חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תאוריות וביקורת:גישות תרבותיות-חברתיות
  Theories and Criticism: Cultural Approaches  
0811-2100-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1200206אמכסיקושיעור ד"ר ליפשיץ יאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
נקודת המוצא של הקורס היא ההנחה כי המופע הנו התרחשות חברתית קונקרטית, שבהתאם משתתף באופן רב-פנים במערכי הכוח של התרבות הסובבת אותו. בד בבד, המופע נטוע תמיד בגוף – שהוא כשלעצמו אתר פוליטי שעליו מוטבעים מאבקים ופנטזיות. לאור ממדים חברתיים וגופניים אלו, הקורס יציע היכרות עם כמה מן התיאוריות הבולטות בתחום ביקורת התרבות החל משנות השבעים ועד תחילת שנות האלפיים – תיאוריות פמיניסטיות, קוויריות, ופוסט-קולניאליות – ויבחן את יחסן אל המופע התיאטרוני. נתמקד לא רק באופן שבו תיאוריות אלו מאירות את המופע – אלא גם בדימויים ובמודלים שהן שואלות מעולם הדרמה והתיאטרון (מסכה, חיקוי, דראג, פרפורמנס). בנוסף, נשאל על מקומן של תיאוריות ביקורתיות בשיח האקדמי היום, על המורשת שלהן, ומהם האופקים המתהווים לחשיבה מחודשת על תיאטרון ותרבות.
Course description
The starting point for this course is the assumption that performance is a concrete social event, which therefore participates in a multi-faceted manner in the power-structures of its surrounding culture. At the same time, performance is always grounded in the body – which is in itself a political site upon which struggles and fantasies are impressed. In light of these social and corporeal dimensions, the course will offer an acquaintance with some of the prominent theories in cultural criticism from the 1970's till the early 2000's  - feminist, queer, post-colonial, and post-secular theories – and explore their relation to theatrical performance. We will focus not only on the ways in which these theories shed light on performance – but also on the images and models borrowed by them from the fields of theatre and drama (mask, mimicry, drag, performance). Finally, we will ask about the place of critical theories today, their heritage, the horizons currently forming for thinking about theatre and culture.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2100-01 תאוריות וביקורת:גישות תרבותיות-חברתיות
Theories and Criticism: Cultural Approaches
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר ליפשיץ יאיר

סילבוס מפורט/דף מידע
 

תיאוריות וביקורת: גישות תרבותיות-חברתיות

Theories and Criticsm: Socio-Cultural Approaches

סמסטר ב, תשע"ה

2 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר יאיר ליפשיץ

דואר אלקטרוני: yairlip@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות. קריאה, כתיבת עבודה מסכמת

 

מרכיבי הציון הסופי

100% עבודה מסכמת

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 

1.      תיאטרון כהתרחשות חברתית: תיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות

א.      תיאטרון וחברה, תיאטרון בחברה: מבט סוציולוגי.

ב.       "דרמה חברתית" ותפקידו התרבותי של המופע: המודל האנתרופולוגי של טרנר.

ג.        פרפורמנס וידע רפרטוארי: משכנר לטיילור.

2.      גוף, מופע, יחסי-כוח

א.      גוף, ידע וכוח במודל הפוקויאני.

ב.       תיאטרון, גוף ויחסי-כוח: אשרור וחתרנות.

3.      תיאטרון ומגדר: תיאוריות פמיניסטיות

א.      פמיניזמים.

ב.       אסטרטגיות פמיניסטיות בתיאטרון: מבט, מופע, מחקר.

ג.        מגדר כפרפורמנס: באטלר.

4.      תיאטרון, מיניות ותשוקה: תיאוריות קוויריות

א.      מלימודים הומו-לסביים לתיאוריה קווירית.

ב.       קוויריות בתיאטרון, הקוויריות של התיאטרון.

5.      תיאטרון, גזע, ומפגשים בין-תרבותיים: תיאוריות פוסט-קולוניאליות

א.      תיאוריה פוסט-קולוניאלית: אימפריאליזם, מסכות וחיקוי.

ב.       מפגשים בין-תרבותיים בתיאטרון.

6.      סיכום: תיאוריות ביקורתיות היום ומקומה של יצירת האמנות

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

 

1.      תיאטרון כהתרחשות חברתית: תיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות

-          אוריין, דן. תאטרון בחברה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2008. עמ' 63-85.

-          בורדיה, פייר. שאלות בסוציולוגיה. תרגום אבנר להב. תל אביב: רסלינג, 2005.

-          טרנר, ויקטור. " לימינליות וקומיוניטס." התהליך הטקסי: מבנה ואנטי מבנה. תל אביב: רסלינג, 2004, עמ' 87-115.

-          רפ, אורי. סוציולוגיה ותיאטרון. תל אביב: ספריית פועלים, תשל"ג.

-          De la Fuente, Eduardo. "The Artwork Made Me Do It: Introduction to the New Sociology of Art." Thesis Eleven 103:3 (2010), pp. 3-9.

-          Schechner, Richard. “Restoration of Behavior.” Between Theatre and Anthropology. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985. pp. 35-116.

-          Taylor, Diana. “Acts of Transfer.” The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas. Durham: Duke University Press, 2003. pp. 1-52.

-          Turner, Victor. From Ritual to Theatre: the Human Seriousness of Play. New York: PAJ Publications, 1982.

 

2.      גוף, מופע, יחסי-כוח: תיאטרון וביצועים שמחוצה לו

-          פוקו, מישל. "ההיפותזה הדכאנית." תולדות המיניות I: הרצון לדעת. תרגום גבריאל אש.  תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1996. עמ' 15-38.

-          Shepherd, Simon. “Introduction: Theatrically Imagined Bodies”; “Body and Script.” Theatre, Body and Pleasure. New York: Routledge, 2006. pp. 1-54.

 

3.      תיאטרון ומגדר: תיאוריות פמיניסטיות

-          באטלר, ג'ודית. קוויר באופן ביקורתי. תרגום דפנה רז. תל אביב: רסלינג, 2001. עמ' 38-65.

-          --- "חיקוי ומרי מגדרי." מעבר למיניות: מבחר מאמרים בלימודים הומו-לסביים ותיאוריה קווירית. עורכים יאיר קדר, עמליה זיו ואורן קנר. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2003. עמ' 329-346.

-          מאלווי, לורה. "עונג חזותי וקולנוע נרטיבי." ." ללמד פמיניזם: מקראה. עורכות דלית באום ואחרות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2006. עמ' 118-133.

-          סיקסו, הלן. "צחוקה של המדוזה." ללמד פמיניזם: מקראה. עורכות דלית באום ואחרות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2006. עמ' 134-153.

-          Aston, Elaine. An Introduction to Feminism and Theatre. London and New York: Routledge, 1995. pp. 35-77.

-          Butler, Judith. "Performative Acts and Gender Constitution: and Essay on Phenomenology and Feminist Theory." Theatre Journal 40:4 (1988), pp. 519-531.

-          Case, Sue-Ellen. “Classic Drag: The Greek Creation of Female Parts.” Theatre Journal 37:3 (1985), pp. 317-327.

-          Dolan, Jill. The Feminist Spectator as Critic. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1988.

 

 

1.      תיאטרון, מיניות ותשוקה: תיאוריות קוויריות

-          זיו, עמליה ואייל גרוס. "בין תיאוריה לפוליטיקה: לימודים הומו-לסביים ותיאוריה קווירית." מעבר למיניות: מבחר מאמרים בלימודים הומו-לסביים ותיאוריה קווירית. עורכים יאיר קדר, עמליה זיו ואורן קנר. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2003. עמ' 9-44.

-          קוסופסקי-סדג'וויק, איב. "האפיסטמולוגיה של הארון (קטעים נבחרים)." מעבר למיניות: מבחר מאמרים בלימודים הומו-לסביים ותיאוריה קווירית. עורכים יאיר קדר, עמליה זיו ואורן קנר. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2003. עמ' 303-328.

-          Bottoms, Stephen J. "The Efficacy/Effeminacy Braid: Unpacking the Performance Studies/Theatre Studies Dichotomy," Theatre Topics 13:2 (2003), pp. 173-187.

-          Case, Sue-Ellen. “Towards a Butch-Femme Aesthetic.” Discourse 11:1 (1988-9), pp. 55-73. [Reprinted in: Camp: Queer Aesthetics and the Performing Subject. Ed.: Fabio Cleto. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999. pp. 185-199.

-          McNulty, Charles. “The Queer as Drama Critic.” Theater 24:2 (1993), pp. 12-20.

-          Sinfield, Alan. Out on Stage: Lesbian and Gay Theatre in the Twentieth Century. New Haven: Yale University Press, 1999.

-          Solomon, Alisa. "Great Sparkles of Lust: Homophobia and the Antitheatrical Tradition." The Queerest Art: Essays on Lesbian and Gay Theater. Eds. Alisa Solomon and Framji Minwalla. New York: New York University Press, 2002), pp. 9-20.

 

2.      תיאטרון, גזע, ומפגשים בין-תרבותיים: תיאוריות פוסט-קולוניאליות

-          באבא, הומי ק. "שאלת האחר: הבדל, אפליה ושיח קולוניאלי." קולוניאליות והמצב הפוסט-קולוניאלי. עורך יהודה שנהב. תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים, 2004. עמ' 107-127.

-          בויארין, דניאל. "נשף המסיכות הקולוניאלי: ציונות, מגדר, חיקוי." תיאוריה וביקורת 11 (1997), עמ' 123–144.

-          סעיד, אדוארד. אוריינטליזם. תרגום עתליה זילבר. תל אביב: עם עובד, 2000.

-          פנון, פרנץ. עור שחור, מסכות לבנות. תרגום תמר קפלנסקי. תל אביב: מעריב, 2004.

-          Bhabha, Homi K. “Of Mimicry and Man.” The Location of Culture. London: Routledge, 2000. pp. 85-92.

-          Crow, Brian. An Introduction to Post-Colonial Theatre. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

-          Lo, Jacqueline and Helen Gilbert. "Toward a Topography of Cross-Cultural Theatre Praxis." TDR 46:3 (Autumn 2002), pp. 31-53.

 

3.      סיכום: תיאוריות ביקורתיות היום ומקומה של יצירת האמנות

-          Best, Stephen and Sharon Marcus. "Surface Reading: An Introduction." Representations  108:1 (2009), pp. 1-21.

-          Felski, Rita. "'Context Stinks!'" New Literary History 42:4 (2011), pp. 573-591.

-          Latour, Bruno. "Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern." Critical Inquiry 30:2 (2004), pp. 225-248.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת