חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הסטוריה דתית של יפן המסורתית: תורה, פולחן, שלטון
  Religious History of Traditional Japan: Doctrine, Ritual, Government  
0687-2447-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1000-1200361 גילמןשיעור ד"ר אורבוך אירית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשיעור זה נסקור את תולדות הדתות ביפן המסורתית, ובראשן הבודהיזם היפני, מהתקופה
העתיקה ועד המאה ה 19- . הקורס יעקוב אחרי ההשפעות ההדדיות של שינויים פוליטיים
וחברתיים ושל התפתחויות רעיוניות על יצירת האסכולות השונות בדתות יפן (כגון הבודהיזם
האזוטרי, הארץ הטהורה, ניצ'ירן, זן ואחרות) לאורך ההסטוריה. בקורס יידונו בעיות מהותיות
להבנת "דת יפן" או "דתות יפן", כגון: הטמעת המסורות המיובאות - בראשן הבודהיזם, אך
גם הדאואיזם, הקונפוציאניזם והנצרות - בפולחנים המקומיים; "שינטו" ביפן המסורתית; יחסי
דת ומדינה; יחסי דת וחברה; יחסי דת ואמנות; וההשפעות הדתיות בעיצוב תרבות יפן
המסורתית לתקופותיה.
דרישת קדם: מבוא ליפן המסורתית ותרבותה (הקורס מיועד לתלמידי שנה ב' ומעלה)

 נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

Course description


In this Course we will examine the history of religions in Traditional Japan,
especially that of Japanese Buddhism, from the ancient period to the 19th
Century. The course will examine the mutual influences of political and social
changes, and of philosophical developments, on the creation of various
schools and sects in Japanese religious history (such as esoteric Buddhism,
the Pure Land and Nichiren sects, the Zen schools, and others). Several
major topics central to understanding "Japanese religion" or "religions" will be
discussed, among them: The absorption of the imported traditions - primarily
Buddhism, but also Taoism, Confucianism and Christianity - into the local rites;
"Shinto" in traditional Japan; The complex relations of Religion and State,
Religion and Society, Religion and the Arts; and the religious influences on
forming Japanese culture across the ages.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת