חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ניהול פרוייקטים
  Project Management Systens  
0571-3135-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  ב'1400-1700003 כיתות דן דודשיעור מר רוטשטיין יובל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               3
דרישות קדם:   ניתוח מערכות ייצור (1)
פרויקט מוגדר כמשימה חד פעמית של אוסף מטלות עם התחלה ועם סיום מוגדרים, כאשר את הפעולות יש לבצע בסדר מסוים ,הנקבע לפי שיקולים טכנולוגיים ולוגיסטיים.ניהול פרויקטים מהווה תחום מתפתח בתחומי העיסוק של מהנדס התעשייה והניהול.
הנושאים המרכזיים בהם דן הקורס: הגדרת מושגים, תהליך היייזום, בחירה בין חלופות, ניהול התכולה, תזמון , ניהול משאבים, ניהול העלות,ניהול התקשורת, ניהול סיכונים, ניהול האינטגרציה, בקרה פרויקטאלית.
Course description
Credit Points: 3
 Lecture: 3 hours
Prerequisites: Analysis of Production Systems (1)
 
Topics:
1. Introduction, project components and their features, project manager and the team,
project life cycle
2. Structure of a project, organizational structure and activities structure.
3. Activities scheduling, network models and mathematical programming
4. Resources – allocation and smoothing
5. Budget – dependence of the schedule on budget
6. Project planning, fundamentals of the MS Project software
7. Analysis of life cycle costs, logistics considerations in project management
8. Project monitoring and control, control variables, planning and operations of
control systems
9. Dynamics of project management
10. R&D projects, planning and control under uncertainty
11. Practical implementations in Israeli high-tech industries
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
0571-3135-01 ניהול פרוייקטים
Project Management Systens
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | מר רוטשטיין יובל

סילבוס מפורט/דף מידע
רקע
מגוון רחב של תחומי פעילות עסקיים הן בתחום הייצור, במיוחד במפעלי  Hi Tech ,והן בתחום השירותים מתנהלים באופן פרויקטאלי.
פרויקט מוגדר כמשימה חד פעמית של אוסף מטלות עם התחלה ועם סיום מוגדרים, כאשר את הפעולות יש לבצע בסדר מסוים ,הנקבע לפי שיקולים טכנולוגיים ולוגיסטיים. פרויקטים מבוצעים כאמור בכל תחומי החיים. לכן רבה החשיבות של הקניית תורת ניהול הפרויקטים לכל מנהל ואיש מקצוע.
מטרה  
מטרת הקורס הינה הצגת מתודולוגיה לניהול פרויקטים .מתודולוגיה המתבססת על מודלים מתמטיים, מודלים ניהוליים ותוכנת מחשב.
 
נושאי הקורס העיקריים
·         הגדרת הפרויקט.
·         ניהול לוחות הזמנים בפרויקט
·         ניהול המשאבים והתקציב.
·         תהליכי הבקרה בפרויקט.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת