חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ראשי הממשלה הראשונים: בן-גוריון, שרת, אשכול
  Leadership in Israel: Ben-Gurion, Sharet, Eshkol  
0677-1411-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1400-1600282 גילמןשיעור פרופ חזן מאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יבחן את הדילמות והנושאים שניצבו על סדר היום של ראשי הממשלה הישראליים הראשונים בשנים 1969-1948. במסגרתו נתאר וננתח את הקווים הביוגרפיים המהותיים והייחודיים באופיים, בגישתם הרעיונית, בהשקפתם הפוליטית, בעמדתם הביטחונית ובמורשתם ההיסטורית – על יתרונותיהם וחסרונותיהם. כן יידונו אירועי מפתח בתקופת כהונתם וייבחנו הישגיהם, כישלונותיהם ונסיבות פרישתם.

חובות הקורס: נוכחות, בחינה.

Course description

 

Leadership in Israel: Ben-Gurion, Sharet, Eshkol

The course will deal with the first three Prime Ministers, who led the State of Israel in the years 1948-1969. We will analyze the unique and essential biographical lines in their character, conceptual approach, the political outlook and their historical heritage – the advantages and disadvantages. Key events during their tenure will also discuss, and we will examine their achievements, failures and retirement's circumstances.

Course duties: participation, exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת