חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  החוויה המוזיקאלית: היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים ומוחיים ב'
  The Musical Experience: Perceptual, Cognitive, and Neuroscientific Aspects b  
0845-2156-01
אמנויות
סמ'  ב'1200-1400014מבוכמן-מהטהשיעור ות פרופ איתן זהר
ד"ר זינגר נעמי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה, בהמשך לקורס שניתן בסמסטר א', סוקר שאלות יסוד, שיטות מחקר, וממצאים מרכזיים במחקר האמפירי של תפיסה וקוגניציה מוזיקאלית, תוך הכרת המנגנונים המוחיים המתווכים פעילויות מורכבות אלו ושיטות המחקר של מנגנונים אלו. ננסה להבין מה מלמד אותנו מחקר ניסויי בפסיכולוגיה קוגניטיבית ובמדעי המוח על האזנה וביצוע מוזיקלי, ונבחן כיווני מחקר העושים שימוש בידע זה לצרכי טיפול. קורס ההמשך יעסוק  בתפיסת המבנה המוזיקאלי, בקשרי מוזיקה ורגש, במה שמקשר ומפריד מוזיקה ושפה, ובתפקידיהם של קשרים בין-חושיים בתפיסה מוזיקאלית.
זהו קורס משותף לתלמידי בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה ובי"ס סגול למדעי המוח, קבוצות שרקען האקדמי שונה. כדי לגשר על הפערים בין שתי הקבוצות ישולבו בקורס שיעורי השלמה, שיעניקו לתלמידי ביה"ס למדעי המוח (ולתלמידים אחרים שאינם מוזיקאים) מצע הכרחי בתיאוריה מוזיקאלית, ולתלמידי ביה"ס למוזיקה -- רקע בסיסי בחקר המוח.
Course description
This course, which continues the course The musical Experience (A) presented in the 1st semester, introduces themes, research questions, and research methods in current empirical studies of music perception and cognition, while presenting neuroscientific research concerning the neural mechanisms underlying these highly complex activities. The course investigates what cognitive psychology and neuroscience reveal about music listening, performance and composition, and how such understanding can be utilized in therapy. Topics of the 2nd semester course include the cognition of musical structure, music and emotion, music and language, and music and cross-modal interaction.
The course will serve both music and neuroscience students. The two groups will separately attend complementary classes, introducing basic notions in music theory to neuroscience students, and neuroscientific fundamentals to music students.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-2156-01 החוויה המוזיקאלית: היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים ומוחיים ב'
The Musical Experience: Perceptual, Cognitive, and Neuroscientific Aspects b
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ איתן זהר

סילבוס מפורט/דף מידע

שם הקורס: החוויה המוזיקאלית: היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים ומוחיים ב.

The musical experience: perceptual, cognitive, and neuroscientific aspects (B)

 

סמסטר ב', תשע"ז

שו"ת, 2 ש"ס

 

המרצים: פרופסור זהר איתן, ד״ר נעמי זינגר

דואר אלקטרוני:  zeitan@post.tau.ac.il     singer.neomi@gmail.com

 

 

 

שעות קבלה

          

 

לפי תאום מראש במייל

 

תיאור הקורס:

קורס זה, בהמשך לקורס שניתן בסמסטר א', סוקר שאלות יסוד, שיטות מחקר, וממצאים מרכזיים במחקר האמפירי של תפיסה וקוגניציה מוזיקאלית, תוך הכרת המנגנונים המוחיים המתווכים פעילויות מורכבות אלו ושיטות המחקר של מנגנונים אלו. ננסה להבין מה מלמד אותנו מחקר ניסויי בפסיכולוגיה קוגניטיבית ובמדעי המוח על האזנה וביצוע מוזיקלי, ונבחן כיווני מחקר העושים שימוש בידע זה לצרכי טיפול. קורס ההמשך יעסוק  בתפיסת המבנה המוזיקאלי, בקשרי מוזיקה ורגש, במה שמקשר ומפריד מוזיקה ושפה, ובתפקידיהם של קשרים בין-חושיים בתפיסה מוזיקאלית.

זהו קורס משותף לתלמידי בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה ובי"ס סגול למדעי המוח, קבוצות שרקען האקדמי שונה. כדי לגשר על הפערים בין שתי הקבוצות ישולבו בקורס שיעורי השלמה, שיעניקו לתלמידי ביה"ס למדעי המוח (ולתלמידים אחרים שאינם מוזיקאים) מצע הכרחי בתיאוריה מוזיקאלית, ולתלמידי ביה"ס למוזיקה -- רקע בסיסי בחקר המוח.

 

Course Description:

This course, which continues the course The musical Experience (A) presented in the 1st semester, introduces themes, research questions, and research methods in current empirical studies of music perception and cognition, while presenting neuroscientific research concerning the neural mechanisms underlying these highly complex activities. The course investigates what cognitive psychology and neuroscience reveal about music listening, performance and composition, and how such understanding can be utilized in therapy. Topics of the 2nd semester course include the cognition of musical structure, music and emotion, music and language, and music and cross-modal interaction.

The course will serve both music and neuroscience students. The two groups will separately attend complementary classes, introducing basic notions in music theory to neuroscience students, and neuroscientific fundamentals to music students.

 

דרישות הקורס

נוכחות פעילה בשיעורים, מטלות האזנה, קריאה וכתיבה, מבחן מסכם בסוף הסמסטר.

 

Course requirements: Active participation in classes, listening, reading and writing assignments, final examination.  

 

דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור

יתקבלו תלמידים אשר עמדו בהצלחה את הקורס "החוויה המוסיקאלית א'", שיינתן בסמסטר א'. תלמידים אחרים בעלי רקע מתאים יתקבלו באישור המרצים.

 

Enrollment requirements: Students should complete the course “The musical experience (1)”, presented in the 1st semester. Other students with appropriate background may also attend, given the lecturers’ approval.

 

מרכיבי הציון הסופי: מבחן  (100%)

 

Grading: Final Exam (100%)

נושאי הקורס:

שיעורים 1-2 -- מבוא והצגת הקורס. השלמות בתיאוריה מוזיקאלית (לתלמידי מדעי המוח) ובנוירופיזיולוגיה (לתלמידי מוזיקה).

שיעורים 3-4 – הזיכרון המוזיקאלי: מגבלות זיכרון העבודה האודיטורי והשלכותיהן על המבנה המוזיקאלי; זיכרון לטווח רחוק במוזיקה: מה אפשר לזכור?

שיעורים 5-7 – תפיסה וקוגניציה של המבנה המוזיקאלי: תיאוריה מוזיקאלית במבחן.

שיעורים 8-9 - מוזיקה ורגש: כיצד מוזיקה מעוררת ומבטאת רגשות.

שיעורים 11-10 -- מוזיקה ושפה: האם מוזיקה היא  שפה, ואם כן – למה לא? פרוזודיה, תחביר ומשמעות.

שיעור 12 – קשרים בין החושים ומשמעויות המוזיקה: כיצד נוצרות אנלוגיות בין מרכיבים מוזיקאליים לבין היבטים של ראייה, תנועה, חישה, ריח וטעם, ואיזה תפקיד עשוי להיות לאנלוגיות אלו  בהבניית המשמעות המוזיקאלית.

שיעור 13 – סיכום; דיון  בשאלות  שלא נחקרו.

Course topics:

1st and 2nd classes – A survey of the course’s topics; Background in music theory (for neuroscience students) and neuroscience (for music students).

3rd and 4th classes – Music and memory. Constraints of auditory working memory and their ramifications for music; Long-term memory in music: what is possible and impossible to remember.

5th to 7th classes – Perceiving musical structure: a test for music theory and analysis.

8th and 9th classes – Music and emotion: how music evokes and represents emotion.

10th and 11th classes – Music and language: Is music a language, and if it is – why not? Comparing prosody, syntax, and reference in music and language.

12th class – Music and cross-modal relationships.

13th class – Summary and a discussion of open issues.

 

רשימת ספרות (נתונה לשינויים) 

פרקים מן הספרים הבאים יכללו במטלות הקריאה:

Juslin, P.N, K. & Sloboda, J.A. (Eds.). Handbook of Music and Emotion.2009: :Oxford University Press.

Ochsner, K. & Kosselin, S.M. (Eds.). The Oxford Handbook of Cognitive Neuroscience, Volume 1: Core Topics. 2013: Oxford University Press.

Patel, A.D. Music, Language, and the Brain. 2010: Oxford University Press.

Peretz, I. & Zatorre, R. The cognitive neuroscience of music. 2003: Oxford University Press.

Tan, S. L., Pfordresher, P., & Harré, R. (2010). Psychology of music: From sound to significance. Psychology Press.

Thompson, W.F. Music, Thought, and Feeling: Understanding the Psychology of Music.2nd edition. 2014. Oxford University Press.

 

 

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת