חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים
  Management - Models and Concepts                                                                     
0662-1151-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400305גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר שמעוני עידן אלי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ספרות הניהול בת זמננו עורכת דיון ער בשאלת תקפותם של מודלים שונים של ממשל תאגידי. במסגרת זו, כמו גם בדיון התקשורתי, נבחנות סוגיות כמו תפקיד המנהל ואופי פעולותיו, מקור אחריותו והיקפה, שלאורן מובנת דמותו של המנהל. מנהל לפי המודל הקלאסי יכול להידמות למי שעומד בראש מערכת כמו-מכאנית שנבחנת רק על פי שיקולים של יעילות ותועלת כלכלית. לעומת זאת, תחת המודל החברתי מנהל יכול להיראות כמי שמבקש לאזן בין כוחות כלכליים לכוחות חברתיים הנמצאים בהתנגשות מתמדת. בנוסף על שני אלה, מודל 'בעלי-עניין' מצביע על המנהל כמי שעומד במרכזה של מערכת מורכבת ששיקוליה מביאים בחשבון את טובת הסביבה בנוסף לטובת האדם ודורותיו הבאים. הקורס "ניהול – מקורות רעיוניים ומודלים" יבחן מודלים שונים של ממשל תאגידי תוך הצגת העושר והמורכבות שמתוכם הם התפתחו בהיסטוריה של הרעיונות. במסגרת זו נדון בדמות המנהל שניתן לגזור מן המחשבה האפלטונית (מנהל היודע את הטוב), מן ההשקפה האריסטוטלית (מנהל בעל המידה הטובה), מן ההשקפה ההובסיאנית (המנהל הריבון), וכן בתיאוריות רעיוניות נוספות שמאפשרות הבנה מעמיקה של הדיון שנערך כיום בסוגיה זו באקדמיה ובשיח הציבורי.

חובות הקורס: נוכחות חובה, רפרט בכיתה, בחינה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  ידיעון הפקולטה
 

Course description

Contemporary literature on management discusses the validity of various models of corporate governance. This discussion, as well as the discussion in the media, considers issues like the role of the manager, the nature of his actions, the basis of his responsibility and its extent, and other criteria for understanding his character. On the classical model, a manager can be regarded as one who leads a quasi-mechanical system, which is evaluated merely by considerations of economic efficiency. On the social model, a manager can be viewed as one who seeks to balance the constantly conflicting social and economic forces. Further, the stakeholder’s model considers a manager a person who stands in the center of a complex system, the considerations of which take into account nature conservancy, in addition to the benefit of man and next generations. The course “Management – Models and Concepts” will consider the different models of corporate governance while presenting the wealthy and complex ideas from which they have historically developed. We will discuss the character of the manager which can be deduced from the Platonist thought (the manager who knows the good), the manager according to the Aristotelian view (the virtuous manager), the Hobbesian view (the manager as an absolute sovereign), and other such theories which enable deeper understanding of contemporary discussions of the issue.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-1151-01 ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים
Management - Models and Concepts
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר שמעוני עידן אלי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת