חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מה נשים כותבות? סקס-טקסט-סקסט
  What Do Women Write? Sex-Text-Sext  
0680-3062-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1400-1600306 גילמןשיעור ד"ר הלפרן רוני
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

התיאוריה והביקורת הפמיניסטית של הספרות מראשיתה זיהתה את הפרוייקט של היצירה הנשית ככתיבה (מחדש) של הגוף. הנחת היסוד שפירנסה עמדה זו היתה, שהגוף, הינו האתר הישיר לשליטה ופיקוח של הסדר התרבותי, וכתיבה שלו (בטווח שבין בקורת שתחשוף ותתחקה אחר דרכי השליטה המוטבעים בגוף ומתחפשים לטבעיים, ועד הפיכתו לאתר של מחאה וסרבנות) אוצרת אפשרות לחלץ את הגורל הנשי החתום בגוף/כגוף מהמיקומים הנפסדים שלו בתוך הסדר, ולכתוב לו כמו גם ל'סדר' אפשרויות חדשות.

במסגרת הקורס נקרא בטקסטים תיאורטיים העוסקים בסוגיית הגוף הנשי מפרספקטיבות שונות. לאורם ובהשראתם של טקסטים אלו נתן את הדעת על אופני הייצוג הפואטי את הגוף הנשי בספרות נשים  מהארץ והעולם.

חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות בכל השיעורים; קריאה של חומרי הקורס בהתאם לסילבוס המפורט שיפורסם באתר הקורס; כתיבה של עבודה לסיום הקורס.

ציון הקורס יהיה ציון עבודת הסיום.

Course description

The feminist theory and criticism of literature from its inception identified the project of feminist writing as the rewriting of the body. The basic premise of this approach was that the body was the direct site for the control and supervision of the cultural order and that writing about the body  (in the range of criticism that would reveal and trace the ways of control embedded in the body and disguise themselves as natural, and until it became a site of protest and refusal)  will suggest the possibility of extricating the female destiny sealed in the body /as a body from its subordinate positions within the order, and write to it as well as to the 'order' new possibilities.

During the course we will read theoretical texts dealing with the issue of the female body from different perspectives. In the light of these texts we will think about the manner of poetic representation of the female body in the literature of women from Israel and the world.

Students are required to participate in all the class meetings; to read all course materials as they are detailed in the syllabus; to write a final.

The final grade will be determined by the grade of the final paper.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | ספרות
0680-3062-01 מה נשים כותבות? סקס-טקסט-סקסט
What Do Women Write? Sex-Text-Sext
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר הלפרן רוני

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת