חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות
  Love, Intimacy, and Compromise  
0608-3603-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  ב'1200-1400205 רוזנברגשיעור ד"ר בזק עליזה יפה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

איך אנחנו בוחרים בן זוג? כיצד אנו תופסים נישואים ומה המשקל שאנחנו מייחסים לאינטימיות הזוגית בנישואים? הקורס מבקש לעסוק בחקירת מקומה של האינטימיות הזוגית במקורות היהדות. שני קורפוסים משמשים כר להתבוננות: הקורפוס המשפטי של דיני משפחה והקורפוס האגדי בספרות חז"ל ובספרות המחשבה היהודית לדורותיה. באמצעות החקירה של הראשון, נלמד על משקלם של יחסי אישות במשפט העברי. בעזרת ניתוח של השני, נצביע על מקומם באתוס.

   במישור המשפטי -נבחן את המקום שיש לאינטימיות זוגית במסגרת ההתחייבויות ההדדיות של בני זוג בנישואים ואת טיבה. נצביע על משקלן של תביעות בגין פגיעה בחיי אישות במסגרת עילות גירושין. נדון בהליכים השונים שבהם ניתן לנקוט כדי לסיים נישואין במקרים אלה ובמצבים שבהם הם אפשריים. נעסוק בפיצוי נזיקין במקרים של התעללות ונבחן אם הזכות לאישות נתלית בהולדה. הסוגיות המשפטיות הנוגעות לנושא האישות ייבחנו במבט דיאכרוני- החל מן המקורות בכתב, עבור לחז"ל ספרות הפסיקה, ספרות השאלות והתשובות ופסקי דין רבניים. הקורס ינתח את המקרים שהגיעו לפתחם של בתי הדין במקרים מסוג זה ויצביע על פתרונות שננקטו על ידם. הוא ינתח את טענות בעלי הדין, יעריך את משקלן המשפטי של הראיות שהם מביאים לדבריהם ויציג ואת הכרעת הדין. במקביל הוא יעסוק גם בפסקים של בית משפט בסוגיות בעלי זיקה לנושאים אלה וידון במחקרים מתחום הפסיכולוגיה והסוציולוגיה הנוגעים לנושא האישות.

      במישור הרעיוני- נבחן מימרות, קביעות ועמדות הפזורות במקורות היהודיים. נעסוק בתפיסות שונות של נישואים ובדרך שבה נתפסו יחסי אישות במסגרתן. נעסוק באהבה ונדון בפשרה. באמצעות כול אלה ננסה לשרטט את האופן שבה נתפסת האינטימיות הזוגית ביהדות


דרישות הקורס:

1. בחינה

2. נוכחות חובה והשתתפות פעילה במפגשי הקורס.

מרכיבי ציון הקורס:

10% - נוכחות סדירה בפגישות הקורס והשתתפות בדיוניו תוך גילוי בקיאות בתכנים הנלמדים בקורס.

90% - ציון מספרי מבחן 

Course description

How do we choose a spouse? What is our perception of marriage and how much significance do we attribute to intimacy in couplehood? The course, “Love, intimacy and compromise” explores the place of intimacy in the Jewish sources. The two corpora studied are: the legal corpus of family law and the aggadic corpus of the sages in the Talmudic literature and in Jewish thought throughout the ages. In the first corpus, we will learn about the significance of conjugal relations in Jewish law. In the second, we will reveal their place in Ethos.

 

In the legal sphere, we will examine the place of intimacy in the framework of the couple’s mutual commitment. We will highlight the weight of claims regarding damage to conjugal relations as grounds for divorce. We will discuss the legal proceedings that can be implemented to end a marriage when this is a viable possibility. We will address tort claims in cases of abuse and examine whether the right to marital relations is dependent on a couple's fertility. The legal issues of marital relations will be explored from a diachronic perspective—beginning with the ancient written sources, continuing on to the Talmudic literature, the pesika, the responsa literature, and up to modern rabbinic rulings. The course will analyze cases brought before the rabbinic and civil courts, and their resolutions. It will analyze the litigants’ arguments, their legal weight, evaluate the main aspects of the negotiations and decision-making process, and present the rabbinic court’s rulings. It will also present decisions made by the civil courts as well as psychological and sociological studies relating to marriage.

 

Conceptually, we will examine maxims, and stances that are interspersed throughout the Jewish sources. We will consider different perceptions of marriage and how marital relations were seen within the framework of marriage. We will look at love and compromise and   try to draw a picture of marital intimacy in Judaism

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת