חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  ניירות עמדה במדיניות החינוך
  Position Papers On Educational Policy  
0722-8001-01
חינוך
 
סמ'  א'1200-1400006 שרתסמינר פרופ יוגב אברהם
סמ'  ב'1200-1400006 שרתסמינר
דרישות קדם  
 
 
סילבוס מקוצר

ניירות עמדה, המכוונים להשפיע על מדיניות החינוך בנושאים ספציפיים, הפכו לכלי עבודה מקובל בקרב חוקרי חינוך. בנבדל  ממחקר חינוכי  קלאסי, הם מכוונים מראש לפיתוח עמדה מסויימת, ונשענים על מגוון של מקורות ושל דרכי ביצוע. בחלקו הראשון של הסמינר, נעסוק בניתוח דגמים שונים של ניירות עמדה שנכתבו ופורסמו העשור האחרון. בהמשך, יתמקדו המשתתפים בפיתוח ניירות עמדה בנושאים הקשורים במדיניות החינוך על-פי בחירתם. חובות הסמינר כוללות הצגת תכנונו  ופיתוחו של נייר העמדה והצגת הנייר הסופי.

סילבוס מפורט

חינוך
0722-8001-01 ניירות עמדה במדיניות החינוך
Position Papers On Educational Policy
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | פרופ יוגב אברהם

סילבוס מפורט/דף מידע
אוניברסיטת תל-אביב סמינר שנתי, תשע"ג
 
בית-הספר לחינוך
החוג למדיניות ומינהל בחינוך
 
 
סמינר מ"א: ניירות עמדה במדיניות החינוך
0722.8001.01
פרופ' אברהם יוגב
פגישות הסמינר: יום ה', 12:00-14:00, שרת 006
 
שעת קבלה: יום ה', 11:00-12:00, שרת 344 (טל. 03-6407106)
 
חובות המשתתפים:
א. הגשת שני רפרטים בע"פ במהלך הסמסטר הראשון. רפרט אחד על נושאי הדיונים המפורטים בהמשך ורפרט שני על תכנון נייר העמדה של המשתתפים. הרפרטים, וכן ניירות העמדה המתוכננים, יעובדו ויבוצעו בידי זוגות של משתתפים בסמינר.
 
ב. ביצוע נייר העמדה, הצגתו בע"פ בחלקו האחרון של הסמסטר השני, והגשתו בכתב עם סיום השנה.
 
דיונים במהלך הסמסטר הראשון
פגישה 1 - ניירות עמדה ורפורמה בחינוך: מבוא.
 
פגישה 2 - ניירות עמדה כהצעות לרפורמה ברמה הראשונה.
 
א. נקודת מוצא פסיכולוגית – ניהולית:
שלמה שרן ודב ישי, "שינוי מתוכנן בחינוך: כיצד?" עמ' 169-214 בתוך יהודית דנילוב (עורכת), תכנון מדיניות החינוך - ניירות עמדה תש"ן - תשנ"ג, כרך ראשון. ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, תשנ"ד.
 
ב. נקודת מוצא פילוסופית:
רוני אבירם, "הכוונה עצמית מול הפנמת דפוסים חברתיים כמטרות חינוכיות בחברה פוסט-מודרנית", עמ' 283-342 בתוך יהודית דנילוב (עורכת), תכנון מדיניות החינוך - ניירות עמדה תשנ"ד. ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, תשנ"ו.
 
ג. נקודת מוצא סוציולוגית:
1. אברהם יוגב, "מדיניות החינוך בישראל כלפי קידומם של תלמידים מקבוצות חברתיות חלשות". עמ' 175-205 בתוך תכנון מדיניות החינוך: ניירות עמדה והחלטות ועדת הקבע של המזכירות הפדגוגית. ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, תשמ"ח.
2. אברהם יוגב, "צמצום פערים חברתיים בחינוך בעידן הפוסטמודרני". עמ' 33-23 בתוך יובל דרור, דוד נבו ורנה שפירא (עורכים), תמורות בחינוך, תל-אביב: רמות, 2003.
 
פגישות 3-4 - ניירות עמדה כהצעות לרפורמה ברמה השניה
א. שלבים שונים במערכת החינוך:
1. יצחק קשתי, אהוד מנור, מרגלית יוסיפון ומירה חניק "ניהול כיתה בחטיבת-הביניים: בעיות ומשמעויות". עמ' 51-81 בתוך יהודית דנילוב (עורכת), ניירות עמדה – תכנון מדיניות החינוך תשמ"ט. ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, תש"ן.
 
2. אברהם יוגב, "בית הספר התיכון העתידי: הליכי שינוי ועיצוב מדיניות". שם, עמ'
29-49. (כמו כן בתוך ר. שפירא וא. כשר, עורכים, רשפים. ת"א: אוניברסיטת ת"א, תשנ"א, עמ' 275-293).
 
ב. הכשרת מורים מנהלים ומפקחים:
1. משה זילברשטיין, "ההוראה כעיסוק פרקטי - רפלקטיבי: השתמעויות להכשרה והשתלמות מורים". עמ' 57-107 בתוך יהודית דנילוב (עורכת) תכנון מדיניות החינוך: ניירות עמדה תשנ"ה-תשנ"ו, כרך ב'. ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, תשנ"ז.
 
2. מיכאל חן, "הכשרת מנהלים ומפקחים להנהגת בית-ספר קהילתי-עצמאי". שם, עמ' 157-185.
3. דן ענבר, "הכשרה לתפקידי ניהול בבתי-ספר: כיוונים, השלכות והצעה". שם, עמ'
187-108.
 
פגישה 5-6 ניירות עמדה לעומת מחקרים ופרוייקטים
א. מוסדות ההכשרה להוראה - ניירות עמדה לעומת מחקר.
אברהם יוגב, "ועדת דוברת ועתידן של המכללות לחינוך". עמ' 210-198 בתוך דרורה כפיר ותמר אריאב (עורכות), משבר ההוראה: לקראת הכשרת מורים מתוקנת. ירושלים ותל-אביב: מכון ון-ליר והקיבוץ המאוחד, 2009.
לעומת
Sima Yogev and Abraham Yogev, "Teacher Educators as researchers: A Profile of Research in Israeli Teacher Colleges versus University Departments of Education". Paper Presented at the 15th World Congress of Sociology, Brisbane, 2002.
או בעברית:
סימה יוגב ואברהם יוגב, "מורי מורים כחוקים: המחקר במכללות לחינוך לעומת המחקר באוניברסיטאות". דפים 40, עמ' 107-90, 2005.
 
ב. חינוך הומניסטי - נייר עמדה מחקרי לעומת ניירות קונצפטואליים.
חנה איילון ואברהם יוגב, "מעמד הלימודים ההומניסטיים לעומת לימודי המדעים בחינוך התיכון בישראל". עמ' 145-192 בתוך יהודית דנילוב (עורכת), תכנון מדיניות החינוך: ניירות עמדה תשנ"ד (תשנ"ו).
 
לעומת
יואב בן-דב, "לימודים הומניים ומבנה הידע", ויעקב עירם, "החינוך ההומניסטי ומיקומו במערכת החינוך בישראל". שם, עמ' 17-61.
 
ג. חינוך מדעי ותקשורתי – נייר עמדה לעומת פרוייקט.
דוד גורדון ואחרים, "בית-ספר כמרכז תקשורת". עמ' 113-168 בתוך יהודית דנילוב (עורכת), תכנון מדיניות החינוך: ניירות עמדה תש"ן-תשנ"ג. כרך ראשון (תשנ"ד).
 
לעומת
דוד חן, "בית-ספר "כרמים" בראשון לציון - עקרונות ותכנון של מודל חדשני בחינוך".
עמ' 87-118 בתוך דוד חן (עורך), החינוך לקראת המאה ה-21. תל-אביב: רמות, 1995.
 
ד. החינוך הטכנולוגי - נייר עמדה לעומת הערכת פרוייקט.
שלמה וקס, "תפקידיה של האקדמיה בעיצוב תוכני ההוראה ובהכשרת המורים למקצועות הטכנולוגיה והמדע", עמ' 45 - 52 בתוך דרורה כפיר (עורכת), הכשרה להוראה כהכשרה לפרופסיה אקדמית - ניירות עמדה. ירושלים מכון ון-ליר, 1999.
 
לעומת
אברהם יוגב, הערכת ניסוי חלוץ של ארגון הלימודים החדש בנתיב הטכנולוגי. משרד החינוך, המינהל למדע ולטכנולוגיה, 2002.
 
פגישות 7-8 - נייר עמדה לעומת דו"ח ועדה
א. בחינות הבגרות
אריה לוי, חלופות למדיניות בחינות הבגרות, ירושלים: המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל, נובמבר 1995.
 
לעומת
"בגרות 2000": דין וחשבון הוועדה לבדיקת המתכונת של בחינות הבגרות והגמר (ועדת בן-פרץ), ירושלים: משרד החינוך, אוקטובר 1994.
 
ב. שילוב תלמידים חריגים
מיכאל חן, שמואל שולמן ושרה הד, "שילוב תלמידים חריגים בחינוך הרגיל". עמ'
38-108 בתוך יהודית דנילוב (עורכת), ניירות עמדה – תכנון מדיניות החינוך תשמ"ט (תש"ן).
 
לעומת
דו"ח הוועדה לבחינת מיצוי יכולתם של תלמידים לקויי למידה (ועדת מרגלית), ירושלים: משרד החינוך ומשרד המדע, יוני 1997.
 
ג. בית-הספר האוטונומי
משה זילברשטיין, דליה עמנואל ונעמה צבר בן-יהושע, "תכנון לימודים בית-ספרי בבית-הספר האוטונומי" תמונת-מצב ומגמות התפתחות". עמ' 119-140. בתוך דוד חן (עורך), החינוך לקראת המאה ה-21 (1995).
 
לעומת
המלצות ועדת ההיגוי ל"בתי-ספר בניהול עצמי" "ועדת וולנסקי). דו"ח ביניים – טיוטה 2. ירושלים: משרד החינוך, 1993.
 
ד. בחירה בחינוך
פלור הימן, רונה שביט ורינה שפירא, "אוטונומיה ובחירה מבוקרת בחינוך – המקרה הישראלי: מודל מערכתי של העצמת בתי-הספר וקהילותיהם". עמ' 155-186. אצל דוד חן (עורך), החינוך לקראת המאה ה-21 (1995).
 
לעומת
דו"ח הוועדה ל"בחירה בחינוך" (ועדת ענבר). ירושלים: משרד החינוך, 1994.
 
פגישה 9 - נייר עמדה לעומת דיווח בעיתונות
תירגול בתכנון נייר עמדה.
 
פגישה 10 – סיכום הסמינר ותכנון ניירות העמדה.
 
פגישות 13- 11 - פגישות עם צוותים לתכנון ניירות העמדה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אוניברסיטת ת