select 1 as coursetype,x.* from old_course x where x.dep_num='0851' and x.course_num='2698' and x.semester like '2014%' order by x.group_num,x.last_name,x.first_name,x.semester,x.day_of_week
סילבוס הקורס בימוי על נייר (סטורי בורד) - תשע"ה, פקולטה לאמנויות, אוניברסיטת ת"א
חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  בימוי על נייר (סטורי בורד)
  Film Direction on Paper / Storyboard                                                                 
0851-2698-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-1800200מכסיקו - אומנויותסדנה פרופ קמינסקי חנן אלבר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יתמקד בהקניית כלי עבודה הכרחי לבימוי קולנוע מקורי ולהפקת סרט מורכב באמצעות ניר, עפרון ויצירתיות: הסטוריבורד. ללא צורך בידע בציור, נלמד איך לשלב בין תמונה, צליל, עיצוב ציר הזמן והשפה הקולנועית. במשך הקורס ננתח דוגמאות של סטוריבורד ואנימטיק של במאים ידועים ונשווה אותם עם הסרטים שיצרו על פיהם.
הסטודנט יידרש להגיש בסוף הקורס סטוריבורד ואנימטיק של סיקוונס מתסריט קיים.
Course description
Storyboard is an essential tool in the film industry today: it allows the filmmaker to develop an original cinematographic language and to produce sophisticated films using only a sheet of paper, a pencil and his creativity. Without earlier knowledge in drawing, the student will learn how to integrate visual, sound, time line design and camera movement in one unique cinematographic language. During the course, we will analyze existing storyboards and animatics from different films and filmmakers and compare them with the films based on them.
The student is required to produce a storyboard and an animatic of a sequence based on an existing script.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2698-01 בימוי על נייר (סטורי בורד)
Film Direction on Paper / Storyboard
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ קמינסקי חנן אלבר

666סילבוס מפורט/דף מידע
טופס סילבוס
 
 
שם הקורס: בימוי על נייר
שם הקורס: film direction on paper/storyboard
סמסטר א' תשע"ה
30 ש"ס
סוג המסגרת: סדנה
שם המרצה: פרופ' חנן קמינסקי
טלפון:   0523619898
דואר אלקטרוני: hkaminski@gmail.com
שעות קבלה: 18.00 - 20.00
יום: א'              
בניין: מקסיקו               
חדר: 200
לפי תאום טלפוני מראש: 0523619898  
 
 
תאור הקורס  
הקורס יתמקד בהקניית כלי עבודה הכרחי לבימוי קולנוע מקורי ולהפקת סרט מורכב באמצעות ניר, עפרון ויצירתיות: הסטוריבורד. ללא צורך בידע בציור, נלמד איך לשלב בין תמונה, צליל, עיצוב ציר הזמן והשפה הקולנועית. ננתח דוגמאות של סטוריבורד ואנימטיק של במאים ידועים ונשווה אותם עם הסרטים שיצרו על פיהם. החלק השני של כל סדנה מיועד ללימוד ציור לפי הנושא שנלמד.
Storyboard is an essential tool in the film industry today: it allows the filmmaker to develop an original cinematographic language and to produce sophisticated films using only a sheet of paper, a pencil and his creativity. Without earlier knowledge in drawing, the student will learn how to integrate visual, sound, time line design and camera movement in one unique cinematographic language. During the course, we will analyze existing storyboards and animatics from different films and filmmakers and compare them with the films based on them. The second part of the workshop will be devoted to the drawing of the subject presented prior
 
דרישות הקורס
חוץ מנוכחות, השתתפות, קריאה וצפיה הסטודנט יידרש להגיש בסוף הקורס סטוריבורד של סיקוונס מתסריט קיים.
 
מרכיבי הציון הסופי
20% הגשת תרגילים, % 20 השתתפות בכיתה  60% עבודה מסכמת.
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
מתסריטלסטוריבורד:
הצגתהקורסוהצצהבתהליךהקריאטיבישביןהתסריטלסרטהגמורתוךהצגההשוואתיתשלכלשלביהעבודה:
thumbnails, pannels, storyboards, animatic ,  והשוואתםלגירסההסופיתשל הסרטמתוךהסרט: ”The real Shlemiel“, ומתוך הסרט "Psycho".
תרגיל: שיחזורסטוריבורדשלסיקוונסמסרטקיים.
 
דימויםראשוני  :thumbnails
רעיונותראשוניםלפניהצילום: איךמתכננים, מביימיםומציגיםבצורהגרפיתעלנירסצנה, , subsequence
sequence, act )צפיהבדוגמאותשלסטוריבורדשל “ Dreams ” שלאקירהקוראסאווהו – “ The piano ” של Jane Campion 
תרגיל: thumbnails שלתסריטקיים.
 
עצובסצנה : shot
קומפוזיציתהפרייםהבודדאותמונתהסטילס, פרייםאקטיבי, בניתדרמטורגיהדרךקומפוזיציהבתוךומחוץלפריים, בחירתרציולסרטובחירתעדשהלמצלמה. )צפייההשוואתיתביןהסטוריבורדוהסרטאיוואןהאיוםשלסרגייאיזנשטייןו- “ברזילשלטריגיליאם.
תרגיל: קומפוזיציותאקטיביותשלכמהסצנות, לפיתרגילה   .thumbnails
 
בימויעלניירשלתנועותהמצלמה:
ניתוחתסריטותיכנוןתנועותהמצלמה, ציורתנועותהמצלמהבסטוריבורד. סצנותהכוללותתנועתמצלמהמתוךהתסריטהנתון.
תרגיל: ציורעלניירשלתנועתמצלמה.
 
בימוי Scenography / לוקיישנים - נקודתהמבטשלהבמאי:
למצואלוקיישןאולהמציאאותו ?”. במאיםרביםלאהסתפקובלמצואלוקיישניםבברירתמחדל. הואחלםעליהםוהמציאואותםלפנישהארטדירקטורנכנסלעבודה. העברהגרפיתשללוקיישניםלסטוריבורד. דוגמאותציוריםשלאלפרדהיצקוקמתוךהסרט “ Birds ”, ציורילוקיישניםוארטשלפלינימתוךסרטו “ .”Satyricon
תרגיל: ציורמהדימיוןשללוקיישןמתסריטקיים.
 
מעברים:
תכנוןעלנייר: מתי, למהואיךמסיימיםסצנה, סיקוונסאואקט? שימושבכליםקולנועיים, fade
 dissolve, out of focus, split screen, wipe, cut העברהגרפיתשלנושאיםאלהלסטוריבורד.
 
:Sequence, subsequence & act
עיצובמבנההסרטבזמןקריאתהתסריטוהעברתוהגרפיתלסטוריבורד: מעבריםביןסיקוונסלסיקוונס, המבנההפנימישלהסיקוונס, בנייתשפהויזואליתיחודיתשלהסיקוונס.ניתוחשלשניסקוונסיםמתוךהסרט  “ ”West side storyשלגרוםרובינסורוברטוויז.
 
יצירתאווירה: atmosphere
תכנוןשימושבאפקטיםמיוחדיםכדילחבראתהפרוטגוניסטשלהסרטלתפאורה, חיפושסיגנוןבאפקטיםמיוחדיםושימושבתאורהליצירת highlights & shadows . העברהגרפיתשלנושאיםאלהכברבשלבהסטוריבורד.
 
עיצובצירהזמן : timing
עיצובאורכווהקצבהסופישלהסרט, continuity או conceptual continuity , קפיצותבזמן, גישהתיאטרליתאוגישהקולנועית. איךמודדיםאפקטיביותאורכהשלסצנהעלהנייר ? ניתוחסצינהמתוךהסרט “ ”Jeanne Dielman שלשנטלאקרמןו “ Pulp Fiction ” שלקוונטיןטראנטינו(.
 
בימויעלניירשלפסהקולוהמוסיקה:
כברבשלבראשוני, בזמןקדםההפקה, אפשרלתכנןולעצבפסקולמקורילפיהבנתושלהבמאי: בבחירתסגנוןב sound effects , בבנייהשלפסקולהאווירה, ובחיתוךמדויקהדיאלוגיםוסימונםתוךהסטוריבורד. תהליךהפוך: בימוי
קליפעלהניירלפימוזיקהקיימת, כמוכוריאוגראף, ניתוחואינטרפרטציהשלסאונד. )צפייההשוואתיתבהעורבהלקחןשלעמנואללוצאטי, קליפיםשלהאחיםקיילפישיריםשלפטרגבריאל(.
 
דינמיקה:
ניתוחובדיקתאפקטיביותהסרטלפיסטוריבורדוצירזמןמעוצבוגמור. הבנתהמבנההפנימיוהתכניםשמשפיעים
לצורךבנייתדרמטורגיהאפקטיביתובנייתשיאים. ניתוחוגרףשלהסרטהקצר ‘ Little box ” שלפולדריסן.
 
אנימטיק   Previsualisation &
בנייתאנימטיק ) video board ( לפיסטוריבורדוהוראותבימויקיימים: פאנליםלכלסצנה, תנועותמצלמה, טיימינגלכל סצנהותנועותמצלמה, פסקולהכוללדיאלוגים, רפרנסשלמוזיקה, שלסאונדאפקטסושלאווירה.
 
בימוי sequence
בימויגרפיעלניירשלסיקוונסשלדיאלוגים, בימויגרפיעלנירשלסיקוונסשלאקשן, בימויגרפיעלנירשלסיקוונס ללאדיאלוגיםאומספרתוךשימושבתנועותהמצלמהבלבד.
 
רשימת ספרות
ביבליוגרפיה (רשות):
Paper dreams: The art and artists of Disney storyboards.
By John Canemaker
1st edition. New York: Hyperion. 1999
 
The original screenplay and storyboards of the Academy Award – wining film Ran.
By Akira Kurosawa, Masato Ide, Hideo Oguni
1st edition. Boston: Shambala. 1986
 
The book of Dream
By Federico Fellini
Edited by Tullio Kezich and Vitorio Boarini, contribution by Vincenzo Mollica
Publish by Rizzoli. 2008
 
The Art of Howl’s Moving Castle
By Hayao Miyazaki
1st edition. Japan: Studio Ghibli. 2004
 
Tim Burton’s Nightmare before Christmas
By Franck Thomson
1st edition. New York: Hyperion. 1993
 
From Word to Image: Storyboarding and the Filmmaking Process
By Marcie Begleiter
Published by Michael Wiese Productions. 200
 
פילמוגרפיה
רשימת סרטים (רשות)
Bronenosets Potemkin (1925)
By Sergei Eisenstein
 
The Piano (1993)
By Jane Campion
 
Blade runner (1982)
By Riddley Scott
 
Psycho (1960)
By Alfred Hitchcock
 
Katyn (2007)
By Andrej Wajda
 
American Beauty (1999)
By Sam Mendes
 
Million Dollar Hotel (1999)
By Wim Wenders
 
Nightwatching (2007)
By Peter Greenaway
 
Apocalypse now (1979)
By Francis Ford Copola
 
West Side Story (1961)
By Robert Wise
 
Brazil (1985)
By Terry Gilliams
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת