חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים
  Introduction to Feminist Philosophy: Women's Thoughts                                                
0608-1110-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  א'0800-1000144גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר רוזמרין מרים
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקריאה הפמיניסטית לשינוי רדיקלי במעמדן ובתפיסתן של נשים בחברה הביאה עמה את הצורך לחשוב מחדש על עקרונות ומושגי-יסוד שנתקבעו בתפיסת העולם המערבית. הקורס יציג את נקודת המבט הביקורתית של הפילוסופיה הפמיניסטית על מסורת החשיבה הרציונליסטית והפוליטית-מוסרית בתרבות המערב ואת כמה מן האלטרנטיבות הבולטות שעלו מתוכה, לא רק לתפישתן מחדש של נשים אלא גם לתפיסה חדשה של החברה בכללותה.
הקורס יעמוד על המתח בין דומות לשונות המלווה את ההיסטוריה של התיאוריה הפמיניסטית כמו גם המאבק הפמיניסטי לשוויון עד היום. במלים אחרות, האם שוויון בין המינים כרוך בהשוואת האישה אל הגבר או האם השוויון האמיתי משמעו זהות נשית ייחודית ונבדלת? והאם הכרה בהבדל סותרת בהכרח את מושג השוויון? העיסוק במתח הבלתי פתיר הזה מעלה שאלה מרכזית בפילוסופיה בכלל ובפילוסופיה פמיניסטית בפרט הנוגעת להגדרה של הסובייקט האנושי ולאידיאל המושגי עימו התמודדו ועליו ערערו פילוסופיות פמיניסטיות במסגרת הביקורת שלהן.

ציון סופי:
מבחן סוף סמסטר על יסוד קריאת חובה והרצאות.

Course description

The feminist calling to a radical change in both the status of women and the way they are perceived of raised the need to re-think fundamental constitutive principles and key-concepts in Western thought. The course will discuss feminist critique of the rationalist and ethical tradition of thought in Western culture as well as some of the prominent feminist alternatives for the re-conceptualization not only of women but of society as a whole.

The course will put an emphasis on the inherent tension between two poles in the history of feminist theory and the feminist social struggle for equality: Does equality between the sexes requires equating women to men or does true equality consist in establishing a new and distinct female identity? And does recognition in the fundamental difference between men and women necessarily conflicts with the notion of equality? This yet unresolved tension brings up a central theme in philosophy in general and in feminist philosophy in particular concerning the definition of the human subject and the philosophical ideal attached to it which feminist philosophers both re-examined and challenged.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת