חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הערכת הישגים-מושגי יסוד במדידה והערכת הלומד
  Basic Terminology in the Learner'S Assessment  
0769-1007-02
חינוך
סמ'  ב'0830-1000 שיעור ות ד"ר לוי ורד עדי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יציג תפיסה רחבה של הערכת הישגים בביה"ס, הן מההיבט התיאורטי והן מההיבט היישומי. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים נושאים מרכזיים בהערכה בית ספרית, יפתחו גישה ביקורתית כלפי ההערכה הקיימת היום בבתי הספר ויכירו מושגי-יסוד, עקרונות וסוגיות בתחום הערכת תלמידים. החשיפה תהייה גם להערכה המסורתית וגם לחלופות בהערכה, תוך התמקדות בהערכת הלומד בחינוך העל יסודי ובפיתוח כלי הערכה בהתייחס לשיקולי דעת ובהתאמה ליחידות הוראה בתחומי התוכן השונים.
Course description
The course will present a broad view of school achievements evaluation, both theoretically and practically. During the course of studies, students will become familiar with central issues of school evaluation, will develop a critical approach towards the existing school evaluation system and will become familiar with basic terminology, principles and issues in the field of pupils’ assessment. There will be an exposure to traditional as well as alternative assessment processes; this will be done through focusing on the high school learner’s evaluation and on the development of assessment tools in reference to discretion and in accordance with the teaching units in the various content domains.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת