חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות: טקסט ודימוי (קורס חתך)
  Christian Narrative in the Visual Arts: Text and Image                                               
0821-1314-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1000-1200115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר ברטל כהן רננה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ההיסטוריה הקדושה הנוצרית, ובמרכזה התגשמותו של ישו בבשר, מותו ותחייתו, מהווה יסוד מרכזי של התרבות המערבית, ושל האמנות המערבית בתקופות השונות. אין ספור יצירות הוקדשו לתיאור רגעי המפתח של חייו של ישו, כמו גם של חייה של מריה ושל הקדושים השונים, ומסורות התיאור אשר נוצרו היוו מקור מרכזי להתייחסות גם עבור אמנים אשר תיארו נושאים אחרים, לאו דווקא מן ההיסטוריה הקדושה.

 

קורס זה יתמקד באופני תיאוריהם של פרקים מרכזיים מן הנרטיב הנוצרי באמנות, ויעמוד אחר הקשרים המורכבים בין המסורות הטקסטואליות – ובהן הברית הישנה והחדשה, האפוקריפה, וכתבי אבות הכנסייה והתיאולוגים הנוצרים – לבין הייצוג החזותי של עיקרי ההיסטוריה הקדושה הנוצרית.

Course description

The Christian Sacred History – with the Incarnation, Crucifixion and Resurrection of Christ at its core – constitutes a central foundation of western culture, and of western art. Countless artworks were dedicated to the portrayal of the life of Christ, as well as to the life of the Madonna and the different saints. In there turn, the iconographic traditions developed for the portrayal of these subjects became a central source of reference for artists depicting other subjects – not necessarily related to Christian Sacred History.

 

This course will focus on the pictorial and iconographical traditions developed for the portrayal of central chapters of the Christian narrative, and investigate the complex relations between the textual sources – among them the Old and New Testaments, Apocrypha and the writings of the fathers of the church and of Christian Exegetics – and the visual representations of these fundamental Christian episodes.

 

 

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1314-01 מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות: טקסט ודימוי (קורס חתך)
Christian Narrative in the Visual Arts: Text and Image
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר ברטל כהן רננה

666סילבוס מפורט/דף מידע

הנרטיב הנוצרי באמנות: טקסט ודימוי

Christian Narrative in the Visual Arts: Text and Image

ד"ר רננה ברטל

renana.bartal@tauex.tau.ac.il

0821.1314.01

 

מסגרת הקורס: שיעור ליבה, סמסטר א' תשע"ט, 2 ש"ס

 

שעת קבלה: לפי תיאום טלפוני מראש

 

מרכיבי הציון: 10% בוחן התמצאות בברית החדשה; 90% בחינה בכיתה.

 

תאור הקורס

 

ההיסטוריה הקדושה הנוצרית, ובמרכזה התגשמותו של ישו בבשר, מותו ותחייתו, מהווה יסוד מרכזי של התרבות המערבית, ושל האמנות המערבית בתקופות השונות. אין ספור יצירות הוקדשו לתיאור רגעי המפתח של חייו של ישו, כמו גם של חייה של מריה ושל הקדושים השונים, ומסורות התיאור אשר נוצרו היוו מקור מרכזי להתייחסות גם עבור אמנים אשר תיארו נושאים אחרים, לאו דווקא מן ההיסטוריה הקדושה.

 

קורס זה יתמקד באופני תיאוריהם של פרקים מרכזיים מן הנרטיב הנוצרי באמנות, ויעמוד אחר הקשרים המורכבים בין המסורות הטקסטואליות – ובהן הברית הישנה והחדשה, האפוקריפה, וכתבי אבות הכנסייה והתיאולוגים הנוצרים – לבין הייצוג החזותי של עיקרי ההיסטוריה הקדושה הנוצרית.

 

The Christian Sacred History – with the Incarnation, Crucifixion and Resurrection of Christ at its core – constitutes a central foundation of western culture, and of western art. Countless artworks were dedicated to the portrayal of the life of Christ, as well as to the life of the Madonna and the different saints. In there turn, the iconographic traditions developed for the portrayal of these subjects became a central source of reference for artists depicting other subjects – not necessarily related to Christian Sacred History.

 

This course will focus on the pictorial and iconographical traditions developed for the portrayal of central chapters of the Christian narrative, and investigate the complex relations between the textual sources – among them the Old and New Testaments, Apocrypha and the writings of the fathers of the church and of Christian Exegetics – and the visual representations of these fundamental Christian episodes.

 

 

 

 

 

 

נושאי השיעורים

 

קריאת החובה מסומנת בכוכבית *

 

 

שיעור 1: מבוא – הנצרות והדימוי הויזואלי

 

שיעור 2: ישו כדימוי, דמות היסטורית וספרותית

 

Jensen, R. M., Face to Face: Portraits of the Divine in Early Christianity (Minneapolis,  2005).

 

Kessler, Herbert and Wolf, Gerhard (eds.), The Holy Face and the Paradox of Representation (Rome: Nuova Alfa, 1998).

 

 

 

שיעור 3: הביבליה הנוצרית

 

Brown, Michelle (ed.), In the Beginning: Bibles before the Year 1000 (New York and

Washington: Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, 2006).

 

 

שיעור 4: אחד שהוא שלושה: הדוגמה וביטוייה באמנות

 

 

שיעור 5: הצליבה והפסיון

 

Chazelle, C., The Crucified God in the Carolingian Era: Theology and Art of Christ’s Passion (Cambridge, 2001).

 

Ferber, S., "Crucifixion Iconography in a Group of Carolingian Ivory Plaques," The Art Bulletin, 48 (1966): 323-334.

 

*Os (van), H (ed.), The Art of Devotion in the Late Middle Ages in Europe (Princeton New Jersey, 1994), ch. 3 ("Devotional Themes"), pp. 87-130.

 

 

שיעורים 6-7: מריה

 

Kalavrezou, I., "Images of the Mother: When the Virgin Mary became Meter Theou", Dumbarton Oaks Papers, 44 (1990): 165-172.

 

Rohr Scaff (von), S., "The Virgin Annunciate in Italian Art of the Late Middle Ages and Renaissance", College Literature, 29/3 (2002): 109-123.

 

*Daley, B. E., "The 'Closed Garden' and the 'Sealed Fountain': Song of Songs 4:12 in the late Medieval Iconography of Mary", in: E.B. MacDougall (ed.), Medieval Gardens, Dumbarton Oaks Colloquium on the History of Landscape Architecture (Washington D. C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1986), pp. 255-278.

 

 

שיעור 8: מקהילה לארגון:  הנצרות אחרי ישו

 

שיעור 9: מחזור השנה ומחזור החיים: אמנות וליטורגיה

 

Hourihane, Colum, (ed.) Objects, Images, and the Word. Art in the Service of the Liturgy (Princeton: Princeton University Press, 2003).

Hughes, Andrew, Medieval Manuscripts for Mass and Office (Toronto: University of Toronto Press, 1995).

 

שיעור 10: הקדושים ושרידיהם

 

*Abou-el-Haj, B. F., "The Audiences for the Medieval Cult of Saints", Gesta, 30:1(1991): 3-15.

 

*Hahn, C., “What do reliquaries do for relics?" Numen, 57 (2010): 284–316.

 

 

שיעור 11: חיי הקדושים

 

*Hahn, C., "Picturing the Text: Narrative in the Life of the Saints", Art History, 13/1 (1990): 1-33.

 

 

שיעור 12: המקום הקדוש והעלייה לרגל

 

*Robert Ousterhout, "Loca Sancta and the Architectural Response to Pilgrimage," The Blessings of Pilgrimage (Urbana, 1990), pp.108-24.

 

 

 

ביבליוגרפיה נבחרת

 

כנען-קדר, נ., האמנות הנוצרית בימי הביניים – מושגי יסוד )ספריית "אוניברסיטה משודרת",

תל-אביב 1990(.

 

כנען-קדר, נ., האישה ודימוייה באמנות ימי הביניים )ספריית "אוניברסיטה משודרת", תל-אביב

1998).

 

לימור, אורה, בין יהודים לנוצרים (תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2003)

 

לימור, אורה וחן, יצחק, ראשיתה של אירופה. מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים (רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2003)

 

ניר, רבקה, הנצרות הקדומה: שלוש המאות הראשונות (רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2008)

 

קליינברג, אביעד, הנצרות – מראשיתה ועד הרפורמציה  (תל אביב: ספריית "אוניברסיטה משודרת", 1995)

 

קליינברג, אביעד, רגל החזיר של האח ג'נפרו סיפורי הקדושים משנים את העולם (תל אביב: זמורה ביתן, 2000).

 

 

Abou-el-Haj, B. F., The Medieval Cult of Saints: Formations and Transformations, Cambridge, 1994.

 

Belting, H., Likeness and Presence: a History of the Image before the Era of Art, translated by E. Jephcott, Chicago, 1994.

 

Brown, Michelle (ed.), In the Beginning: Bibles before the Year 1000 (New York and Washington: Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, 2006).

 

Brown, Peter, The Cult of Saints: Its rise and Function in Latin Christianity (Chicago: University of Chicago Press, 1981)

 

Cartlidge, D.R. and Elliot, J.K., Art and the Christian Apocrypha (London and New York: Routledge, 2001).

 

Chadwick, Henry, East and West: the Making of a Rift in the Church: from Apostolic Times until the Council of Florence (Oxford: Oxford University Press, 2003)

 

Chadwich, Henry, The Early Christian Church (London: Penguin Books, 1993).

 

Ehrman, Bart, Lost Scriptures: Books that did Not Make it into the New Testament, (Oxford: Oxfrod University Press, 2003).

 

Ehrman, Bart, The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings, 3rd ed., (Oxford: Oxford University Press, 2004).

 

Fulton, R., From Judgment to Passion: Devotion to Christ and the Virgin Mary, 800-1200 (New York, 2002).

 

Hahn, C., Portrayed on the Heart: Narrative Effect in Pictorial Lives of Saints from the tenth through the thirteenth century (Berkeley, 2001).

 

Hahn, Cynthia, Strange Beauty: Issues in the Making and Meaning of Reliquaries, 400 circa 1204 (Pennsylvania: Penn State University Press, 2012).

 

Hamburger, Jefferey, St. John the Devine: The Deified Evangelist in Medieval Art and Theology (Berkley: University of California Press, 2004)

Hiscock, Nigel, (ed.) The White Mantle of Churches. Architecture, Liturgy, and Art around the Millennium (Turnhout: Brepols, 2003)

Hourihane, Colum, (ed.) Objects, Images, and the Word. Art in the Service of the Liturgy (Princeton: Princeton University Press, 2003).

Hughes, Andrew, Medieval Manuscripts for Mass and Office (Toronto: University of Toronto Press, 1995).

Jensen, Robin M., Face to Face: Portraits of the Divine in Early Christianity (Minneapolis: Fortress Press, 2005)

 

Jung, Jacqueline, The Gothic Screen: Sculpture, Space and Community in the Cathedrals of France and Germany ca. 1200-1400 (New York, Cambridge University Press, 2013)

 

Kelly, J.N.D., Early Christian Creeds, 3rd edition (London: Coninuum, 2006).

 

Kessler, H.  Seeing Medieval Art (Peterborough, Ontario, 2004).

 

Kessler, Herbert and Wolf, Gerhard (eds.), The Holy Face and the Paradox of Representation (Rome: Nuova Alfa, 1998)

 

Katzenellenbogen, A., The Sculptural Programs of Chartres Cathedral: Christ, Mary, Ecclesia, New York, 1964.

 

Marrow, J., Passion Iconography in Northern art of the late Middle Ages and Early Renaissance (Brussels, 1979).

 

Mayberry, N., "The Controversy over the Immaculate Conception in Medieval and Renaissance Art, Literature and Society", Journal of Medieval and Renaissance Studies, 21/2 (1991), pp. 207-224.

 

Pelikan, J., Mary: Images of the Mother of Jesus in Jewish and Christian Perspective (Minneapolis, 1986).

 

Pelikan, J., Mary through the Centuries: er Place in the History of Culture (New Haven, 1996).

 

Ross, E. M., "'She wept and cried right loud for sorrow and for pain' -  Suffering, the spiritual journey and women's experience in late medieval mysticism", in: U. Wiethaus (ed.), Maps of Flesh and Light: The Religious Experience of Medieval Women Mystics (Syracuse, N.Y, 1993), pp. 45-59.

 

Rowe, Nina, The Jew, The Cathedral and the Medieval City: Synagoga and Ecclesia in the Thirteenth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

 

Rubin, M., "Mary", History Workshop Journal, 58 (2004), pp. 1-16.

 

Rubin, Miri, Corpus Christi: The Eucharist in Late Medieval Culture (Cambridg: Cambridge University Press, 1991).

 

Rubin, Miri, Mother of God: A History of the Virgin Mary (New Haven: Yale University Press, 2009).

 

Spier, Jeffrey (ed.), Picturing the Bible: the Earliest Christian Art (New Haven and London: Yale University Press, 2009).

 

Spitzer, L., "The cult of the Virgin and Gothic sculpture: evaluating opposition in the Chartres west facade capital frieze", Gesta, 33/2 (1994), pp.132-150.
 

Warner, M., Alone of all her Sex: the Myth and the Cult of the Virgin Mary, New York, 1983.

 

Wieck, Roger, Time Sanctified: the Book of Hours in Medieval Art and Life (New York: George Braziller, in association with the Walters Art Gallery, 1988).

 

 

מקורות (מלבד התנ''ך והברה''ח):

 

Jacobus de Voragine, The Golden Legend: Readins on the Saints (Princeton: Princeton University Press, 2012).

 

Elliot, J.K, The Apocryphal New Testament: A Collection of Apocryphal Christian Literature in an English Translation (Oxford: Oxford University Press, 2005).

Schaff, Phillip (ed.), A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, 14 vols. (Grand Rapis, Mich., 1974-1978).

 

Schneemelcher, Wilhelm (ed.), New Testament Apocrypha, 2 vols., (Westminster: John Knox Press, 1991).

 

Stevenson, J., Creeds, Councils and Controversies: Documents Illustrating the History of the Church AD 337 – 461 (London: Baker Publishing Group, 2012).

 

 

אנציקלופדיות ומילונים כלליים:

 

Barret, David, World Christian Encyclopedia: A Comparative Survey of Churches and Religions in the Modern World (Oxford: Oxford University Press, 2001).

 

Chadwick Henry and Evans, Gillian Rosemary, Atlas of the Christian Church (London: Macmillan, 1987).

 

Cross, F.L. and Livingston (eds.), The Oxford Dictionary of the Christian Church (Oxford: Oxford University Press, 1997).

 

Ferguson, E. (ed.), Encyclopedia of Early Christianity (New York: Garland Publishing, 1997).

 

Grabar, A., Christian Iconography – A Study of Its Origins (New Jersey, 1980)

.

Hall, J., Dictionary of Subjects and Symbols in Art, (London 1974).

 

Kazhdan, A. (ed.), The Oxford Dictionary of Byzantium (Oxford: Oxford University Press, 1991).

 

Réau, L., Iconographie de l’art chrétien (Paris 1959).

 

Schiller, G., Iconography of Christian Art (London 1972).

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת