חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  תאוריות וביקורת:גישות תרבותיות-חברתיות
  Theories and Criticism: Cultural Approaches                                                          
0811-2100-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1200-1400206אמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר בן-שאול דפנה
סילבוס מקוצר
השיח העכשווי בחקר התיאטרון מכיר זה כבר בזיקה בין מופע תיאטרון למופע חברתי ובצורך להבין את התיאטרון כאירוע סוציו-תרבותי – אירוע שאינו מוגבל לדיון ישיר בתוצרים הישירים של התיאטרון ולא יכול להסתפק בסמיוטיקה של הצגה ובגישות קונטרה-סמיוטיות. מנקודת מבט זו, התיאטרון הוא "שדה" בעל אינטראקציה לשדות אחרים ויחסי כוח פנימיים וחיצוניים. כדי להבינו כאירוע הממוקם בהקשר נתייחס לגישה אנתרופולוגית ולראייה סוציולוגית. בהמשך לכך נעסוק בפוסט-קולוניאליזם, שקיומו מנומק על-ידי אידיאולוגיה, ונוסיף לכך מושגי מפתח מגישות פמיניסטיות ומגדריות. זאת בלוויית המחשות ממופעים וגילויים אמנותיים ותרבותיים נוספים. ההתבוננות הביקורתית תופנה גם כלפי הגישה התיאורטית עצמה.
Course description
 Contemporary discourse in theatrical studies has long acknowledged the affinity between theatrical performance and social performativity, as well as the need to understand theater as a socio-cultural event – one which is neither confined to a direct discussion of theatrical products, nor satisfied with the semiotics of the theater or counter-semiotic approaches. From this standpoint, the theater is a "field" interacting with other fields, involved in both internal and external power relations. In order to view the theatrical event as a contextual one, we will study the anthropological and sociological approaches, followed by an approach whose rationale is ideological –post-colonialism, to which key concepts in feminist and gender related theories will be added, regarding all these theories with a critical gaze. Theoretical viewpoints will be illustrated by performances and other artistic and cultural manifestations.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2100-01 תאוריות וביקורת:גישות תרבותיות-חברתיות
Theories and Criticism: Cultural Approaches
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר בן-שאול דפנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
תיאוריות וביקורת: גישות תרבותיות-חברתיות
Theories and Criticism: Socio-Cultural Approaches
סמסטר ב', תשע"ג
2 ש"ס
שיעור חובה
(עבור תלמידי תיאטרון – מותנה בלימוד תיאוריות וביקורת סמסטר א').
 
שם המרצה: ד"ר דפנה בן-שאול
דואר אלקטרוני: bensha@post.tau.ac.il
שעות קבלה: יום א', 14:00-16:00, יום ד', 13:00-14:00(מקסיקו חדר 106), בתיאום במייל
 
 
דרישות וציון
נוכחות מלאה ופעילה, מעקב שוטף אחר התוכנית וקריאת החומר הנדרש לשיעורים וכתיבת עבודה במתכונת של בחינת בית. בעבודה יש לענות על שאלה על המופע התרבותי (60%) ולבחור בשאלה נוספת מתוך שתיים 0%) 4). השאלות מחייבות ביסוס ופיתוח עצמאי של הנאמר בקורס באמצעות שימוש בפריטים ביבליוגרפים רלוונטיים מתוך מקורות הקורס (ולא בהכרח פריטי החובה), שניים לכל הפחות בכל שאלה, תוך הפניה אקדמית ספציפית כנהוג. בשתי השאלות יש לכלול יישום עצמאי של הגישה על אירוע (תיאטרוני או פרפורמטיבי וטקסי במובן תרבותי רחב יותר) שנבחר על-ידי המשיבים.
 
נושאי הקורס
פתיחה: הצגת הרציונל התרבותי-חברתי לחקר התיאטרון
 
1.גישה אנתרופולוגית
1.1 הבחנות בין גישה אנתרופולוגית וגישה סוציולוגית לחקר התיאטרון וההשקה ביניהן.
1.2 רעיון המופע התרבותי והבחנות טרנר.
1.3 המופע התרבותי ומופע התיאטרון על-פי שכנר.
1.4 יישומים עכשוויים בפרפורמנס ותיאטרון.
 
2. גישה סוציולוגית
2.1 החברה כתיאטרון/התיאטרון כחברה: מטפורת התיאטרון כתשתית.
2.2 גילויים מודרניים לתיאוריית התפקידים.
2.3 משחק ומשחקי תפקידים בתיאטרון מבעד לתיאוריית התפקידים.
2.4 ניתוח האירוע התיאטרוני בפרמטרים סוציולוגיים: בורדייה ויישומיו.
 
3. אידיאולוגיה חברתית-תרבותית: פוסט קולוניאליזם  
3.1 מה בין תיאוריה ואידיאולוגיה: הבסיס המטריאליסטי-היסטורי ויעדי הפוסט-קולוניאליזם.
3.2 הפרפורמטיביות של השפה על פי פאנון
3.3 אוריינטליזם על פי סעיד וזיהוי בדימויים חזותיים.
3.4 ה-mimicry  על פי הומי באבא כמפתח למשחק תפקידים פוסט-קולוניאלי.
 
4. פמיניזמים ומופע
4.1 בין 'פמיניזמים' ומגמות בחקר התיאטרון.
4.2 מבטים גבריים על אובייקט נשי וחלופות פמיניסטיות.
4.3 קריאות קוויריות.
4.4 פלטפורמה: פורום כיתתי להצגת מקרים
 
ביבליוגרפיה (הפריטים הסרוקים מסומנים בכוכבית)
 
סקירה מקיפה של תיאוריות והתייחסות כללית לגישה חברתית ואידיאולוגית
 
Carlson, Marvin, Theories of the Theatre: A Historical and Critical Survey, from Greeks to the Present, Ithaca and London: Cornell University Press, 1984.
----------, Performance: A Critical Introduction, London and New York: Routledge, 1996.
Fortier, Mark, Theory/Theatre: An Introduction, London and New York: Routledge, 1997. [ch. 2, pp. 70-86; ch. 3, pp. 103-117, 130-143]
 
גישה אנתרופולוגית
טרנר, ויקטור, התהליך הטקסי: מבנה ואנטי מבנה, תל אביב: רסלינג, 2004.
[חובה: פרק 3, "לימינליות וקומיוניטס", עמ' 87-115] *
 
Barba, Eugenio and Savarese, Nicola, A Dictionary of Theatre and Anthropology, London and New York: Routledge, 2006.
Fischer-Lichte, Erika, Theatre, Sacrifice, Ritual: Exploring Forms of Political Theatre, London and New York: Routledge, 2005. ["Reconceptualizing Theatre and Ritual", pp. 17-45]
Schechner, Richard, Between Theatre and Anthropology, University of Pennsylvania Press, 1985.
[המלצה: פרק 1, "Points of Contact Between Anthropological and Theatrical Thought", עמ' 3-33] *
    ------, Performance Studies, New York & London: Routledge, 2002.
    [המלצה: פרקים 1-2, "What is Performance Studies?" ו-"What is Performance?"; חובה: פרק 3, "Ritual"]*
    ------, Performance Theory, New York & London: Routledge, 1988.
    [המלצה: פרק 4,  "From Ritual to Theater and Back: The Efficacy-Entertainment Braid", עמ' 106-148]
    
      גישה סוציולוגית
אוריין, דן, " תיאטרון בחברה: התיאטרון הישראלי," בתוך מותר מס' 7 (1999), עמ' 67-72. [חובה] *
אוריין דן, תיאטרון בחברה, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2008. [ספר שהמאמר הקודם הוא תמציתו. הספר כולו מומלץ ורלוונטי ביותר למיקוד בסוציולוגיה ותיאטרון]
בורדייה, פייר, שאלות בסוציולוגיה, תרגום: אבנר להב, תל אביב: רסלינג, 2005. [חובה: "על כמה מתכונות השדה", עמ' 113-119; *המלצה: "אבל מי יצר את היוצרים?", עמ' 193-205]
גופמן, ארווינג, הצגת האני בחיי היומיום, תרגום: שלמה גונן, תל אביב: רשפים, 1989.
רפ, אורי, סוציולוגיה ותיאטרון, תל אביב: ספריית פועלים, תשל"ג.
----------, עולמו של המשחק, תל אביב: אוניברסיטה משודרת, 1984.
 
אידיאולוגיה פוסט-מרקסיסטית ופוסט קולוניאליזם
אלתוסר, לואי, על האידיאולוגיה, תרגום: אריאלה אזולאי, תל אביב: רסלינג, 2003. [המלצה: אחרית דבר מאת אייל דותן, עמ' 83-100]
באבא, הומי ק., "שאלת האחר: הבדל, אפליה ושיח קולוניאלי", בתוך יהודה שנהב (עורך), קולוניאליות והמצב הפוסט-קולוניאלי, תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים, 2004, עמ' 107-127.
גרמשי, אנטוניו, על ההגמוניה: מבחן מתוך מחברות הכלא, תרגום: אלון אלטרס, תל אביב: רסלינג, 2004. [המלצה: עמ' 127-133]
יאנג, רוברט, פוסט-קולוניאליזם: מבוא, תל אביב: רסלינג, 2008 [קריא ומומלץ]
סעיד, אדוארד, אוריינטליזם, תרגום: עתליה זילבר, תל אביב: עם עובד, 2000 [1978].
פאנון, פרנץ, עור שחור, מסכות לבנות, תרגום: תמר קפלנסקי, תל אביב: מעריב, 2004. [חובה: פרק 1, "השחור והשפה", עמ' 14-32] *
----------, מקוללים עלי אדמות, תרגום: אורית רוזן, תל אביב: בבל, 2006.
שנהב, יהודה וחבר, חנן, "המבט הפוסטקולוניאלי", תיאוריה וביקורת, מס' 20 (2002), עמ' 9-22. [חובה] *
שנהב יהודה (עורך), קולוניאליות והמצב הפוסט-קולוניאלי, תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים, 2004, עמ' 189-200 (המאמר הקודם מופיע בשם "מגמות במחקר הפוסט-קולוניאלי", עמ' 189-200. האנתולוגיה מחולקת למאמרי בסיס ולמאמרים העוסקים בהקשר הישראלי).
 
המלצות נוספות: עיון במאמרים נוספים בתיאוריה וביקורת מס' 20 (2002) ובתיאוריה וביקורת מס' 29 (2006) המוקדשים לנושא הפוסט-קולוניאליזם.
 
Bhabha, Homi K., The Location of Culture, London: Routledge, 2000.
  *[חובה: פרק 4, "Of Mimicry and Man", עמ' 85-92]
 Fischer-Lichte, Erika, “Interculturism in Contemporary Theatre,” in Pavis, Patrice (Ed.) The Intercultural Performance Reader, London and New York: Routledge, 1996, pp. 27-40.
 
זהות מגדרית וגישות פמיניסטיות
 
באום דלית, ושות' (עורכות), ללמוד פמיניזם: מקראה, תל אביב: הקיבוץ המאוחד (מגדרים), 2006. [הלן סיקסו, "צחוקה של המדוזה", עמ' 134-153; לורה מאלווי, "עונג חזותי וקולנוע נרטיבי, עמ' 118-133] *
באטלר, ג'ודית, קוויר באופן ביקורתי, תרגום: דפנה רז, תל אביב: רסלינג, 2001.
[מירי רוזמרין, "הקדמה – בין חזרה לשכתוב: ג'ודית באטלר והפרפורמטיביות של הזהות", עמ' 7-20] *
בורדייה, פייר, השליטה הגברית, תל אביב: רסלינג, 2007.
סיקסו, הלן, וקתרין קלמנט, זה עתה נולדה, תרגום: הילה קרס, תל אביב: רסלינג, 2006.
Aston, Elaine, An Introduction to Feminism and Theatre, London and New York: Routledge, 1995.   [פרק 1: "Background", פרק 2: "Finding a Tradition", עמ' 1-34]*
Case, Sue-Ellen, Feminism and Theatre, New York: Methuen, 1988.
Case, Sue-Ellen (ed.), Performing Feminisms: Feminist Critical Theory and Theatre, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1990.
Dollan, Jill, The Feminist Spectator as Critic, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1988.
[פרק 1: "The Discourse of Feminisms: The Spectator and Representation", עמ' 1-18; פרק 3: Ideology in Performance: Looking through the Male Gaze"", עמ' 41-58] *
Hart, Lynda and Phelan, Peggy(eds.), Acting Out: Feminist Performances, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1993.
Irigaray, Luce Speculum of the Other Woman, trans. Gilliann C. Gill, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1974.
 
 
.
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת