חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סיגנון מוזיקלי מהו? - פרספקטיבות על אנליזה מוזיקלית ואנליזה סיגנונית
  Musical Style - Perspectives in Musical and Stylistic Analysis  
0842-4232-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1800030 בוכמן-מהטהשיעור פרופ סדאי יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא להציג ולהסביר את בעיות היסוד של האנליזה המוסיקלית סגנונית תוך הקניית ידע תיאורטי ואמפירי בנושאים הבאים.

מבוא לסטיליסטיקה (תאוריה כללית של הסגנון).

הפן ההכרתי (אפיסטמולוגי) של האנליזה המוסיקלית – מהותה ותכליתה של האנליזה.

אנליזה תיאורטית ואנליזה אמפירית שמיעתית – ניתוח סגנוני השוואתי בין יצירות שונות.

 השימוש המעשי במושגים תיאורטיים ואנליטיים כגון: הטריפרטיציה הסמיאוטית,

המודל הסינטגמטי-פרדיגמטי,

 distinctive features, Gestalt,

".stylema" -ו

 

Course description

The purpose of the course is to present and explain the fundamental problems of stylistic analysis by providing a theoretical and empirical knowledge in the following subjects.

          A brief introduction to Stylistics (the general theory of style).

The epistemological aspects of music analysis – its essence and purpose.

Theoretical analysis and empirical auditive analysis. 

The practical use of theoretical and analytical concepts such as

the semiotic tripartition, the syntagmatic-paradigmatic model, distinctive features, Gestalt, and "stylema".

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-4232-01 סיגנון מוזיקלי מהו? - פרספקטיבות על אנליזה מוזיקלית ואנליזה סיגנונית
Musical Style - Perspectives in Musical and Stylistic Analysis
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ סדאי יצחק

סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

טופס סילבוס

 

הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: סגנון מוסיקלי מהו? – פרספקטיבות על אנליזה מוסיקלית ואנליזה סגנונית.

 

שם הקורס באנגלית:

 Musical Style  Perspectives in Musical and Stylistic Analysis

 

 

סמסטר א', תשע"ט

מהות ההוראה: שיעור

 

שם המרצה: פרופ' יצחק סדאי

טל': 0545390500

דוא"ל: ysad@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה לפי תיאום

 

 

 

תיאור הקורס  

מטרת הקורס היא להציג ולהסביר את בעיות היסוד של האנליזה המוסיקלית סגנונית תוך הקניית ידע תיאורטי ואמפירי בנושאים הבאים.

מבוא לסטיליסטיקה (תאוריה כללית של הסגנון).

הפן ההכרתי (אפיסטמולוגי) של האנליזה המוסיקלית – מהותה ותכליתה של האנליזה.

אנליזה תיאורטית ואנליזה אמפירית שמיעתית – ניתוח סגנוני השוואתי בין יצירות שונות.

 השימוש המעשי במושגים תיאורטיים ואנליטיים כגון: הטריפרטיציה הסמיאוטית,

המודל הסינטגמטי-פרדיגמטי,

 distinctive features, Gestalt,

".stylema" -ו

 

 

The purpose of the course is to present and explain the fundamental problems of stylistic analysis by providing a theoretical and empirical knowledge in the following subjects.

          A brief introduction to Stylistics (the general theory of style).

The epistemological aspects of music analysis – its essence and purpose.

Theoretical analysis and empirical auditive analysis. 

The practical use of theoretical and analytical concepts such as

the semiotic tripartition, the syntagmatic-paradigmatic model, distinctive features, Gestalt, and "stylema".

 

 

דרישות הקורס

נוכחות מלאה, השתתפות פעילה,  כתיבת עבודה, מבחן.

 

דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור

שליטה בחומר הכלול בקורסים התאורטיים של המגמה לביצוע (חובה).

הכרה של הרפרטואר הקלאסי והרומנטי הבסיסי (חובה).

רקע או התמצאות בדיסציפלינה אקדמית נוספת (רצוי, לא חובה).

 

 

מרכיבי הציון הסופי (למחוק את המיותר)

% בחינה מסכמת 60

% עבודה/עבודות 20

% השתתפות (פעילה) בכיתה וכו' 20

 

 

בחינה (במידה ויש)

הסבר עקרוני לגבי הבחינה המסכמת ואופייה: בחינה בע"פ שאלות איכותיות, ועוד.

 

 

רשימת ספרות (רשות)

 

 

Larue, Jan, Guidelines for Style Analysis, W. W. Norton, 1970.

Meyer, Leonard B., Style and Music, University of Pennsylvania Press, 1989.

Sadaï, Yizhak, « De l’évolution du style musical entre l’époque classique et l’époque romantique », Musique & style, Vol. II, Université de Paris-Sorbonne, 1997.  

Sadaï, Yizhak, « D’une phénoménologie du style musical », Analyse Musicale, N° 17, 1993. 

Sadaï, Yizhak, Traité de sujets musicaux, vers une épistémologie musicale, L'Harmattan, 2003.

Schoenberg, Arnold, Style and Idea, Faber and Faber, 1984.

           

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת