חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  תאוריות וביקורת:תאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן
  Theories and Criticism                                                                               
0811-2138-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1200206אמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר בן-שאול דפנה
סילבוס מקוצר
בעולם אקדמי רב-תחומי, רווי במתודות, תיאוריות ואידיאולוגיות, גם למי שעוסק בלימוד ובפרקטיקה של תיאטרון צורך חיוני להתמצא בהקדם האפשרי בעיקריהם של כיווני מחשבה בולטים המשתלבים בשיח המחקרי העכשווי. מלבד הצורך בהשכלה כללית זו, מחקר לא נעשה בחלל ריק, והוא במידה רבה תלוי נקודת מבט תיאורטית. לשם כך מציע הקורס הצגה תמציתית של גישות עיוניות מרכזיות, החל מראשית המאה ה-20, וקושר אותן לעשייה ומחקר של תיאטרון. במוקד קורס זה גישות שיסודן בחשיבה לינגוויסטית (לשונית) או בהצעת-נגד לחשיבה זו, המשמשות בסיס עכשווי לניתוח מופע: סמיוטיקה, פנומנולוגיה ופוסט-סטרוקטורליזם. זאת בלוויית המחשות מתיאטרון ומופע עכשווי ותוך הפניית ההתבוננות הביקורתית גם כלפי הגישה התיאורטית עצמה.
Course description
In a multi-disciplinary academic world, saturated with methods, theories and ideologies, those studying and practicing theater also have a vital, pressing need to familiarize themselves with the principles of leading trends of thought in contemporary research discourse. In addition to this need for this general knowledge, research is never conducted in a vacuum and is largely dependent on a theoretical point of view. To this end, the course offers a concise presentation of central theoretical approaches since the beginning of the 20th century – applied to theater in research and deed. The course will focus on linguistic and contra-linguistic approaches, functioning as a contemporary ground to performance analysis: Semiotics, Phenomenology and Post-structuralism. The approaches will be demonstrated and the critical gaze will also be turned on theory itself.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2138-01 תאוריות וביקורת:תאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן
Theories and Criticism
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | ד"ר בן-שאול דפנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
תיאוריות וביקורת: גישות לינגוויסטיות ומעבר להן
Theories and Criticism: Linguistic Approaches
סמסטר א', תשע"ג
2 ש"ס
שיעור
שם המרצה: ד"ר דפנה בן-שאול
דואר אלקטרוני: bensha@post.tau.ac.il
שעות קבלה: יום א', 14:00-16:00 (מקסיקו חדר 106), לפי תיאום מראש במייל
 
דרישות וציון
נוכחות מלאה ופעילה כתנאי סף, מעקב שוטף אחר התוכנית וקריאת החומר הנדרש לשיעורים וכתיבת עבודה במתכונת של בחינת בית שעליה ניתן ציון הקורס. העבודה כוללת: (א) שאלת חובה על סמיוטיקה (60%) ושאלה נוספת (40%) מתוך שני הנושאים הנוספים. בתשובות יש לעשות שימוש פעיל ועצמאי (והפניה אקדמית ספציפית, כנהוג) בפריטים ביבליוגרפים רלוונטיים (ראו קטגוריות ביבליוגרפיות באתר) מתוך מקורות הקורס (ולא בהכרח פריטי החובה), שניים לכל הפחות בכל שאלה, תוך הדגמה מחומרי הקורס ויישום עצמאי של נקודת מבט תיאורטית על חומר תיאטרוני שנבחר על-ידי המשיב/ה.
 
נושאי הקורס
פתיחה: נקודת מבט תיאורטית כגישת מחקר והצגת הגישות
 
1. גישה סמיוטית וסטרוקטורליסטית
1.1 עקרונות דה-סוסיר והטיפולוגיה הראשונה של פירס.
1.2 הסמיוטיזציה של התיאטרון על-פי אסכולת פראג וטיפולוגיית קובזן.
1.3 הטיפולוגיה השנייה של פירס ויישומיה לתיאטרון.
1.4 מושג הורסטיליות וסיכום ביקורת כלפי הגישה.
 
2. גישה פנומנולוגית
2.1 יסודות פילוסופיים וקישור ראשוני לתיאטרון.
2.2 הפנומנולוגיה, החלל המעוצב ותפקידו של האובייקט הממשי.
2.3 ראייה פנומנולוגית של המשחק התיאטרוני.
 2.4, תפעול החושים והמופע הבינתחומי וסיכום הביקורת כלפי הגישה.
 
3. גישה פוסט-סטרוקטורליסטית
3.1 יסודות תרבות והגות: מה בין פוסט-מודרניזם, פוסט-סטרוקטורליזם ודקונסטרוקציה.
3.2 כנגד אילו עקרונות סטרוקטורליסטיים יוצא הפוסט-, כיצד זה מנוסח במונחי דרידה, בארת וג'יימסון ומדוע זה רלוונטי לתיאטרון.
3.3 אסטרטגיות של דקונסטרוקציה והמחשתן.
3.4 התיאטרון הפוסט-דרמטי וסיכום הביקורת כלפי הגישה.
 
ביבליוגרפיה
סקירה מקיפה של תיאוריות
 
לכט, ג'ון, 50 הוגים מרכזיים בני-זמננו: מסטרוקטורליזם עד פוסט-מודרניות כרך א', תרגום: איה ברויר, תל אביב: רסלינג, 2003. [המלצה: מרלו-פונטי, ז'נט, דלז, דרידה, פוקו].
 
----------, 50 הוגים מרכזיים בני-זמננו: מסטרוקטורליזם עד פוסט-מודרניות כרך ב'. [המלצה: דה סוסיר, בארת, איריגארי, ליוטאר, בודריאר].
 
, Theories of the Theatre: A Historical and Critical Survey, from Greeks to the Present, Ithaca and London: Cornell University Press, 1984.
 
Carlson, Marvin, Performance: A Critical Introduction, London and New York: Routledge, 1996.
 
Fortier, Mark, Theory/Theatre: An Introduction, London and New York: Routledge, 1997.
[ספר מבואי ותמציתי. חובה: פרק א' - שלושת הסעיפים. המלצה: פרק ב' - סעיפים 1 ו-3.]*
 
גישות סמיוטיות וסטרוקטורליסטיות
בארי, פיטר. "פוסט-סטרוקטרוליזם ודקונסטרוקציה", מבוא לתורת הספרות והתרבות תרגום ועריכה מדעית: חנה הרציג, רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה 2004 [1995] עמ, 83-108.
 
בארת, רולאן, יסודות בסמיולוגיה, תרגום: אבנר להב, תל אביב: רסלינג, 2006.
 
פרדינן דה סוסיר, קורס בבלשנות כללית, תרגום: אבנר להב, תל אביב: רסלינג, 2005. [חובה: פרק 1, "טיבו של הסימן הלשוני", בתוך חלק ראשון, עמ' 117-123.].*
 
רוזיק, אלי, שפת התיאטרון, תל אביב: דביר (סדרת מה?דע!), 1991.
[חובה: פרק 2, "הסימן התיאטרוני", עמ' 31-47.].*
 
Aston, Elaine and Savona, George, Theatre as Sign-System: A Semiotics of Text and Performance, London and New York: Routledge, 1991. [המלצה: פרק 6 , "The Semiotics of Performance"]*
 
Carlson, Marvin, Theatre Semiotics: Signs of Life, Bloomington: Indiana University Press, 1990.
 
Elam, Keir, The Semiotics of Theatre and Drama, London and New York: Methuen, 1980. [., עמ' 5-31"Foundations: Signs in the Theatre"[חובה: פרק 2,  *
 
Fischer-Lichte, Erika, The Semiotics of Theatre, Trans. Jeremy Gains and Doris L. Jones, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1992.
 
Kowzan, Tadeusz, "The Sign in the Theatre", Diogenes 61 (1968), pp. 52-80.
 
Toro, Fernando de, Theatre Semiotics: Text and Staging in Modern Theatre, Trans. John Lewis, Toronto: University of Toronto Press.
 
גישות פנומנולוגיות
מרלו-פונטי מוריס, העין והרוח, תרגום: עירן דורפמן, תל אביב: רסלינג, 2004.
[המלצה: מבוא מאת חגי כנען, עמ' 7-17]. *
 
קינר, גד, " רטוריקה מקומית בהצגת המחזה הישראלי: אסטרטגיה פנומנולוגית," בתוך מותר מס' 7 (1999), עמ' 97-102. [חובה] *
 
Banes, Sally and Lepcki, André (eds.), Senses in Performance, New York and London: Routledge, 2007.
 
Camp, Pannill, "The Trouble with Phenomenology", Journal of Dramatic Theory and Criticism, Vol. XIX:1 (2004), pp. 79-97.
 
States, Bert O., "The Dog and the Stage: Theatre as Phenomenon", New Literary History, 14:2 (1983), pp. 373-388.*
 
States, Bert O., Great Reckonings in Little Rooms: On the Phenomenology of Theatre, London, Berkeley, Los Angeles: University of California press, 1985.
 
States, Bert O., “The Phenomenological Attitude,” in Reinelt, Janelle G. and Roach, Joseph R. (Eds.), Critical Theory and Performance, The University of Michigan Press, 1992, pp. 369-379. [כדאי להתאמץ] *
 
גישות פוסט-סטרוקטורליסטיות
אליס, ג'ון, נגד הדקונסטרוקציה, תרגום: מאירה טורצקי, ירושלים: הוצאת שלם, 2004. [המלצה: מבוא מאת אריק גלסנר ועירן דורפמן, עמ' ז'-כט']*
 
באטלר, ג'ודית, קוויר באופן ביקורתי, תרגום: דפנה רז, תל אביב: רסלינג, 2001.
[המלצה: מבוא מאת מירי רוזמרין, עמ' 7-21]*
 
בארת, רולאן, מות המחבר, * [חובה] פוקו מישל, מהו המחבר?תרגום: דרור משעני, תל אביב: רסלינג, 2005. (שני חיבורים הכלולים באותו הספר)
 
בודריאר, ז'אן, סימולקרות וסימולציה, תרגום: אריאלה אזולאי, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2007. [המלצה: פרק 1: "קדימות הסימולקרות", עמ' 7-46]*
 
גורביץ', דוד, פוסטמודרניזם: תרבות וספרות בסוף המאה ה-20, תל אביב: דביר (סדרת מה?דע!), 1997. [המלצה: פרקים א'-ד']
 
ג'יימסון, פרדריק, פוסטמדרניזם או ההיגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר, תרגום: עדי גינצבורג-הירש, תל אביב: רסלינג, 2001.
 
ג'יימסון, פרדריק, המפנה התרבותי: מבחר כתבים על הפוסט-מודרני, 1983-1998, תרגום: דליה טסלר ודרור ק' לוי, תל אביב: רסלינג, 2009. [המלצה: פרק 1: "פוסטמודרניזם וחברת הצריכה", עמ' 13-36]*
 
ליוטאר, ז'אן-פרנסוא, המצב הפוסטמודרני, תרגום: גבריאל אש, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1999.
 
ליוטאר, ז'אן-פרנסוא, הסברים על הפוסטמודרני, תל אביב: רסלינג, 2006.
 
מאור, חיים, "פוסט-מודרניזם: מיתה יפה, מבוא ידידותי לפוסט-מודרניזם" בתוך גלריה של מאמרים, ירושלים: תל, תש"ס, עמ' 127-142. [קריא ביותר] *
 
סים, סטיוארט, "סטרוקטורליזם ופוסט-סטרוקטורליזם," בתוך הנפלינג, אוסוולד (עורך), אסתטיקה: מבוא פילוסופי, תרגום: קרלה פרלשטיין, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1999, עמ' 379-410. [חובה: החלק המתמקד בפוסט-סטורקטורליזם] *
 
 
Auslander, Philip, “Just Be Yourself”: Logocentrism and Difference in Performance Theory,” in Zarrilli, Philip B. (Ed.), Acting (Re)Considered: Theories and Practices, London and New York: Routledge, 1995, pp. 59-67. [על פוסט-סטרוקטורליזם ותורות משחק: כדאי להתאמץ] *
 
Culler, Jonathan, On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism, London: Routledge and K. Paul, 1983.
 
Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic Theatre, Trans. Karen Jürs-Munby, London and New York: Routledge, 2006.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת