חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  הפרעות קשב וריכוז Adhd
  Attention Deficit Hyperactivity Disorder(Adhd)  
0721-3925-01
חינוך
סמ'  א'1200-1400004 שרתסמינר פרופ שלו לילך
סמ'  ב'1200-1400004 שרתסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

בשלב ראשון יינתן מבוא במהלכו ייסקרו הרקע והתפתחות ההגדרות של לקות קשב וריכוז (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD). לאחר מכן, יוצגו תיאוריות מרכזיות וכלי הערכה  סובייקטיביים ואובייקטיביים. ייסקרו המאפיינים ההתנהגותיים, לימודיים, קוגניטיביים וחברתיים של ילדים ומבוגרים עם ADHD, תוך התייחסות לטיפוסים השונים. בהמשך יידונו בהרחבה ההשלכות החינוכיות של ADHD וייסקרו עקרונות מרכזיים לעבודה חינוכית עם ילדים ומבוגרים עם ADHD. הסטודנטים יונחו בהכנת הצעות המחקר לעבודה הסמינריונית אותה הם יבצעו במהלך סמסטר ב' תוך הדרכה והנחייה. בסיום סמסטר ב' הסטודנטים יציגו את ממצאי העבודות שלהם בכיתה.

Course description
The course will present the definitions, symptoms, main theories and subjective and objective tools used to diagnose children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD); the behavioral, academic, cognitive and social characteristics of children and adults with ADHD will be presented referring to the different sub-types of ADHD. Then, the educational implications of ADHD will be discussed and main educational principles for working with children and adults with ADHD will be elaborated. The students will be instructed how to write up their seminar proposals. In the second semester students will run their research and will be guided how to analyze the results. At the end of the year students will present their findings in class.
סילבוס מפורט

חינוך
0721-3925-01 הפרעות קשב וריכוז Adhd
Attention Deficit Hyperactivity Disorder(Adhd)
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | פרופ שלו לילך

סילבוס מפורט/דף מידע
 
 
אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
החוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי
 
 
0721-3925-01 - הפרעת קשב והיפראקטיביות
פרופ' לילך שלו – מבורך (סמינר BA)
lilachsm@tauex.tau.ac.il E-mail:
טל' 6409384 – 03
 
סוג קורס: סמינר שנתי בהיקף 4 ש"ס
שעות ההרצאה: תשע"ג , סמסטר א' ,ימי שלישי, 12-14, בנין שרת כיתה 4.
שעת קבלה: ימי שלישי, 14-15, בנין שרת חדר 322א
מטרות הקורס: א. להקנות ידע תיאורטי, אמפירי וקליני עדכני בתחום ה- ADHD. ב. לחשוף את הסטודנטים למורכבות אבחון הפרעת הקשב ולשיקולים שונים בתהליך האבחון. הקורס יעסוק במגוון הקשיים שאופייניים לילדים ומתבגרים עם ADHD ויושם דגש על ההשלכות החינוכיות של קשיי הקשב השונים ולצורך בהתאמת התערבות חינוכית/פסיכולוגית לליקויי הקשב הספציפיים המאפיינים כל ילד או מבוגר עם ADHD. ג. לפתח חשיבה מדעית וביקורתית באמצעות קריאת מאמרים עדכניים בתחום ה-ADHD וניתוחם. ד. ללמד ולתרגל את כללי הכתיבה המדעית.
סילבוס מקוצר: בחלק הראשון יינתן רקע כללי על לקות קשב והיפראקטיביות (רקע היסטורי, הגדרות ומאפיינים). לאחר מכן תידון באופן ביקורתי סוגיית האבחון והקשיים באבחון, יילמדו כלי הערכה סובייקטיביים ואובייקטיביים. בהמשך, יוצג בפירוט מודל 4 פונקציות הקשב (קשב מתמשך, קשב סלקטיבי, הכוונת קשב ובקרת קשב) ויידונו בהרחבה השלכותיו לתחום הפרעות הקשב. לבסוף, נדון בהשלכות החינוכיות של קשיי קשב ספציפיים של ילדים עם ADHD ובהמלצות שמסייעות להתמודד עם קשיי קשב שונים.
 
דרישות מיוחדות: הגשת מטלות קריאה בחלק מהשיעורים.
שיטת הלימוד: קריאת מאמרי חובה, שיעורים פרונטאליים שכוללים דיונים בהם ייקחו חלק הסטודנטים, הצגת הצעת מחקר בכיתה בסוף סמסטר א' והצגת ממצאי המחקר בסוף סמסטר ב'.
הערכה: פירוט הציון בכל סמסטר מפורט בהמשך הסילבוס (שקלול הציון בסמסטר ב' יהיה זהה בהרכבו לזה שבסמסטר א'). הציון הסופי בקורס יהיה ממוצע ציוני שני הסמסטרים.
 
נושאי השיעור ורשימת קריאת החובה – סמסטר א'
 
שיעור 1 – 23.10.12 – היכרות, הצגת מבנה הקורס וחובותיו; מבוא כללי ב-ADHD וקשב .
 
1) Power, T.J. & DuPaul, G.J. (1996) Attention deficit hyperactivity disorder: The reemergence of subtypes. School Psychology Review, 25, 284-296.
 
שיעור 2 – 30.10.12– הפרעת קשב והיפראקטיביות – סקירה כללית והצגה עדכנית של ההפרעה
 
2) Root II, R. W. & Resnick, R. J., (2003). An update of the diagnosis and treatment of Attention – deficit/ hyperactivity disorder in children. Professional Psychology: Research and Practice, 34(1), 34 – 41.
 
3) Carlson, G. L., Shin, M. & Booth, J. (1999). The case for DSM-IV subtypes in ADHD. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 5, 199-206.
 
שיעור 3 – 6.11.12 – קשיים באבחון ADHD.
4) Pritchard, A. E., Nigro, C. A., Jacobson, L. A., & Mahone, E. M. (2012). The role of neuropsychological assessment in the functional outcomes of children with ADHD. Neuropscyhological Review, 22, 54-68.
 
שיעור 4 – 13.11.12 – ההיבט ההתפתחותי של הקשב.
5) Pasto, L. & Burack, J.A. (1997). A developmental study of visual attention: Issues of filtering efficiency and focus. Cognitive development, 12, 523-535.
 
שיעור 5 – 20.11.12 – מודלים רב מימדיים של קשב: יישום (רעיוני) קליני של מודל רשתות הקשב.
7) Swanson, J., Posner, M.I., Cantwell, D., Wigal, S., Crinella, F., Filipek, P., Emarson, J., Tucker, D. & Nelcioglu, O. (2000). Attention – deficit/hyperactivity disorder: Symptom domains, cognitive processes and neural networks. In: R. Parasuraman (Ed), The Attentive Brain (chapter 20, pp 445-460). Massachusetts: The MIT Press.
 
 
שיעור 6 – 27.11.12 – יישום אמפירי של מודל רשתות הקשב ל – ADHD.
8) Tsal, Y., Shalev, L. & Mervorach, C. (2005). The diversity of attention deficits in Attention Deficit Hyperactivity Disorder: the prevalence of four cognitive factors in ADHD vs. Controls. Journal of Learning Disabilities, 38, 142-157.
 
שיעור 7 – 4.12.12 – הקשר בין קשיי קשב לקשיי קריאה אצל ילדים עם ADHD מהטיפוס הלא-קשוב
9) שלו-מבורך, ל., יונאי-נקש, ה., אפשטיין, ג'., צאל, י., ומבורך, כ. (2011).
תפקודי קשב והקשר בין קשב לבין קריאה בקרב ילדים עם ADHD, עמ' 545-559.
בתוך ע. קורת וד. ארם (עורכות), אוריינות ושפה: קשרים, דו-לשוניות וקשיים. מגנס, ירושלים, ישראל.
 
שיעור 8 - 11.12.12 – השלכות של קשב וקשיי קשב על למידה: הדוגמא של הקשר בין קשב מתמשך לבין הבנת הנקרא
10) Stern, P., & Shalev, L. (2013). The role of sustained attention and text's conditions in reading comprehension among adolescents with ADHD and without it. Research in Developmental Disabilities, 34, 431–439.
 
 
שיעור 9 – 18.12.12 – הצגת המטלות להערכת תפקודי הקשב (לשיעור זה יש להביא disk on key)
 
 
שיעור 10 - 25.12.12 – עקרונות בכתיבה אקדמית, מבנה 'הצעת מחקר'.
11 ) חיות, ע. (2004). כתיבה מדעית מהי? פרק 5. בתוך מדריך למחקר ולכתיבה מדעית: מהלכה למעשה (עמ' 31-45). האוניברסיטה הפתוחה.
 
שיעור 11 – 1.1.13 – התיאוריה של Barkley; הצגת כלים להערכת Executive Functions.
 
12) Meaux, J. B. (2000). Stop, look, and listen: the challenge for children with ADHD. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 23, 1-13.
 
 
 
 
שיעור 12 – 38.1.1 – פרזנטציות של הצעות המחקר.
 
שיעור 13 – 15.1.13 – פרזנטציות של הצעות המחקר.
 
שיעור 14 – 22.1.13 - פרזנטציות של הצעות המחקר (כנראה יבוטל עקב הבחירות).
 
 
חובות הקורס ומשקלן בציון הסופי
א. נוכחות וקריאת מאמרי החובה - 15%.
ב. הצגת הצעת המחקר בכיתה - 15%.
ג. הגשת הצעת מחקר כתובה - 70%.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1