חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תכן הנדסי: מבוא ושיטות
  Engineering Design: Foundation and Methods  
0542-4422-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1600-2000102 הנדסה כתות חשיעור ות פרופ רייך יורם
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:       אלגברה לינארית
מבוא למוצרים, תהליכי פיתוח ותכונותיהם. תשתית מתמטית ולוגית: תורת הגרפים, אופטימיזציה, ניתוח מונחה עצמים. שיטות QFD, תכן רעיוני, בחירה בין חלופות (שיטות Pugh, QFD ו-AHP), מידול מערכת ותהליכים, ניתוח מערכת (שיטת DSM). תכן ממשקים. נושאים מתקדמים (ניהול מידע הנדסי, כלי תיב"מ).
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Linear Algebra.
What is a product? Product development processes and their properties. Mathematical and logical foundation: graph theory, optimization, object oriented analysis. Quality function deployment, conceptual design, selection among alternatives (Pugh, QFD, and AHP). System and process modeling. System analysis with DSM. User interface design. Advanced topics (knowledge management, computer-aided design).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת