חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  החוויה המוזיקאלית: היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים ומוחיים א'
  The Musical Experience: Perceptual, Cognitive, and Neuroscientific Aspects a  
0845-2155-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400014מבוכמן-מהטהשיעור ות פרופ איתן זהר
ד"ר זינגר נעמי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה וקורס ההמשך שיינתן בסמסטר ב' יסקרו שאלות יסוד, שיטות מחקר, וממצאים מרכזיים במחקר האמפירי של תפיסה וקוגניציה מוזיקאלית, תוך הכרת המנגנונים המוחיים המתווכים פעילויות מורכבות אלו והדרכים לבחינת מנגנונים אלו. ננסה להבין מה מלמד אותנו מחקר ניסויי בפסיכולוגיה קוגניטיבית ובמדעי המוח על האזנה וביצוע מוזיקלי, ונבחן כיווני מחקר העושים שימוש בידע זה לצרכי טיפול. בין נושאי הקורסים: תפיסת מרכיבי המוזיקה, תפיסת המבנה המוזיקאלי, מוזיקה ורגש, מוזיקה ושפה, מוזיקה וקשרים בין החושים.
זהו קורס משותף לתלמידי בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה ובי"ס סגול למדעי המוח, קבוצות שרקען האקדמי שונה. כדי לגשר על הפערים בין שתי הקבוצות ישולבו בקורס שיעורי השלמה, שיעניקו לתלמידי ביה"ס למדעי המוח (ולתלמידים אחרים שאינם מוזיקאים) מצע הכרחי בתיאוריה מוזיקאלית, ולתלמידי ביה"ס למוזיקה -- רקע בסיסי בחקר המוח.
Course description
This course, together with a continuing course presented in the 2nd semester, introduce themes, research questions, and research methods in current empirical studies of music perception and cognition, while presenting neuroscientific research concerning the neural mechanisms underlying these highly complex activities. This course explores what we can learn from cognitive psychology and neuroscience on music listening, performance and composition, and how this understanding can be utilized in therapy. Topics include: the perception of basic musical features, the cognition of musical structure, music and emotion, music and language, and music and cross-modal interaction.
The course will be attended jointly by music and neuroscience students. The two groups will separately attend complementary classes introducing basic notions in music theory to neuroscience students and neuroscientific fundamentals to music students.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-2155-01 החוויה המוזיקאלית: היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים ומוחיים א'
The Musical Experience: Perceptual, Cognitive, and Neuroscientific Aspects a
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ איתן זהר

סילבוס מפורט/דף מידע

שם הקורס: החוויה המוזיקאלית: היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים ומוחיים  א'

The musical experience: perceptual, cognitive, and neuroscientific aspects (A)

 

סמסטר א', תשע"ז

שו"ת, 2 ש"ס

 

המרצים: פרופסור זהר איתן, ד״ר נעמי זינגר

דואר אלקטרוני:  zeitan@post.tau.ac.il     singer.neomi@gmail.com

 

 

 

שעות קבלה

          

 

   

לפי תיאום מראש במייל

 

תיאור הקורס

קורס זה וקורס ההמשך שיינתן בסמסטר ב' יסקרו שאלות יסוד, שיטות מחקר, וממצאים מרכזיים במחקר האמפירי של תפיסה וקוגניציה מוזיקאלית, תוך הכרת המנגנונים המוחיים המתווכים פעילויות מורכבות אלו והדרכים לבחינת מנגנונים אלו. ננסה להבין מה מלמד אותנו מחקר ניסויי בפסיכולוגיה קוגניטיבית ובמדעי המוח על האזנה וביצוע מוזיקלי, ונבחן כיווני מחקר העושים שימוש בידע זה לצרכי טיפול. בין נושאי הקורסים: תפיסת מרכיבי המוזיקה, תפיסת המבנה המוזיקאלי, מוזיקה ורגש, מוזיקה ושפה, מוזיקה וקשרים בין החושים.

זהו קורס משותף לתלמידי בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה ובי"ס סגול למדעי המוח, קבוצות שרקען האקדמי שונה. כדי לגשר על הפערים בין שתי הקבוצות ישולבו בקורס שיעורי השלמה, שיעניקו לתלמידי ביה"ס למדעי המוח (ולתלמידים אחרים שאינם מוזיקאים) מצע הכרחי בתיאוריה מוזיקאלית, ולתלמידי ביה"ס למוזיקה -- רקע בסיסי בחקר המוח.

 

Course Description

This course, together with a continuing course presented in the 2nd semester, introduce themes, research questions, and research methods in current empirical studies of music perception and cognition, while presenting neuroscientific research concerning the neural mechanisms underlying these highly complex activities. This course explores what we can learn from cognitive psychology and neuroscience on music listening, performance and composition, and how this understanding can be utilized in therapy. Topics include: the perception of basic musical features, the cognition of musical structure, music and emotion, music and language, and music and cross-modal interaction.

The course will be attended jointly by music and neuroscience students. The two groups will separately attend complementary classes introducing basic notions in music theory to neuroscience students and neuroscientific fundamentals to music students.

 

 

דרישות הקורס

נוכחות פעילה בשיעורים; מטלות האזנה, קריאה וכתיבה; מבחן מסכם בסוף הסמסטר.

 

Course requirements: Active participation in classes; listening, reading and writing assignments; final examination.  

 

דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור

יתקבלו תלמידים בביה"ס למוזיקה ובבי"ס סגול למדעי המוח, תלמידים אחרים בעלי רקע מתאים יתקבלו באישור המרצים.

 

Enrollment requirements: Students in the Buchman-Mehta School of Music and the Segol School of Neuroscience may attend the course. Other students with appropriate background may also attend, given the lecturers’ approval.

 

מרכיבי הציון הסופי: מבחן  (100%)

 

Grading: Final Exam (100%)

נושאי הקורס

שיעור 1 --  סקירה כללית של הקורס. דוגמאות מחקריות ויישומיות..

שיעורים 2-3 -- רקע בתיאוריה מוזיקאלית (לתלמידי מדעי המוח) ובנוירופיזיולוגיה (לתלמידי מוזיקה); שיעורים מפוצלים.

שיעור 4 -- מרכיבי הצליל ותפיסתם: היבטים אקוסטיים, פיזיולוגיים ופסיכופיזיים של גובה, משך, עצמה, ו"צבע" צליל

שיעורים 5-6 -- נוירופיזיולוגיה של השמיעה – מהאוזן לקליפת השמע.

שיעורים 7-9 – תפיסת גובה (pitch) ויחסי גובה במוזיקה: שמיעה יחסית ושמיעה אבסולוטית; קונטור, מרווחים, וסולם בתפיסה מלודית; עקרונות הגשטאלט, auditory scene analysis ותפיסת תבניות מלודיות; דיסוננס, קונסוננס, ומתח הרמוני.

שיעורים 10-12 – תפיסת הזמן המוזיקאלי: entrainment  ותפיסת פעמה, משקל ומפעם; פיסוק מוזיקאלי ותבניות רתמיות; מוזיקה ותנועה; מוזיקה והזמן הסובייקטיבי.

שיעור 13 -- סיכום ומבט לקורס ההמשך.

 

Course topics:

1st class – A survey of the course’s topics, including examples from current research and its applications.

2nd and 3rd classes – Background in music theory (for neuroscience students) and neuroscience (for music students).

4th class – Basic features of musical sound and their perception. Acoustic, physiological and psychophysical aspects of pitch, duration, loudness and timbre.

5th and 6th classes – Neurophysiology of hearing: from the ear to the auditory cortex.

7th to 9th classes – The perception of pitch and pitch relationships: Relative and absolute pitch; Contour, interval and key in melodic pertception; Gestalt principlesa, Auditory Scent Analysis, and the perception of melodic patterns; Dissonance, consonance, and harmonic tension.

10th to 12th classes – Perceiving music time: Entrainment and the perception of musical beat; meter and tempo;  rhythmic patterns and phrasing; music and motion; music and subjective time.

13th class – Summary and introduction to the succeding course.

 

רשימת ספרות (נתונה לשינויים) 

פרקים מן הספרים הבאים יכללו במטלות הקריאה:

Juslin, P.N, K. & Sloboda, J.A. (Eds.). Handbook of Music and Emotion.2009: : Oxford University Press.

Ochsner, K. & Kosselin, S.M. (Eds.). The Oxford Handbook of Cognitive Neuroscience, Volume 1: Core Topics. 2013: Oxford University Press.

Patel, A.D. Music, Language, and the Brain. 2010: Oxford University Press.

Peretz, I. & Zatorre, R. The cognitive neuroscience of music. 2003: Oxford University Press.

Tan, S. L., Pfordresher, P., & Harré, R. (2010). Psychology of music: From sound to significance. Psychology Press.

Thompson, W.F. Music, Thought, and Feeling: Understanding the Psychology of Music.2nd edition. 2014. Oxford University Press.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת