חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  נשים, ספרים ומה שביניהם: אוריינות ומגדר בימי הביניים
  Literacy and Gender in the Middle Ages                                                               
0821-6552-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1000-1200213מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר סטרומזה-אוזן מרגו
סילבוס מקוצר
מידת האוריינות בחברה בתקופת ימי הביניים היא שאלה הנשאלת רבות במרחב המחקר התרבותי, וכדי לענות אליה נדרשת גישה אינטרדיסציפלינרית הנוגעת בשאלות סוציולוגיות, ספרותיות, כלכליות, בשאלות של פטרונות, ובשאלות על היחסים בין הממסד הכנסייתי לשלטון ולעם. רוב השאלות הללו יכולות לזכות להתייחסות שאיננה נוגעת לשאלות אמנותיות פר-סה. יחד עם זאת, ניתוח כתבי היד המאוירים עשוי לחשוף רבדים נוספים המתייחסים לשאלת האוריינות באופן חדש, ולעיתים אף מפתיע, ובמקומות בהם כלי המחקר האחרים הגיעו למבוי סתום. שיעור זה יעמוד על כלי המחקר האינטרדיסציפלינריים, ויראה את האפשרויות הגלומות בניתוח האמנותי של כתבי היד המאוירים על-פי פילוח מגדרי לשדה מחקר האוריינות.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6552-01 נשים, ספרים ומה שביניהם: אוריינות ומגדר בימי הביניים
Literacy and Gender in the Middle Ages
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | ד"ר סטרומזה-אוזן מרגו

666סילבוס מפורט/דף מידע
ספרים, נשים ומה שביניהם: אוריינות ומגדר בימי הביניים
Between Books and Woman : Literacy and Gender
0821-6552-01
סמסטר א' , תשע"ג
ד"ר מרגו סטרומזה-אוזן
שיעור בחירה
 
שעות קבלה של המרצה ומיקום:
טלפון: 054-7231226
דוא"ל: uzanym@bgu.ac.il
 
מידת האוריינות בחברה בתקופת ימי הביניים היא שאלה הנשאלת רבות במרחב המחקר התרבותי, וכדי לענות אליה נדרשת גישה אינטרדיסציפלינרית הנוגעת בשאלות סוציולוגיות, ספרותיות, כלכליות, בשאלות של פטרונות, ובשאלות על היחסים בין הממסד הכנסייתי לשלטון ולעם. רוב השאלות הללו יכולות לזכות להתייחסות שאיננה נוגעת לשאלות אמנותיות פר-סה. יחד עם זאת, ניתוח כתבי היד המאוירים עשוי לחשוף רבדים נוספים המתייחסים לשאלת האוריינות באופן חדש, ולעיתים אף מפתיע, ובמקומות בהם כלי המחקר האחרים הגיעו למבוי סתום. שיעור זה יעמוד על כלי המחקר האינטרדיסציפלינריים, ויראה את האפשרויות הגלומות בניתוח האמנותי של כתבי היד המאוירים על-פי פילוח מגדרי לשדה מחקר האוריינות.
 
The state of literacy in the Middle Ages is a problematic question, as it should be viewed and analyzed through an interdisciplinary approach, mixing literature, sociological, and economic data with patronageand ecclesiastical interests. Can art history contribute to this field, and in what ways? The course will expose how the analysis of illuminated manuscripts and women studies can participate, enriched and influence the ongoing debate concerning literacy during the Middle Ages.
 
דרישות הקורס:
נוכחות בשיעורים, השתתפות בדיונים תוך הפגנת בקיאות בקריאת חובה שתידרש במהלך הקורס),
ועבודת בית. מי שייעדר יותר משלושה מפגשים לא יעמוד בדרישות הקורס ולא יוכל להגיש את בחינת הבית (ציון 240).
 
 קריאת חובה:
תצוין במהלך הקורס מתוך המאמרים והספרים שלמטה, או כאלו שיועלו לאתר הקורס.
 
מרכיבי הציון הסופי:
 100% בחינת בית.
 
 
נושאי השיעורים (נתון לשינויים):
 
  1. מהי אוריינות: הגדרת האוריינות בימי הביניים, גישות המחקר העומדות לרשות החוקרים, הקשר בין אוריינות לאמנות
Bell, Susan G., "'Medieval Women Book Owners: Arbiters of Lay Piety and Ambassadors of Culture", in Sisters and Workers in the Middle Ages, J.M. Bennett, E.A. Clark, J.F. O'Barr, B.A. Vilen, and S. Westphal-Wihl, eds., (Chicago, 1989).
Clanchy, Michael T., From Memory to Written Records (Oxford, 1993).
Street B.V., Literacy in Theory and Practice, Cambridge Studies in Oral and Literate Cultural 9 ( Cambridge, 1984).
 
 
  1. מה יכול לתרום לשדה המחקר האורייני ניתוח כתבי יד מאוירים? סוגות כתבי היד השונות והשימושים בהם, והבחנות החברתיות בהקשר לאוריינות.
Baumel, H. Franz, "Varieties and Consequences of Medieval Literacy and Illiteracy" Speculum, 55/2 (1980), 237-265.
Clogan, M., Paul, ed., Literacy and the Lay Reader (Totowa, N.J., 2000).
Grafton A., Christianity and the Transformation of the Book (Cambridge, 2006).
 
 
  1. שאלת האוריינות בימי הביניים המוקדמים
Gatch, McC. Milton, "The Medievalist and Cultural Literacy", Speculum, 66/3 (1991), 591-604.
Gellrich J.M., The idea of the book in the Middle Ages (Ithaca and London, 1985).
 
 
  1. שאלת האוריינות בתקופות הקרולינגית והאוטונית - הזיכרון והבניית העבר
Chhen S. Adam, "The Art of Reform in a Bavarian Nunnery around 1000" Speculum, 74/4 (1999), 992-1020.
McKitterick R., ed., The Uses of Literacy in Early Medieval Europe, (Cambridge, 1990(.
McKitterick R., "Women and Literacy in the Middle Ages", in Books, Scribes, and Learning in the Frankish Kingdoms, 6th-9th Centuries (Aldershot& Brookfield, 1994), 1-43.
Warner A. David, "Ritual and Memory in the Ottonian Reich: The Ceremony of Adventus" Speculum, 76/2 (2001), 255-283.
 
 
  1. שאלת האוריינות בימי הביניים בשיאם – הדבקות האישית מתחזקת
Clanchy, Michael T., "Images of Ladies with Prayer Books: What do they signify"? inThe Church and the Book. Papers read at the 2000 Summer Meeting and the 2001 Winter Meeting of the Ecclesiastical History Society, R.N. Swanson, ed., (Woolbridge, 2004).
Smith, Lesley and Taylor, H.M. Jane, eds.,Women and the Book.Assessing the Visual Evidence (London & Toronto, 1997).
 
 
  1. שאלת האוריינות בימי הביניים המאוחרים: על נזירים ונזירות
Biller, Peter, and Hudson, Anne, Heresy and Literacy, 1000-1530 (Cambridge, 1996).
Aston, Margaret, Lollards and Reformers: Images and Literacy in Late Medieval Religion (London, 1984).
Hamtinne, de Therese &Gongora E. Maria, eds., The Voice of Silence: Women's Literacy in a Men's Church. Medieval Church Studies; 9 (Turnhout, 2004).
Green D.H., Women Reading in the Middle Ages (Cambridge, 2007).
Robertson, Elizabeth, "'This Living Hand': Thirteenth-century Female Literacy, Materialist Immanence, and the Reader of the AncreneWisse" Speculum, 78/1 (2003). 1-36.
Hamburger, F. Jeffrey, "The use of Images in the Pastoral care of Nuns: The Case of Heinrich Suso and the Dominicans" The Art Bulletin, 71/1 (1989), 20-46.
 
 
  1. שאלת האוריינות בימי הביניים המאוחרים: על מלכים ומלכות
Buettner, Brigitte, "Profane Illumination, Secular Illusions: Manuscripts in Late Medieval Courtly Society" The Art Bulletin, 74/1 (1992), 75-90.
Stanton, R. Anne,"The Psalter of isabelle, Queen of England 1308-1330: Isabelle as the audience" Word and Image, 18/1 (2002), 1-27.
 
 
  1. שאלת האוריינות בימי הביניים המאוחרים: בין נזירות ובין נשים סקולאריות
Bartal, Renana, Varied Visions: The Making of Three Fourteenth-Century English Apocalypse Manuscripts (Dissertation, Jerusalem & London, 2010).
Stroumsa-Uzan, Margo, Women's Prayer: Gender and Devotion in Books of Hours in Northern France ca. 1300 (Dissertation, Beer Sheva, 2010).
Green, D.H., Women Reading in the Middle Ages (Cambridge, 2007).
Saenger, P., "Books of Hours and the Reading Habits of the Later Middle Ages", in The Culture of Print: Power and the Uses of Print in Early Modern Europe, ed. by R. Chartier and A. Boureau (Princeton, 1989).
De Hemptinne T., "Reading, Writing, and Devotional Practices: Lay and Religious Women and the Written Word in the Low Countries (1350-1550)", in The Voice of Silence. Women's Literacy in a Men's Church, ed. by T. de Hemptinne and M.E. Gongora (Turnhout, 2004).
 
Sheingorn, Pamela, "'The Wise Mother': The Image of St. Anne Teaching the Virgin Mary" Gesta, 32/1 (1993), 69-80.
 
 
  1. במקום סיכום: מהפכת הדפוס: מה היא שינתה?
Houston, Rab, "Literacy and Society in the West, 1500-1850" Social History, 8/3 (1983), 269-293.
Lagerfeld, Steven, "The Reading Revolution", The Wilson Quarterly (1976-), 10/2 (1986), 104-115.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת