חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תיאוריות וביקורת: גישות למחקר וליצירה של תיאטרון
  Theories and Criticism: Approaches to Research and Creation of Theatre  
0811-2138-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'0800-1000213 מכסיקושיעור ד"ר בן-שאול דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בעולם אקדמי רב-תחומי ורווי במתודות, תיאוריות ואידיאולוגיות, גם למי שעוסק בלימוד ובפרקטיקה של תיאטרון ומופע יש צורך חיוני להתמצא בהקדם בעיקריהם של כיווני מחשבה בולטים המשתלבים בשיח המחקרי העכשווי וקשורים הדוקות גם ביצירה הבימתית. גם מחקר עיוני וגם מחקר יצירתי לא נעשים בחלל ריק, והוא במידה רבה תלוי נקודת מבט והקשרי שיח. לשם כך מציע הקורס הצגה תמציתית של גישות עיוניות מרכזיות, שהחלו בראשית המאה ה-20 והוסיפו להתפתח גם במאה ה-21, וקושר אותן לעשייה ולמחקר של תיאטרון ומופע עכשווי. מבחר הגישות שנלמד באופן סלקטיבי בקורס זה: גישה סמיוטית-לשונית; גישה פנומונולוגית שעיקריה תפיסת הגוף הפועל במרחב; גישה אנתרופולוגית-אתנוגרפית וגישה פוסט-קולוניאלית. זאת בלוויית המחשות מתיאטרון ומופע והפניית ההתבוננות הביקורתית גם כלפי התיאוריה והיישום עצמם.

Course description

In a multi-disciplinary academic world, saturated with methods, theories and ideologies, theatre researchers and practitioners have a vital need to be familiar with the principles of leading theoretical and critical approaches in contemporary research discourse. Both research and creation are never conducted in a vacuum and are largely dependent on points of view and discursive frames. To this end, the course offers a concise presentation of central approaches since the beginning of the 20th century, still evolving in the 21th – applied to contemporary theater and performance. The course will focus selectively on Semiotics, Phenomenology, anthropology & Ethnography, and post-colonialism.  The approaches will be demonstrated and the critical gaze will also be turned on theory itself.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2138-01 תיאוריות וביקורת: גישות למחקר וליצירה של תיאטרון
Theories and Criticism: Approaches to Research and Creation of Theatre
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר בן-שאול דפנה

סילבוס מפורט/דף מידע

 

החוג לאמנות התיאטרון

תיאוריות וביקורת: גישות למחקר וליצירה של תיאטרון

Theories and Criticism: Approaches to Research and Creation of Theatre

סמסטר ב', תשע"ט (2 ש"ס)

שיעור חובה לשנה ב'

 

שם המרצה: ד"ר דפנה בן-שאול

bensha@post.tau.ac.il

שעות קבלה: יום ד', 12:00-14:00 (בניין מכסיקו, חדר 106), בתיאום מראש במייל.

 

 

תיאור הקורס

 

בעולם אקדמי רב-תחומי ורווי במתודות, תיאוריות ואידיאולוגיות, גם למי שעוסק בלימוד ובפרקטיקה של תיאטרון ומופע יש צורך חיוני להתמצא בהקדם בעיקריהם של כיווני מחשבה בולטים המשתלבים בשיח המחקרי העכשווי וקשורים הדוקות גם ביצירה הבימתית. גם מחקר עיוני וגם מחקר יצירתי לא נעשים בחלל ריק, והוא במידה רבה תלוי נקודת מבט והקשרי שיח. לשם כך מציע הקורס הצגה תמציתית של גישות עיוניות מרכזיות, שהחלו בראשית המאה ה-20 והוסיפו להתפתח גם במאה ה-21, וקושר אותן לעשייה ולמחקר של תיאטרון ומופע עכשווי. מבחר הגישות שנלמד באופן סלקטיבי בקורס זה: גישה סמיוטית-לשונית; גישה פנומונולוגית שעיקריה תפיסת הגוף הפועל במרחב; גישה אנתרופולוגית-אתנוגרפית וגישה פוסט-קולוניאלית. זאת בלוויית המחשות מתיאטרון ומופע והפניית ההתבוננות הביקורתית גם כלפי התיאוריה והיישום עצמם.

 

In a multi-disciplinary academic world, saturated with methods, theories and ideologies, theatre researchers and practitioners have a vital need to be familiar with the principles of leading theoretical and critical approaches in contemporary research discourse. Both research and creation are never conducted in a vacuum and are largely dependent on points of view and discursive frames. To this end, the course offers a concise presentation of central approaches since the beginning of the 20th century, still evolving in the 21th – applied to contemporary theater and performance. The course will focus selectively on Semiotics, Phenomenology, anthropology & Ethnography, and post-colonialism.  The approaches will be demonstrated and the critical gaze will also be turned on theory itself.

דרישות הקורס

נוכחות מלאה בקורס (דרישת סף להגשת עבודה), קריאת המקורות על פי הנחיה בהתאם לנושאים, הגשת עבודה מסכמת.

 

קביעת ציון

הציון ייקבע על פי עבודה מסכמת בסוף הסמסטר, שעיקרה יישום עצמאי של גישה תיאורטית (בהתאם להנחיות שיינתנו) על חומר מופעי/תיאטרוני שנבחר על-ידי המשיב/ה תוך שימוש במקורות עיוניים.

נושאי הקורס

פתיחה: נקודת מבט תיאורטית כגישת מחקר והצגת הגישות

 

1. גישה סמיוטית

1.1 עקרונות דה-סוסיר והטיפולוגיה הראשונה של פירס.

1.2 עקרון ההסמיוטיזציה של התיאטרון על-פי אסכולת פראג וטיפולוגיית קובזן.

1.3 הטיפולוגיה השנייה של פירס כמפתח לחשיבה בימתית.

1.4 סיכום הביקורת כלפי הגישה.

 

2. גישה פנומנולוגית

2.1  יסודות פילוסופיים וקישורם לחוויית התיאטרון והמופע.

2.2 הנוכחות החומרית-מרחבית של הדבר הממשי (corporeality) על פי תפיסת סטייטס.

2.3 המשחק הפיזי, תפעול החושים במופע הבינתחומי.

2.4 סיכום הביקורת כלפי הגישה.

 

3. גישה אנתרופולוגית ואתנוגרפית

1.1 רעיון המופע התרבותי והבחנות טרנר.

1.2 המופע התרבותי ומופע התיאטרון על-פי שכנר.

1.3 מחקר אתנוגרפי ויישומיו היצירתיים.

1.4 סיכום הביקורת כלפי הגישה.

 

4. פוסט קולוניאליזם

3.1 מה בין תיאוריה ואידיאולוגיה: הבסיס המטריאליסטי-היסטורי ויעדי הפוסט-קולוניאליזם.

3.2 מושגי מפתח בתיאוריה פוסט-קולוניאליסטית.

4.3 גישה פוסט-קולוניאליסטית כערוץ ליצירה תיאטרונית.

4.4 סיכום הביקורת על הגישה.

 

ביבליוגרפיה

סקירות כלליות של גישות

אנדרו, אדגר ופיטר דדג'וויק, לקסיקון לתיאוריה של התרבות: מושגי יסוד, תל אביב: רסלינג, 2007.

 

לכט, ג'ון, 50 הוגים מרכזיים בני-זמננו: מסטרוקטורליזם עד פוסט-מודרניות כרך א', תרגום: איה ברויר, תל אביב: רסלינג, 2003.

 

לכט, ג'ון, 50 הוגים מרכזיים בני-זמננו: מסטרוקטורליזם עד פוסט-מודרניות כרך ב', תרגום: איה ברויר, תל אביב: רסלינג, 2003.

 

יציב, גדי, לכסיקון חברתי, ירושלים: אקדמון, 2002.

 

רוגוף, אירית, "מהו תיאורטיקן?", בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית וחומרית 2 (יוני 2015).

 

Theories of the Theatre: A Historical and Critical Survey, from Greeks to the Present, Ithaca and London: Cornell University Press, 1984.

 

Carlson, Marvin, Theories of the Theatre: A Historical and Critical Survey, from Greeks to the Present, Ithaca and London: Cornell University Press, 1984.

 

Carlson, Marvin, Performance: A Critical Introduction, London and New York: Routledge, 1996.

 

Fortier, Mark, Theory/Theatre: An Introduction, London and New York: Routledge, 1997.

 

סמיוטיקה וקישורה לתיאטרון

בארת, רולאן, יסודות בסמיולוגיה, תרגום: אבנר להב, תל אביב: רסלינג, 2006.

 

פרדינן דה סוסיר, קורס בבלשנות כללית, תרגום: אבנר להב, תל אביב: רסלינג, 2005. [פרק 1, "טיבו של הסימן הלשוני", בתוך חלק ראשון, עמ' 117-123.].

 

רוזיק, אלי, שפת התיאטרון, תל אביב: דביר (סדרת מה?דע!), 1991. [פרק 2, "הסימן התיאטרוני", עמ' 31-47.].

 

 

Aston, Elaine and Savona, George, Theatre as Sign-System: A Semiotics of Text and Performance, London and New York: Routledge, 1991.  [ch. 6 ,"The Semiotics of Performance"]

 

Carlson, Marvin, Theatre Semiotics: Signs of Life, Bloomington: Indiana University Press, 1990.

 

Elam, Keir, The Semiotics of Theatre and Drama, London and New York: Methuen, 1980.  [ch. 2, "Foundations: Signs in the Theatre", pp. 5-31.[

 

Fischer-Lichte, Erika, The Semiotics of Theatre, Trans. Jeremy Gains and Doris L. Jones, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1992.

 

Kowzan, Tadeusz, "The Sign in the Theatre", Diogenes 61 (1968), pp. 52-80.

 

פנומנולוגיה וקישורה לתיאטרון

מרלו-פונטי מוריס, העין והרוח, תרגום: עירן דורפמן, תל אביב: רסלינג, 2004.

[מומלץ: מבוא מאת חגי כנען, עמ' 7-17].

 

ציטרון, עתי, "החזירות והמלים, מאבקו של התיאטרון החזותי ברודנות המלה", מותר 6 (1998), עמ' 219-228.

 

קינר, גד, " רטוריקה מקומית בהצגת המחזה הישראלי: אסטרטגיה פנומנולוגית," בתוך מותר מס' 7 (1999), עמ' 97-102.

 

תמרי, שלומית, מוריס מרלו-פונטי והחינוך הסביבתי, אוניברסיטת בר אילן, 2008.

 

Banes, Sally and Lepcki, André (eds.), Senses in Performance, New York and London: Routledge, 2007.

 

Camp, Pannill, "The Trouble with Phenomenology", Journal of Dramatic Theory and Criticism, Vol. XIX:1 (2004), pp. 79-97.

 

Stanton B. Garner Jr, "Sensing Realism: Illusionism, Actuality, and Theatrical Sensorium",  The Senses in Performance, eds. Sally Banes and André Lepecki, New York and London: Routledge, 2007, pp. 115-122.

 

States, Bert O., "The Dog and the Stage: Theatre as Phenomenon", New Literary History, 14:2 (1983), pp. 373-388.

 

States, Bert O., Great Reckonings in Little Rooms: On the Phenomenology of  Theatre,  London, Berkeley, Los Angeles: University of California press, 1985.

 

States, Bert O., “The Phenomenological Attitude,” in Reinelt, Janelle G. and Roach, Joseph R. (Eds.), Critical Theory and Performance, The University of Michigan Press, 1992, pp. 369-379. [מומלץ]

 

 

גישות תרבותיות וחברתיות: אתנוגרפיה ופוסט-קולוניאליזם

באבא, הומי ק., "שאלת האחר: הבדל, אפליה ושיח קולוניאלי", בתוך יהודה שנהב (עורך), קולוניאליות והמצב הפוסט-קולוניאלי, תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים, 2004, עמ' 107-127.

 

טרנר, ויקטור, התהליך הטקסי: מבנה ואנטי מבנה, תל אביב: רסלינג, 2004. [פרק 3, "לימינליות וקומיוניטס", עמ' 87-115]

 

יאנג, רוברט, פוסט-קולוניאליזם: מבוא, תל אביב: רסלינג, 2008.

 

פאנון, פרנץ, עור שחור, מסכות לבנות, תרגום: תמר קפלנסקי, תל אביב: מעריב, 2004. [פרק 1, "השחור והשפה", עמ' 14-32]

 

שנהב יהודה (עורך), קולוניאליות והמצב הפוסט-קולוניאלי, תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים, 2004, עמ' 189-200.

 

Bhabha, Homi K., The Location of Culture, London: Routledge, 2000 [ch. 4, “Of Mimicry and Man, pp. 85-92].

                                               

Harrop, Peter  and Njaradi, Dunja  (eds.), Performance and Ethnography: Dance, Drama, Music, Cambridge Scholrs Publishing, 2013.

 

Schechner, Richard, Performance Theory, New York & London: Routledge, 1988. [ch. 4: “From Ritual to Theatre and Back”, pp. 106-148]

 

Scechner, Richard, Performance Studies, New York & London: Routledge, 2002. [ch. 3: “Ritual Schechner”]

 

 

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת