חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  מבוא לתאטרון הפוסט מודרני
  Post-Modern Theatre: An Introduction                                                                 
0811-1343-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1200209מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר הררי דרור
סילבוס מקוצר
הפוסטמודרניזם הוא מונח המשקף מפנה פרדיגמטי בצורת המחשבה המערבית, בפרקטיקה התרבותית ובסגנון האמנותי ברבע האחרון של המאה ה-20. כיצד משפיע מפנה זה על התיאטרון? באיזה אופן שונים גילוייו של התיאטרון הפוסטמודרני מזה של התיאטרון המודרני? נעמוד על מספר מושגים מרכזיים בתיאוריה הפוסטמודרנית– דקונסטרוקציה, פרודיה, ריזום, סימולקרה, אינטרטקסטואליות ופרפורמנס –ונבחן את ביטויים בתיאטרון לקראת סוף המאה ה-20. פרק מיוחד יוקדש למושג פוסט-דרמטי ולדיון בשאלת הייצוג.
Course description
The term postmodernism reflects a paradigmatic turn in western philosophy, cultural practices and art. How did this turn influence the theatre? In what way manifestations of postmodern theatre differ from modern ones? We will discuss some pivotal terms pertinent to postmodern thought and practice – such as deconstruction, parody, rhizome, simulacra, intertextuality and performance – and will look into their application in late twentieth century theatre. A special discussion will be devoted to the term post-dramatic theatre and the question of representation.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1343-01 מבוא לתאטרון הפוסט מודרני
Post-Modern Theatre: An Introduction
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | ד"ר הררי דרור

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
מבוא לתיאטרון הפוסט-מודרני
Post-Modern Theatre: An Introduction
סמסטר ב, תשע"ד
2 ש"ס
שיעור
שם המרצה: ד"ר דרור הררי
דואר אלקטרוני: drorh@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל.
 
דרישות הקורס
נוכחות, קריאה, צפייה,מבחן בית.
תהיה הקפדה על נוכחות. מעל שלושה חיסורים לא תתאפשר הגשת מבחן בית ולא ירשם ציון.
 
מרכיבי הציון הסופי
100% מבחן בית
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
הקורס יורכב מחמישה פרקים מרכזיים:
-          מבוא כללי: מהו הפוסטמודרני? גישות שונות להגדרתו.
-          פוסטמודרניזם ומשבר הייצוג.
-          גילויים פוסטמודרניים באמנות: צמיחתם של רגישות אסתטית חדשה ושל תיאטרון פוסטדרמטי.
-          המעבר מתיאטרון-דרמטי לפרפורמנס.
-          מושגי מפתח במחשבה הפוסטמודרנית וביטויים בתיאטרון.
 
רשימת ספרות (חלקית)
-          גורביץ', דוד, פוסטמודרניזם: תרבות וספרות בסוף המאה ה-20. תל-אביב: דביר, 1997.
-          ג'יימסון,פרדריק, פוסטמודרניזם: או ההגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר(תל-אביב: רסלניג, 2002)
-          ז'אן-פרנסואה, ליוטאר, הסברים על הפוסטמודרני. תל אביב: רסלינג, 2006.
 
Bemamou, Michael, “Presence and Play” in Performance in Postmodern Culture, eds. Benamou and Caramello. Coda Press, 1977. 3-7.
 
Birringer, Johannes, Theatre, Theory, Postmodernism. Univ. of Indiana Press, 1991.
 
Foster, Hal (ed.), The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. Bay Press, 1983.
 
Hassan, Ihab, “Toward a Concept of Postmodernism” in The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture. Ohio State Univ. Press, 1987. 84-96.
 
Hassan, Ihab, “”Pluralism in Postmodern Perspective” in The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture. Ohio State Univ. Press, 1987. 167-175.
 
Kaye, Nick, Postmodernism and Performance. Macmillan, 1994. 1-23.
 
Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic Theatre. London and New York: Routledge, 2006.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת