חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לתיאטרון הפוסט מודרני
  Post-Modern Theatre: an Introduction  
0811-1343-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1200-1400001 קיקואיןשיעור ד"ר הררי דרור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הפוסטמודרניזם הוא מונח המשקף מפנה פרדיגמטי בצורת המחשבה המערבית, בפרקטיקה התרבותית ובסגנון האמנותי ברבע האחרון של המאה ה-20. כיצד משפיע מפנה זה על התיאטרון? באיזה אופן שונים גילוייו של התיאטרון הפוסטמודרני מזה של התיאטרון המודרני? נעמוד על מספר מושגים מרכזיים בתיאוריה  הפוסטמודרנית– דקונסטרוקציה, פרודיה, ריזום, סימולקרה, אינטרטקסטואליות ופרפורמנס –ונבחן את ביטויים בתיאטרון לקראת סוף המאה ה-20. פרק מיוחד יוקדש למושג פוסט-דרמטי ולדיון בשאלת הייצוג.

Course description

The term postmodernism reflects a paradigmatic turn in western philosophy, cultural practices and art. How did this turn influence the theatre? In what way manifestations of postmodern theatre differ from modern ones? We will discuss some pivotal terms pertinent to postmodern thought and practice – such as deconstruction, parody, rhizome, simulacra, intertextuality and performance – and will look into their application in late twentieth century theatre. A special discussion will be devoted to the term post-dramatic theatre and the question of representation.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1343-01 מבוא לתיאטרון הפוסט מודרני
Post-Modern Theatre: an Introduction
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר הררי דרור

סילבוס מפורט/דף מידע

 

מבוא לתיאטרון הפוסט-מודרני

Post-Modern Theatre: An Introduction

סמסטר ב , תשע"ט

2 ש"ס

שיעור

שם המרצה: ד"ר דרור הררי

דואר אלקטרוני: drorh@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל.

 

תאור הקורס

הפוסטמודרניזם הוא מונח המשקף מפנה פרדיגמטי בצורת המחשבה המערבית, בפרקטיקה התרבותית ובסגנון האמנותי ברבע האחרון של המאה ה-20. כיצד משפיע מפנה זה על התיאטרון? באיזה אופן שונים גילוייו של התיאטרון הפוסטמודרני מזה של התיאטרון המודרני? נעמוד על מספר מושגים מרכזיים בתיאוריה  הפוסטמודרנית– דקונסטרוקציה, פרודיה, ריזום, סימולקרה, אינטרטקסטואליות ופרפורמנס –ונבחן את ביטויים בתיאטרון לקראת סוף המאה ה-20. פרק מיוחד יוקדש למושג פוסט-דרמטי ולדיון בשאלת הייצוג.

 

תאור הקורס באנגלית  

The term postmodernism reflects a paradigmatic turn in western philosophy, cultural practices and art. How did this turn influence the theatre? In what way manifestations of postmodern theatre differ from modern ones? We will discuss some pivotal terms pertinent to postmodern thought and practice – such as deconstruction, parody, rhizome, simulacra, intertextuality and performance – and will look into their application in late twentieth century theatre. A special discussion will be devoted to the term post-dramatic theatre and the question of representation.

דרישות הקורס

נוכחות, קריאה, צפייה,  מבחן סוף סימסטר.

 

מרכיבי הציון הסופי

100% מבחן סוף סימסטר

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

הקורס יורכב מחמישה פרקים מרכזיים:

  • מבוא כללי: מהו הפוסטמודרני? גישות שונות להגדרתו.
  • פוסטמודרניזם ומשבר הייצוג.
  • גילויים פוסטמודרניים באמנות: צמיחתם של רגישות אסתטית חדשה ושל תיאטרון פוסטדרמטי.
  • המעבר מתיאטרון-דרמטי לפרפורמנס.
  • מושגי מפתח במחשבה הפוסטמודרנית וביטויים בתיאטרון.

 

רשימת ספרות (חלקית)

  • גורביץ', דוד, פוסטמודרניזם: תרבות וספרות בסוף המאה ה-20. תל-אביב: דביר, 1997.
  • ג'יימסון,פרדריק,  פוסטמודרניזם: או ההגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר(תל-אביב: רסלניג, 2002)
  • ז'אן-פרנסואה, ליוטאר, הסברים על הפוסטמודרני. תל אביב: רסלינג, 2006.

 

Bemamou, Michael, “Presence and Play” in Performance in Postmodern Culture, eds. Benamou and Caramello. Coda Press, 1977. 3-7.

Birringer, Johannes, Theatre, Theory, Postmodernism. Univ. of Indiana Press, 1991.

Foster, Hal (ed.), The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. Bay Press, 1983.

Hassan, Ihab, “Toward a Concept of Postmodernism” in The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture. Ohio State Univ. Press, 1987. 84-96.

Hassan, Ihab, “”Pluralism in Postmodern Perspective” in The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture. Ohio State Univ. Press, 1987. 167-175.

Kaye, Nick, Postmodernism and Performance. Macmillan, 1994. 1-23.

Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic Theatre. London and New York: Routledge, 2006.

 

 

הערות או שונות 

תהיה הקפדה על נוכחות. מעל שלושה חיסורים לא תתאפשר הגשת מבחן ולא ירשם ציון.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת