתוחה, 2016 , עמ' 119 – 140 .
Barthes, Roland. “From Work to Text.” Image/Music/Text, translated and edited by Stephen Heath, Fontana, 1977, pp. 155-165.
Baudry, Jean-Louis.1970. “Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus.” Movies and Methods: An Anthology, vol. 2, edited by Bill Nichols, U of California P, 1985, pp. 531-542.
hooks, bell. “The Oppositional Gaze.” Black Looks: Race and Representation, Routledge, 1992, pp. 115–131. Kuntzel, Thierry. “The Film-Work.” Enclitic, translated by Lawrence Crawford, Kimball Lockhart and Claudia Tysdal, vol. 2, no. 1, 1978, pp. 38–62.
Metz, Christian. 1975. “Story/Discourse: Notes on Two Kinds of Voyeurism.” Movies and Methods: An Anthology, vol. 2, edited by Bill Nichols, U of California P, 1985, pp. 543-549.
Williams, Linda. “Film Bodies: Gender, Genre and Excess.” Film Quarterly, vol. 44, no. 4, 1991, pp. 2–13.
4
7 . ביבליוגרפיה קריאה נוספת –
פסיכואנליזה
Bellour, Raymond. “Symbolic Blockage.” Translated by Mary Quaintance. The Analysis of Film, edited by Constance Penley, Indiana UP, 2000, pp. 77- 192. Kline, Thomas Jefferson. “The Uncomforting Conformist.” Bertolucci's Dream Loom: A Psychoanalytic Study of Cinema, U of Massachusetts P, 1987, pp. 82-105. Kuntzel, Thierry. “The Film-Work, 2.” Translated by Nancy Huston. Camera Obscura, vol. 2, no. 2, 1980, pp. 6-70.
Lacan, Jacques. “The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as Revealed in Psychoanalytic Experience.” Écrits: A Selection, translated by Alan Sheridan, W. W. Norton & Company, 1977, pp. 1-7.
McGowan, Todd. “Looking for the Gaze: Lacanian Film Theory and Its Vicissitudes.” Cinema Journal, vol. 42, no. 3, Spring 2003, pp. 27-47.
McGowan, Todd. Psychoanalytic Film Theory and the ‘Rules of the Game’. Bloomsbury, 2015.
Wood, Robin. “An Introduction to the American Horror Film.” Movies and Methods: An Anthology, vol. 2, edited by Bill Nichols, U of California P, 1985, pp. 195-222.
תיאוריות אפרטוס
Dayan, Daniel. 1975. “The Tutor-Code of Classical Cinema.” Movies and Methods: An Anthology, edited by Bill Nichols, U of California P, 1976, pp. 438-451.
Metz, Christian. “The Imaginary Signifier.” 1975. Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, edited by Philip Rosen, Columbia U P, 1986, pp. 244-278.
5
המדיום ככלי פילוסופי והיסטוריוגרפי
דלז, ז׳יל ופליקס גואטרי. מהי פילוסופיה?, תרגום: אבנר להב, רסלינג, 2008 .
קייס, אנטון. "היסטוריה וקולנוע: זיכרון ציבורי בעידן התקשורת האלקטרונית". זמנים 39-40 , 1991 , עמ'
37-28 .
Deleuze, Gilles. “Beyond the Movement-Image.” Cinema II: The Time-Image, translated by Hugh Tomlinson and Robert Galeta, Bloomsbury, 2013, pp. 1-24.
Kaes, Anton. “History and Film: Public Memory in the Age of Electronic Dissemination.” History and Memory, vol. 2, Fall 1990, pp. 111-129.
טכנולוגיה ותרבות
בודריאר, ז'אן. 1981 . "ההיסטוריה: תסריט רטרו". סימולקרות וסימולציה, תרגום: אריאלה אזולאי, הקיבוץ
המאוחד, 2007 , עמ' 47 – 52 .
Baudrillard, Jean. "The Precession of Simulacra." Media and Cultural Studies: KeyWorks, edited by Meenakshi Gigi Durham and Douglas M. Kellner, Blackwell, 2009, 453-481, [esp. 453-462, 466-481]. Benjamin, Walter. 1936. “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction.” Illuminations, edited by Hannah Arendt, translated by Harry Zohn, Harcourt, Brace and World, 1968, pp. 219-253. Jameson, Fredric. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, 1991, esp. 1-21, 25-28, 38-45.
Manovich, Lev. 1997. “Cinema as a Cultural Interface.” The Language of New Media, MIT Press, 2001, pp. 80-94.
אינטרטקסטואליות וקוגניטיביזם
תיאוריות צפייה קוגניטיביות:
Bordwell, David. “The Viewer’s Activity.” Narration in the Fiction Film, U of Wisconsin P, 1985, pp. 29-47.
Carroll, Noël. “The Power of Movies.” Daedalus, vol. 114, no. 4, Fall 1985, pp. 79-103.
6
Plantinga, Carl. “Notes on Spectator Emotion and Ideological Film Criticism.” Film Theory and Philosophy, edited by Richard Allen and Murray Smith, Oxford UP, 1997, pp. 372-393.
אינטרטקסטואליות:
זנגר, ענת. "בין קפלי הבגד, בין קפלי הזיכרון: על כתיבתה של טראומה בתרבות". אדרת לבנימין, כרך ב',
סדרת ספרות, משמעות ותרבות כרך 28 , עריכה: זיוה בן פורת, מכון פורטר לפואטיקה וסמיוטיקה, -
אוניברסיטת תל אביב והקיבוץ המאוחד, 2001 , עמ' 327-308 .
Eco, Umberto. “Casablanca: Cult Movies and Intertextual Collage.” Faith in Fakes: Essays, translated by William Weaver, Secker & Warburg, 1986, pp. 197-211.
Stam, Robert, Robert Burgoyne, and Sandy Flitterman-Lewis. “Intertextuality,” “Transtextuality.” New Vocabularies in Film Semiotics: Structuralism, Post-Structuralism and Beyond, Routledge, 1992, pp. 203-210.
פמיניזם, מגדר וגזע
Doane, Mary-Ann. “Film and the Masquerade: Theorizing the Female Spectator.” Screen, vol. 23, issue 3-4, 1982, pp. 74-87.
Mulvey, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Film Theory and Criticism: Introductory Readings, edited by Leo Braudy and Marshall Cohen, Oxford UP, 1999, pp. 833-844.
Neale, Steve. “Masculinity as Spectacle: Reflections on Men and Mainstream Cinema.” Feminism and Film, edited by Ann Kaplan, Oxford UP, 2000, pp. 253-264.
Dyer, Richard. “White.” Screen, vol. 29, issue 4, 1988, pp. 44-65.
Gabriel, Teshome H. “Towards a Critical Theory of Third World Films.” Film and Theory: An Anthology, edited by Robert Stam and Toby Miller, Blackwell, 2000, pp. 298-316.
Shohat, Ella and Robert Stam. “From Eurocentrism to Polycentrism.” Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media, Routledge, 1994, pp. 13-54.
ספרות עזר/רקע
בארי, פיטר. 1995 . מבוא לתורת הספרות והתרבות: צעדים ראשונים. תרגום: חנה הרציג, הוצאת
האוניברסיטה הפתוחה, 2004 .
7
הרציג, חנה. תורת הספרות והתרבות אסכולות בנות זמננו: צעדים נוספים. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, –
2005 .
הרציג חנה. עורכת. תורת הספרות והתרבות אסכולות בנות זמננו: אסופת מאמרים. הוצאת האוניברסיטה –
הפתוחה, 2005 .
וייט, היידן. "הטקסט ההיסטורי כמוצר ספרותי." חשיבה היסטורית, כרך ב', עריכה: אלעזר וינריב,
האוניברסיטה הפתוחה, 1985 , עמ' 305 – 322 .
יאנג, רוברט. פוסט קולוניאליזם: מבוא. תרגום: תמי אילון אורטל, רסלינג, - - 2008 .
Altman, Charles. 1977. “Psychoanalysis and Cinema: The Imaginary Discourse.” Movies and Methods: An Anthology, vol. 2, edited by Bill Nichols, U of California P, 1985, pp. 517-531.
Burgoyne, Robert. “The Modeling of History: Current Theories.” Bertolucci’s 1900: A Narrative and Historical Analysis, Wayne State UP, 1991, pp. 19-41.
Elsaesser, Thomas and Malte Hagener. Film Theory: An Introduction through the Senses. Routledge, 2010, esp. 35-187.
Kaes, Anton. “German Cultural History and the Study of Film: Ten Theses and a Postscript.” New German Critique, no. 65, 1995, pp. 47-58.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת